งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHAT IS J-MAT? JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHAT IS J-MAT? JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 WHAT IS J-MAT? JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

3 WHAT IS J-MAT? โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา

4 21 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 6. มหาวิทยาลัยพายัพ 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8. มหาวิทยาลัยรังสิต 9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11. มหาวิทยาลัยสยาม 12. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 14. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 16. มหาวิทยาลัยเกริก 17. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 18. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 19. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 20. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต – นักศึกษา ซึ่งมาจากสถาบันต่างๆ ในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน 2. เพื่อสร้างพื้นฐานทางการตลาดแก่ยุวสมาชิก อันจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต 3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขั้นต้นให้กับองค์กรธุรกิจ 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีของกิจกรรมในโครงการยุวสมาชิกฯ ที่ได้ทำให้กับกลุ่มธุรกิจและสังคมภายนอก วัตถุประสงค์

6 รายละเอียดการ รับสมัคร 1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 หรือนำเอกสารมาส่งในวันแรกพบ (First Meeting Day) 2. ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 วงเล็บมุมซองว่า “ สมัครโครงการ J-MAT รุ่นที่ 29” 3. ส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ : Nextjmat@gmail.com ตั้งชื่อ หัวข้อว่า สมัครโครงการ J-MAT รุ่นที่ 29 ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หลังจากส่งใบสมัคร มาแล้ว จะได้รับข้อความตอบ กลับไป เป็นอันเสร็จสิ้น

7 ระยะเวลาการรับ ใบสมัคร - ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2556( วันแรกพบ ) ก่อนเวลา 12.00 น. - ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ก่อนเวลา 18.00 น. - ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยยึด วันที่ประทับตราเป็นหลัก

8 กำหนด การ - วันแรกพบ (First Meeting) วันที่ 29 มิถุนายน 2556 - วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 - วันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

9 กำหนดการวัน แรกพบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 09.30-10.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 10.00-10.30 น. พิธีเปิดงาน โดย คุณวีระยุทธ กุลสุวิพลชัย ( ที่ปรึกษาโครงการยุวสมาชิกฯ ) - แนะนำ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand) - แนะนำ โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Junior Marketing Association of Thailand) 10.30-11.30 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ยุวสมาชิกฯ (J-MAT) 11.30-12.00 น. พบปะพูดคุย รุ่นพี่ยุวสมาชิก (J-MAT) ตอบข้อสงสัย

10 ใบ สมัคร สามารถดาวโหลดได้ที่ www.marketingthai.or.th

11 ติดต่อ คุณจิรโชค 086-382-7777 www.facebook.com/SMARTJMAT


ดาวน์โหลด ppt WHAT IS J-MAT? JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google