งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร  เปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ ปี 2523 ผลิตนิสิตระดับปริญญา โทเข้าทำงานในหน่วยราชการและเอกชนมากกว่า 30 รุ่น  หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหารระดับปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร  เปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ ปี 2523 ผลิตนิสิตระดับปริญญา โทเข้าทำงานในหน่วยราชการและเอกชนมากกว่า 30 รุ่น  หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหารระดับปริญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร  เปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ ปี 2523 ผลิตนิสิตระดับปริญญา โทเข้าทำงานในหน่วยราชการและเอกชนมากกว่า 30 รุ่น  หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหารระดับปริญญา มหาบัณฑิตประกอบด้วยการศึกษาวิชาบังคับและวิชา เลือกรวม 21 หน่วยกิตและการทำวิจัย 18 หน่วยกิต ( รายละเอียดรายวิชาเลือกเข้าไปดูที่ www.chula.ac.th/foodtech/ ) www.chula.ac.th/foodtech/  คณาจารย์มีความหลากหลายและมีประสบการณ์สอน และวิจัยในสาขาต่างๆ อาทิเช่น กระบวนการแปรรูป และวิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาทาง อาหาร อาหารปลอดภัย กฎหมายอาหาร บรรจุภัณฑ์ โภชนาการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การทดสอบทางประสาทสัมผัสของอาหาร เป็นต้น

2 งานวิจัย  นโยบายการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารภายในประเทศรวมทั้งการศึกษาการใช้ ประโยชน์และศักยภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม  การศึกษาสมบัติของแป้งและแป้งดัดแปร  การตรึงเอนไซม์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก  การพัฒนาการใช้พอลิเมอร์ชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  การแปรรูปสัตว์น้ำในเชิงลึกและเชิงประยุกต์  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโภชนาการอาหาร  กระบวนการแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร  อาหารปลอดภัย GMP HACCP, fermentation, biosensor, yeast technology

3 การรับเข้าเรียนต่อในระดับ ปริญญามหาบัณฑิต รับสมัครตลอดทั้งปี สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  เดือนมกราคม – มีนาคม สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาแรกของปี การศึกษา ( เริ่มเรียนมิถุนายน )  เดือนกันยายน – ตุลาคม สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่สองของปี การศึกษา ( เริ่มเรียนพฤศจิกายน )  ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับ สมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

4 วิธีพิเศษ  สำหรับการรับสมัครด้วยวิธีพิเศษ ( ไม่ต้องสอบ ข้อเขียน ) สามารถยื่นใบสมัครได้ทั้งปี  โดยผู้สมัครวิธีพิเศษต้องมีคุณสมบัติดังนี้  เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และคะแนน ภาษาอังกฤษมากกว่า 450 ( CU-TEP)  ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดในการ รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ บัณฑิต วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่ Website: http://www.grad.chula.ac.th/http://www.grad.chula.ac.th/  ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร. ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร โทร 02 218 5534 email: Chaleeda.B@chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางอาหาร  เปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ ปี 2523 ผลิตนิสิตระดับปริญญา โทเข้าทำงานในหน่วยราชการและเอกชนมากกว่า 30 รุ่น  หลักสูตรเทคโนโลยีทางอาหารระดับปริญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google