งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การขายผ่อนชำระและ การเช่าซื้อ. การขายผ่อน ชำระ (Installment Sales) การขายสินทรัพย์ที่ กำหนดให้จ่ายชำระเป็นงวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลา หนึ่ง การเช่าซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การขายผ่อนชำระและ การเช่าซื้อ. การขายผ่อน ชำระ (Installment Sales) การขายสินทรัพย์ที่ กำหนดให้จ่ายชำระเป็นงวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลา หนึ่ง การเช่าซื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การขายผ่อนชำระและ การเช่าซื้อ

2 การขายผ่อน ชำระ (Installment Sales) การขายสินทรัพย์ที่ กำหนดให้จ่ายชำระเป็นงวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลา หนึ่ง การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ให้เช่า โดยผู้ให้เช่า ยังคงมีกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินนั้น จนกว่าจะครบ อายุสัญญา

3 การบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระ การรับรู้กำไรขั้นต้นเป็นรายได้ทั้งจำนวน ในงวดที่มีการขาย การรับรู้กำไรขั้นต้นเป็นรายได้ตามสัดส่วน ของเงินที่เรียกเก็บได้

4 สินค้ารับแลกเปลี่ยน (Trade - in) มูลค่าที่แท้จริง / มูล ค่าที่คาดว่าจะได้รับ ของสินค้ารับ แลกเปลี่ยน ส่วนเกินของ สินค้ารับ แลกเปลี่ยน

5 การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า บันทึก “ สินค้า ( สินทรัพย์ ) รอการ ขาย / สินค้ายึดคืน ” โอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ลูกนี้ขายผ่อนชำระ กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อน ชำระรอตัดบัญชี

6 ผลต่าง “ กำไร ( ขาดทุน ) จาก การยึดสินค้าคืน ” ไม่อาจประมาณมูลค่ายุติธรรม ของสินค้ายึดคืน บันทึกสินค้ายึดคืนใน มูลค่าตามบัญชี บันทึกขาดทุนจากการยึดคืน = มูลค่า ตามบัญชีของลูกหนี้ การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า ( ต่อ ) การผิดสัญญาและการยึดคืนสินค้า ( ต่อ )

7 ดอกเบี้ยของสัญญาผ่อนชำระ วิธีที่ 1 การคำนวณโดยใช้วิธีตารางเงิน รายปี (Annuity) วิธีที่ 2 การคำนวณดอกเบี้ยโดยวิธี ผลรวมจำนวนตัวเลข (Sum of the Digits)

8 การเช่าซื้อ (Hire Purchase) กำไรที่เกิดจากการเช่าซื้อ สามารถรับรู้ได้โดย 1. รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวนใน รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการเช่า ซื้อ 2. รับรู้เป็นรายได้ตามงวดที่ถึง กำหนดชำระ (Installment Method)

9 การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การรับรู้ดอกผลเป็น รายได้ 1. การให้เช่าซื้อระยะยาว ( ใช้วิธี ตารางเงินรายปี ) 2. การใช้เช่าซื้อระยะสั้น ( ใช้วิธี ผลรวมจำนวนตัวเลข )

10 การเช่าซื้อ (Hire Purchase) กรรมสิทธิ์ใน สินทรัพย์ ทาง กฎหมาย ผู้ให้ เช่าซื้อ ทาง บัญชี ผู้เช่า ซื้อ

11 การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การผิดสัญญาและการ ยึดสินทรัพย์คืน บันทึก “ สินทรัพย์รอ การขาย ” ด้วยมูลค่าตามบัญชี

12 การเช่าซื้อ (Hire Purchase) การแสดง รายการ บัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ แสดงยอดสุทธิหักด้วย บัญชี ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี บัญชีสินทรัพย์รอการขาย แสดง ด้วยราคาตามบัญชี หรือ มูลค่าสุทธิ ที่ได้รับ ( แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ) บัญชีดอกผลเช่าซื้อ แสดงเป็น รายได้ในงบกำไรขาดทุน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การขายผ่อนชำระและ การเช่าซื้อ. การขายผ่อน ชำระ (Installment Sales) การขายสินทรัพย์ที่ กำหนดให้จ่ายชำระเป็นงวด ๆ ติดต่อกันในระยะเวลา หนึ่ง การเช่าซื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google