งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance) ภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance) ภาควิชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance) ภาควิชา นาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ปริญญาเอกด้านนาฏยศิลป์ ไทย / วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิจัย ที่มี ความรู้ความชำนาญ และมีจิตสำนึก ในการค้นคว้าบุกเบิกแนวทางพัฒนา ผลงานวิจัยทางนาฏยศิลป์ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง นาฏยศิลป์ไทยให้ก้าวหน้าได้ในระดับ เดียวกับนานาชาติ

3 หลักสูตร / การเรียนการสอน จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน - หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปีการศึกษา นิสิตอาจต้องเรียนรายวิชา เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วย กิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

4 การสมัคร / การสอบ / จำนวน รับ ติดต่อสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณ กลางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน โดย ผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโททาง นาฏยศิลป์ไทยหรือเทียบเท่า และมี ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ( จาก 4.00) หรือ B+ หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่น ๆ บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป ( จะ เปิดรับสมัครทุก ๆ 2 ปี ) การสอบ จะทำการสอบสัมภาษณ์ เพียงอย่างเดียว จำนวนรับ 5 คน

5 คณาจารย์ / ติดต่อ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ และ อาจารย์พิเศษซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ขอทราบรายละเอียดและกำหนดการรับ สมัคร โทร.0-2218-3502-5 / ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรและการ เรียนการสอน โทร.0-2218-4619 / http://www.chula.ac.th/college/f ineart http://www.chula.ac.th/college/f ineart

6

7


ดาวน์โหลด ppt Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance) ภาควิชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google