งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการ. เดิม  เริ่มใช้ 1 เม. ย. 2544  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานจาก  ผลงาน ( สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการ. เดิม  เริ่มใช้ 1 เม. ย. 2544  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานจาก  ผลงาน ( สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการ

2 เดิม  เริ่มใช้ 1 เม. ย. 2544  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานจาก  ผลงาน ( สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า 70%)  คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ประเมิน ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 : 1 ต. ค. – 31 มี. ค. ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 : 1 เม. ย. – 30 ก. ย.

3  ผลการประเมินมี 3 ระดับ  ดีเด่น 90 – 100 %  เป็นที่ยอมรับได้ 60 -89 %  ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 %

4 ใหม่  เริ่มใช้ 1 ต. ค.53 แต่ ก. พ. อ. เอื้อให้ใช้ตาม แนวทางเดิมได้ หากมหาวิทยาลัยใดพร้อม ดำเนินการตามประกาศ ก. พ. อ. ทั้งรอบ หรือ บางส่วนก็ได้  มหาวิทยาลัยเริ่มใช้รอบการประเมิน 1 มี. ค.54 เป็นต้นไป รอบการประเมิน  ประเมินปีละ 2 รอบๆ ละ 6 เดือนเหมือนเดิม แต่สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดช่วงเวลาตาม รอบการประเมินได้ตามความเหมาะสมกับ ลักษณะงาน

5 องค์ประกอบและสัดส่วนของการประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด ไม่น้อย กว่า 70 %  สมรรถนะ โดยประเมินจาก พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ ไม่เกิน 30 %  สมรรถนะหลัก อย่าง น้อย 3 – 5 ด้าน  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน อย่าง น้อย 4 – 6 ด้าน  สมรรถนะทางการบริหาร อย่างน้อย 5 ด้าน

6 การจัดกลุ่มระดับและช่วงคะแนน  อย่างน้อย 5 ระดับ คะแนนต่ำสุดของ “ พอใช้ ” ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน ระดับช่วงคะแนนหมายเหตุ ดีเด่น 90 - 100 ประกาศผู้มีผล การประเมิน ดีเด่นและดี มากให้ทราบ ทั่วกัน ดีมาก 80 - 89 ดี 70 - 79 พอใช้ 60 - 69 ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60

7 วิธีการประเมิน  ก่อนรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมิน ( ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ) และผู้รับการประเมิน จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ  การมอบหมายงาน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การกำหนดดัชนีชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมและ เหมาะสมกับลักษณะงาน

8  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการ ประเมินผลปฏิบัติราชการ ทำหน้าที่เสนอ ความเห็น เกี่ยวกับ  มาตรฐานและความเป็นธรรมของการ ประเมิน  ผลการประเมิน ( มหาวิทยาลัยกำหนดให้ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานประจำส่วนงานพิจารณานำผลการ ประเมินมาเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา ความก้าวหน้าความ ดีความชอบ จ้างต่อ / ขยายสัญญา )

9  ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ ประเมิน ทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ลงนาม รับทราบผลการประเมิน ( กรณีไม่ยินยอมลงนามรับทราบผลการประเมิน ให้หาพยานบุคคลลงนามไว้เป็นหลักฐาน )

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ. ศ.2552 ( สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ประเมิน บุคลากรทุกประเภท )

11 รอบการประเมิน รอบการประเมิน : ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1 : 1 ก. ย. – 28/29 ก. พ. ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 : 1 มี. ค. – 31 ส. ค.องค์ประกอบการประเมิน 1. ผลงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ล่วงหน้า 2. สมรรถนะ ❃ สมรรถนะหลัก ❃ สมรรถนะทางการบริหาร ❃ สมรรถนะเฉพาะตามสาย อาชีพ

12  ผู้ประเมิน เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินให้ ส่วนงานแต่งตั้ง ประกอบด้วย  ผู้ประเมิน  กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ประเมิน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อโดยกลุ่มผู้รับ การประเมินจำนวน 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการประเมิน  คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อตกลงจาก ข้อมูลที่เก็บได้ตามตัวชี้วัดและประเมิน สมรรถนะ

13 สัดส่วนองค์ประกอบผลงานและ สมรรถนะ  สนับสนุน 80 : 20  วิชาการ 80 : 20  ผู้บริหาร ( ระดับต้น / กลาง ) 50 : 50  ผู้บริหารอื่นๆ 60 : 40

14 คะแนนผลการประเมิน คะแนนผลการประเมิน แบ่งเป็น 4 ระดับ  ดีเด่น 90.0 – 100.0 คะแนน  ดี 70.0 – 89.9 คะแนน  พอใช้ 50.0 – 69.9 คะแนน  ควรปรับปรุง ต่ำกว่า 50.0 คะแนน

15 ประเด็นที่แก้ไข / เพิ่มเติมประกาศฯ ประเด็นที่แก้ไข / เพิ่มเติมประกาศฯ ( ตาม แนวทาง ก. พ. อ.)  คะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ  กำหนดช่วงคะแนนใหม่  คะแนนต่ำสุดของระดับพอใช้ ต้อง ไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการ. เดิม  เริ่มใช้ 1 เม. ย. 2544  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานจาก  ผลงาน ( สัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google