งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายได้ประชาชาติ National Income รายได้ประชาชาติ National Income บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายได้ประชาชาติ National Income รายได้ประชาชาติ National Income บทที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายได้ประชาชาติ National Income รายได้ประชาชาติ National Income บทที่ 4

2 กระบวนการทางเศรษฐกิจ

3

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายกระแสวงจรการไหลเวียนของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจได้ 2. บอกความหมายของรายได้ประชาชาติได้ 3. อธิบายวิธีการคำนวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้ รายจ่าย และผลิตผล 4. บอกความหมายและความสัมพันธ์ของ GDP, GNP, NNP NI,PI,DI (DPI) 5. อธิบายรายได้ต่อบุคคลในรูปแบบต่างๆได้ 6. เปรียบเทียบรายได้ที่เป็นตัวเงินกับรายได้ประชาชาติ ที่แท้จริงได้ 7. บอกประโยชน์ของรายได้ประชาชาติได้

5 ส.ศ.ช, สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ส.ศ.ช, สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี รายได้ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าของสินค้าและบริการขั้น สุดท้ายทุกชนิดของประเทศที่ ได้รับในรอบระยะเวลา 1 ปี หน่วยงานที่ รับผิดชอบของ รายได้ประชาชาติ

6 คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach คำนวณด้านผลผลิต Product Approach คำนวณด้านผลผลิต Product Approach คำนวณด้านรายได้ Income Approach คำนวณด้านรายได้ Income Approach การคำนวณหารายได้ ประชาชาติมี 3 วิธี

7 ยกเว้น เงินโอน เงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ เงินที่ผิดกฎหมาย ยกเว้น เงินโอน เงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ เงินที่ผิดกฎหมาย 1. คำนวณด้านรายได้ Income Approach 1. คำนวณด้านรายได้ Income Approach ดอกเบี้ย กำไร ค่าเช่า ค่าจ้าง / เงินเดือน ค่าจ้าง / เงินเดือน

8 2. คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach 2. คำนวณด้านรายจ่าย Expenditure Approach อุปโภคและบริโภค(C ) รายจ่ายสะสมทุน (I) รายจ่ายการซื้อสินค้าและ บริการของรัฐบาล(G) การลงทุนสุทธิใต่างประเทศ(F)

9 สินค้าและบริการ ที่มีราคา สินค้าและบริการ ที่มีราคา สินค้าหรือบริการ ขั้นสุดท้าย สินค้าหรือบริการ ขั้นสุดท้าย 3. คำนวณด้านผลผลิต Product Approach 3. คำนวณด้านผลผลิต Product Approach

10 ความหมายและความสัมพันธ์ของ GDP,GNP, NNP, NI,PI,DI (DPI) แบ่งเป็น 6 ประเภท GDP GDP GNP GNP = GDP +F ผลิตภัณฑ์ในประเทศ เบื้องต้น เป็นการสร้างงานภายในประเทศไม่ ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะไม่ใช่คนไทยก็ตาม ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ เบื้องต้น เป็นทรัพยากรของไทยที่ไปสร้าง งานต่างประเทศ

11 NNP NNP = GNP – ค่าใช้จ่ายใน การใช้ทุน NNP = GNP – ค่าใช้จ่ายใน การใช้ทุน ผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ

12 NI NI = NNP – ภาษีทางอ้อม หักเงินอุดหนุน NI = NNP – ภาษีทางอ้อม หักเงินอุดหนุน รายได้ประชาชาติ

13 PI รายได้ส่วนบุคคล PI = NI – (ภาษีเงินได้ นิติบุคคล + กำไรที่ยัง ไม่จัดสรร) + (เงินโอน + ดอกเบี้ยสุทธิ)

14 DI DI = PI – ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา DI = PI – ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา รายได้ที่ใช้จ่ายจริง

15 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับที่ 1 ได้แก่ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี GDP สูงถึง : $15,157,285 ล้าน) อันดับที่ 2 ได้แก่ประเทศ จีน มี GDP สูงถึง : $6,422,276 [2] ล้าน [2] อันดับที่ 2 ได้แก่ประเทศ จีน มี GDP สูงถึง : $6,422,276 [2] ล้าน [2] อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ Japan มี GDP สูงถึง : $5,683,292 ล้าน

16 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับที่ 4 ได้แก่ประเทศเยอรมนี มี GDP สูงถึง :$ 3,358,272 ล้าน อันดับที่ 5 ได้แก่ประเทศ ฝรั่งเศส มี GDP สูงถึง : $2,590,787 ล้าน อันดับที่ 6 ได้แก่ประเทศ สหราช อาณาจักร มี GDP สูงถึง :$2,395,483 ล้าน

17 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ บราซิล มี GDP สูงถึง : $2,192,958 ล้าน อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ บราซิล มี GDP สูงถึง : $2,192,958 ล้าน อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ อิตาลี มี GDP สูงถึง : $2,054,902 ล้าน อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ อิตาลี มี GDP สูงถึง : $2,054,902 ล้าน อันดับที่ 9 ได้แก่ประเทศ รัฐเซีย มี GDP สูงถึง : $1,678,107 ล้าน อันดับที่ 9 ได้แก่ประเทศ รัฐเซีย มี GDP สูงถึง : $1,678,107 ล้าน

18 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 10 อันดับประเทศที่มี GDP สูงสุดข้อมูลปี 2553 ของ กองทุนการเงินระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ แคนนาดา มี GDP สูงถึง : 1,632,894 ล้าน อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ แคนนาดา มี GDP สูงถึง : 1,632,894 ล้าน อันดับที่30ได้แก่ประเทศ ไทย มี GDP สูงถึง : 334,026 ล้าน

19 PI GDP NNP NI GNP NNP - ภาษีทางอ้อมหักเงินอุดหนุน GNP - ค่าใช้จ่ายในการใช้ทุน PI - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา GDP + รายได้สุทธิจาก ต่างประเทศ GDP + รายได้สุทธิจาก ต่างประเทศ NI – ( ภาษีเงินได้นิติบุคคล + กำไรที่ยังไม่จัดสรร + ( เงินโอน + ดอกเบี้ยสุทธิ ) NI – ( ภาษีเงินได้นิติบุคคล + กำไรที่ยังไม่จัดสรร + ( เงินโอน + ดอกเบี้ยสุทธิ ) DI / DPI ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น

20 ข้อแตกต่างกันของรายได้ประชาชาติที่เป็น ตัวเงินกับรายได้ประชาชาติที่แท้จริง รายได้ประชาชาติที่ เป็นตัวเงิน คือ การนำเอาตัวเลข รายได้ประชาชาติ ตามราคาตลาดในแต่ ละปีมาเปรียบเทียบ กัน เพื่อทำการ วิเคราะห์ผลผลิต รายได้ประชาชาติที่ เป็นตัวเงิน คือ การนำเอาตัวเลข รายได้ประชาชาติ ตามราคาตลาดในแต่ ละปีมาเปรียบเทียบ กัน เพื่อทำการ วิเคราะห์ผลผลิต รายได้ประชาชาติที่ แท้จริง คือ รายได้ ประชาชาติที่ปรับตัว เลข โดยใช้ราคา ของปีใดปีหนึ่ง หรือ ปีที่เศรษฐกิจดีที่สุด

21 ประโยชน์ของการศึกษารายได้ประชาชาติ 1. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 2. ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 4. ใช้เป็นนโยบายการเก็บภาษี 5. เทียบเคียงฐานะทางเศรษฐกิจ

22 อย่าลืมทำใบงาน และแบบทดสอบ นะคร้าบ


ดาวน์โหลด ppt รายได้ประชาชาติ National Income รายได้ประชาชาติ National Income บทที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google