งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของกระแสเงินหลังหักภาษี อาจารย์พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของกระแสเงินหลังหักภาษี อาจารย์พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของกระแสเงินหลังหักภาษี อาจารย์พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

2 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของ กระแสเงินหลังหักภาษี จุดประสงค์การศึกษา 1. เสนอแนวทางในการคำนวณภาษี อัตราภาษีรายได้ และ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของกระแสเงินหลังหัก ภาษี 2. การประมาณกระแสเงินสดก่อนหลังภาษีเพื่อเปลี่ยนเป็น กระแสเงินสดหลังหักภาษีเกี่ยวข้องกับการปรารถนา ผลกระทบของภาษีซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจ 3. เปรียบทางเลือกเพื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยวิธี PW, AW และ ROR จะได้นำมาพิจารณาจากกระแสเงิน หลังหักภาษี นอกจากนั้นผลกระทบของภาษียังมีผลต่อ การวิเคราะห์การทดแทน

3 การคำนวณภาษีรายได้ (Income Tax) รายได้เบื้องต้น (Gross income: GI) หมายถึง ผลรวมของรายได้จากผลผลิตของบริษัทและ รายได้จากแหล่งอื่นๆ เช่น การขายทรัพย์สิน การ ขายลิขสิทธิ์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จะถูก แสดงในบัญชีงบกำไรขาดทุนในส่วนของรายได้ ภาษีรายได้ (Income Tax) หมายถึง จำนวนภาษีที่ คิดจากรายได้ ซึ่งจะต้องส่งภาษีให้กับตัวแทนของ รัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (Operating expenses; E) หมายถึง ผลรวมของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาการ ดำเนินธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนลดภาษี

4 การคำนวณภาษีรายได้ (Income Tax) จำนวนของ GI และ E ต้องทำการประมาณเพื่อ ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ รายได้เบื้องต้น – ค่าใช้จ่าย = GI – E รายได้ที่ทำไปคิดภาษี (Taxable income; TI) รายได้สุทธิที่จะนำไปคิดภาษีสำหรับบริษัท ค่า เสื่อมราคา (D) และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะถูกนำมา คิด TI= รายได้เบื้องต้น – ค่าใช้จ่ายดำเนินการ – ค่าเสื่อมราคา TI =GI – E – D[14.1]

5 การคำนวณภาษีรายได้ (Income Tax) อัตราภาษี (Tax rate; T) เปอร์เซ็นต์ของภาษี และภาษี สามารถคำนวณได้จากสมการ Taxes= ภาษี = รายได้ที่นำไปคิดภาษี  อัตราภาษี Taxes = (TI) (T)[14.2] กำไรสุทธิหลังหักภาษี (Net profit after taxes; NPAT) จำนวนเงินที่เหลืออยู่ในแต่ละปีของรายได้ที่หักภาษีแล้ว NPAT= รายได้ที่นำไปคิดภาษี – ภาษี =TI – (TI) (T) NPAT= (TI) (1-T) ตาราง 14.1 หน้า 260

6 การคำนวณภาษีรายได้ (Income Tax) อัตราภาษีรายปี (T) คำนวณจากอัตราภาษี ก้าวหน้า ซึ่งหมายถึง ผู้มีรายได้มากก็จะเสีย ภาษีมาก อัตราภาษีแบบก้าวหน้า จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก มีข้อได้เปรียบอยู่เล็กน้อย เนื่องจากการคำนวณ ภาษีแบบข้างต้น มันยากสำหรับคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ TI ดังนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการ คำนวณ ซึ่งใช้อัตราภาษีเฉลี่ยซึ่งสามารถ คำนวณได้ดังนี้ อัตราภาษีเฉลี่ย (Average tax rate) = taxes/TI [14.4]

7 การคำนวณภาษีรายได้ (Income Tax) จากที่กล่าวมาเบื้องต้นภาษีประกอบด้วยภาษี สหพันธ์ ภาษีของรัฐ และภาษีท้องถิ่น เพื่อให้ง่าย ต่อการคำนวณ เราจะใช้อัตราภาษีเดี่ยวที่เรียกว่า อัตราภาษีที่แท้จริง (effective tax rate; Te) ซึ่งอัตรา ภาษีที่แท้จริงสามารถคำนวณได้ดังนี้ Te= state rate + (1-staterate)(federal rate) [14.5] Taxes = (TI) (Te) [14.6] ตัวอย่าง 14.1 หน้า 261

8 กระแสเงินสดก่อนและหลังหักภาษี (Cash Flow tax) จะเห็นว่ากระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow ; NCF) หมายถึง กระแสเงินสดจริงของแต่ละปี ซึ่ง คำนวณจากกระแสเงินสดรับคูณด้วยกระแสเงิน สดจ่าย เนื่องจาก NCF จะถูกนำมาใช้ประเมิน ทางเลือกโดยวิธี PW, AW, ROR และ B/C ในบท นี้กระแสเงินสดสุทธิจะต้องถูกคำนวณใหม่โดยมี การพิจารณาค่าเสื่อมราคาและภาษีโดย NCF จะ แทนด้วยกระแสเงินสดก่อนหักภาษี (Cash flow before taxes ; (FBT))

9 กระแสเงินสดก่อนและหลังหักภาษี (Cash Flow tax) และอีกเทอมที่ใช้คือ กระแสเงินสดหลังหักภาษี (Cash flow After taxes ; CFAT) ในบทนี้จะ กล่าวถึงวิธีการในการเปลี่ยน (FBT) ไปเป็น CFAT ในการประเมินทางเลือกในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น ยังคงใช้วิธีเดิมและแนวทางเดิมในการเลือก ทางเลือกโดยใช้กระแสเงินสดหลังหักภาษีแล้ว

10 กระแสเงินสดก่อนและหลังหักภาษี (Cash Flow tax) CFBI เกิดจากการประมาณค่าจากเงินลงทุน มูลค่าซากที่ เกิดขึ้น รายได้และค่าใช้จ่าย CFBT= รายได้เบื้องต้น – ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน – เงินลงทุน + มูลค่า ซาก = GT - E – P + S จากบทต้น P คือเงินลงทุน โดยส่วนใหญ่จะเกิดที่ปีที่ 0 และ S คือมูลค่าซากในที่ n เมื่อเราสามารถหาภาษีได้ CFAT จะเป็น สมการ CFAT = CFBT – Taxes[14.8]

11 กระแสเงินสดก่อนและหลังหักภาษี (Cash Flow tax) ซึ่ง Taxes สามารถคำนวณได้จาก (TI) (T) หรือ (TI) (Te) จากสมการที่ 14.1 ค่าเสื่อมราคา D จะถูกนำมาหัก จากเงินรายได้เบื้องต้น ซึ่งเราจะต้องเข้าใจถึง บทบาทของค่าเสื่อมราคาต่อการคำนวณ CFAT ค่าเสื่อมราคาไม่ใช่กระแสเงินสดแต่ค่าเสื่อมราคา จะถูกนำมาหักเพื่อนำมาคิดภาษี โดยค่าเสื่อมราคา นี้จะไม่ได้แสดงอย่างชัดเจน ในกระแสเงินสด ดังนั้นจากสมาการ (14.7) และ (14.8) CFAT = GI – E – P + S – (GI – E – D) (Te)

12 ตารางแสดงวิธีการคำนวณ CFBT และ CFAT

13 ตัวอย่าง ที่ 14.3 หน้าที่ 265 และ การบ้าน ข้อที่ 14.1 หน้าที่ 279 ข้อที่ 14.3 หน้าที่ 279 ข้อที่ 14.5 หน้าที่ 280


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของกระแสเงินหลังหักภาษี อาจารย์พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google