งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544. ที่ วก ๑๑๖๖ / ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544. ที่ วก ๑๑๖๖ / ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544

2 ที่ วก ๑๑๖๖ / ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒ คำสั่ง กระทรวงศึกษา ธิการ

3 8 กลุ่มสาระ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาต่างประเทศ - การงานอาชีพ และ เทคโนโลยี - สุขศึกษา และพลานามัย - ศิลปะ

4 โครงสร้างของหลักสูตร โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

5

6 - ( ต่อ ) -

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ 40 (1) กิจกรรมแนะแนว 40 (1) กิจกรรมชมรม / โครงงาน 40 (1)

8 รายวิชาและกิจกรรม เสริม ภาษาไทย 80 (2) คณิตศาสตร์ 40 (1) ภาษาอังกฤษ 120 (3) คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 40 (1) คริสตจริยธรรม 80 (2)

9 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544

10 เกณฑ์มาตรฐานการ ผ่านช่วงชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาระการ เรียนรู้ ครบทั้ง 8 กลุ่ม เกณฑ์การผ่าน การศึกษาช่วง ชั้นที่ 1, 2, 3 และ 4 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ครบทุก กิจกรรม ผ่านเกณฑ์ การประเมิน คุณลักษณะ อันพึง ประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

11 การประเมินสาระการ เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

12 การวัดผลและ ประเมินผลตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2544 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2545 กำหนด อัตราส่วนของแต่ละกลุ่มสาระ รายวิชา 70 : 30

13 อัตราส่วน 70 คือ การประเมิน วิธีการต่างๆ ที่ไม่ใช่ แบบทดสอบ เช่น 1. การประเมินด้วยการสื่อสาร ส่วนบุคคล 2. การประเมินจากการปฏิบัติ 3. การประเมินด้วยแฟ้มสะสม งาน

14 อัตราส่วน 30 คือ การประเมินโดยการ ใช้แบบทดสอบ อัตราส่วน 30 ( แบบทดสอบ ) แบบทดสอบ ชนิด ปรนัย ( แบบเลือกตอบ เช่น แบบ ก ข ค ง แบบเติมคำ แบบถูกผิด แบบจับคู่ ) ไม่เกิน 30 % แบบทดสอบอื่นๆ เช่น การเขียนตอบ ( เรียงความ, ย่อ ความ ), แบบทดสอบ ภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำ กว่า 70 %

15 ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ระดับผล การเรียน ความหมายของ ผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้น ต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม การตัดสินผลการเรียน กำหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับ คือ

16 การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์

17 คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. ความเป็นกุลสตรี 3. ความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ 4. ความเป็นไทย 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

18 • การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของ พฤติกรรมมี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม หมายถึงมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม ระหว่าง 2.51- 3.00 ดี หมายถึงมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมระหว่าง 1.51 - 2.50 ปรับปรุง หมายถึงมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม ระหว่าง 1.00 - 1.50

19 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

20 • การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เกณฑ์การตัดสิน ระดับคุณภาพ ร้อยละ ผลการ ตัดสิน 0 - 49 ไม่ผ่าน 50 - 59 ผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ 60 - 69 พอใช้ 70 - 79 ดี 80 - 100 ดีมาก ( ต่ำกว่า เกณฑ์ขั้น ต่ำ )

21 การประเมินกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน

22 • การประเมินกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 - ป.3), 2 ( ป.4 - ป.6) นักเรียนต้องผ่าน กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมชมรม 3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญ ประโยชน์

23 ประเภทที่ 1 รางวัลคะแนนเฉลี่ย ขึ้นเป็นลำดับ - ระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ปี การศึกษา ขึ้นเป็นลำดับ - ผลการเรียนเฉลี่ย แต่ละปี การศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.20 - ไม่เคยติด “0” ในแต่ละ รายวิชา - นักเรียนได้รับเกียรติบัตร เกณฑ์การมอบ รางวัลการศึกษา

24 ประเภทที่ 2 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา  - มีผลการเรียนเฉลี่ย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา - ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ( คิดทุกวิชารวมกัน )  - นักเรียนได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

25 ประเภทที่ 3 รางวัลนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน - ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ - ผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม ของแต่ละปี - นักเรียนรับโล่เกียรติคุณ หรือเกียรติบัตร

26 เอกสารการลงทะเบียน เข้าเรียนชั้น ป.1 • ใบมอบตัว ลงทะเบียน • ใบรับรอง แพทย์ • สำเนา ทะเบียนบ้าน

27 การเรียน ปรับพื้นฐาน 09.00 – 11.50 น. วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา คอมพิวเตอร์ 13.00 – 14.40 น. ศิลปะ กิจกรรม นันทนาการ

28 ขอพระเจ้าทรงอวย พระพร


ดาวน์โหลด ppt ในหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ. ศ.2544. ที่ วก ๑๑๖๖ / ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google