งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
WHAT IS J-MAT? JUNIOR MARKETING ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

3 WHAT IS J-MAT? โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมการตลาดแห่ง ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา

4 21 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยพายัพ 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต 9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11. มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก 17. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 19. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิต – นักศึกษา ซึ่งมาจากสถาบันต่างๆ ในการทำกิจกรรมทางการตลาดร่วมกัน 2. เพื่อสร้างพื้นฐานทางการตลาดแก่ยุวสมาชิก อันจะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขั้นต้นให้กับองค์กรธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพพจน์ที่ดีของกิจกรรมในโครงการยุวสมาชิกฯ ที่ได้ทำให้กับกลุ่มธุรกิจและสังคมภายนอก

6 รายละเอียดการรับสมัคร
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยอาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 หรือนำเอกสารมาส่งในวันแรกพบ (First Meeting Day) 2. ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครโครงการ J-MAT รุ่นที่ 29” 3. ส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ : ตั้งชื่อหัวข้อว่า สมัครโครงการ J-MAT รุ่นที่ 29 ตามด้วยชื่อมหาวิทยาลัย หลังจากส่งใบสมัครมาแล้ว จะได้รับข้อความตอบ กลับไป เป็นอันเสร็จสิ้น

7 ระยะเวลาการรับใบสมัคร
ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2556(วันแรกพบ) ก่อนเวลา12.00น. ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ก่อนเวลา น. - ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นหลัก

8 กำหนดการ วันแรกพบ (First Meeting) วันที่ 29 มิถุนายน 2556
วันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 วันประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

9 กำหนดการวันแรกพบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องลุมพินี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนพระราม 4 น. • ลงทะเบียน น. • กิจกรรมสันทนาการ น. • พิธีเปิดงาน โดย คุณวีระยุทธ กุลสุวิพลชัย (ที่ปรึกษาโครงการยุวสมาชิกฯ) - แนะนำ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand) - แนะนำ โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Junior Marketing Association of Thailand) น. • เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ยุวสมาชิกฯ (J-MAT) น. • พบปะพูดคุย รุ่นพี่ยุวสมาชิก (J-MAT) ตอบข้อสงสัย

10 ใบสมัคร สามารถดาวโหลดได้ที่

11 ติดต่อ คุณจิรโชค


ดาวน์โหลด ppt ASSOCIATION OF THAILAND โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google