งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร นโยบายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารภายในประเทศรวมทั้งการศึกษาการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร นโยบายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารภายในประเทศรวมทั้งการศึกษาการใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร นโยบายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารภายในประเทศรวมทั้งการศึกษาการใช้ ประโยชน์และศักยภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม การศึกษาสมบัติของแป้งและแป้งดัดแปร การตรึงเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก การพัฒนาการใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ การแปรรูปสัตว์น้ำในเชิงลึกและเชิงประยุกต์ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโภชนาการอาหาร กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร อาหารปลอดภัย GMP HACCP, fermentation, biosensor, yeast technology คณาจารย์มีความหลากหลายและมีประสบการณ์สอนและ วิจัยในสาขาต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการแปรรูปและ วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร อาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร บรรจุภัณฑ์ โภชนาการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทดสอบทาง ประสาทสัมผัสของอาหาร เป็นต้น

2 การรับเข้าเรียนต่อในระดับ ปริญญามหาบัณฑิต รับสมัครตลอดทั้งปี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เดือนมกราคม – มีนาคม สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียน ในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา ( เริ่มเรียนมิถุนายน ) เดือนกันยายน – ตุลาคม สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าเรียน ในภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษา ( เริ่มเรียน พฤศจิกายน ) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครที่บัณฑิต วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการรับสมัครด้วยวิธีพิเศษ ( ไม่ต้องสอบข้อเขียน ) สามารถยื่นใบสมัครได้ทั้งปี การรับวิธีพิเศษ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนนภาษาอังกฤษมากกว่า 450 (CU-TEP) ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ภาควิชา เทคโนโลยีทางอาหาร โทร 02 218 5534 email: Chaleeda.B@chula.ac.th

3 การรับเข้าเรียนต่อในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา สำเร็จ วท. บ. ด้านเทคโนโลยีและ / หรือ วิทยาศาสตร์ทางอาหาร โดยมี GPA ≥ 2.25 ในระบบ 4 แต้ม หรือ สำเร็จ วท. ม. ด้านเทคโนโลยีและ / หรือ วิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือเทียบเท่า โดยมี GPA ≥ 2.25 ในระบบ 4 แต้ม วิธีการคัดเลือก เสนอสัมมนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สนใจ จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ สอบสัมภาษณ์

4 โครงการปริญญาเอกร่วมสถาบัน สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรียนรายวิชาภายในประเทศ ทำวิจัยที่สถาบันต่างประเทศที่ร่วมโครงการ 1 ปี โดยมีอาจารย์ที่สถาบันนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วม เก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเทอมละ 60,000 บาท เป็นเวลา 3 เทอม มีค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิจัยที่สถานบันใน ต่างประเทศ ( ขึ้นอยู่กับประเทศที่ไป ) มีสถาบันร่วมโครงการในประเทศ 6 สถาบัน มีสถาบันร่วมโครงการที่ต่างประเทศ (Canada, France, The Netherlands, New Zealand, UK และ USA) รวม 11 สถาบัน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี บัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร นโยบายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารภายในประเทศรวมทั้งการศึกษาการใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google