งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราส่วนสูตรความหมาย เงินทุน หมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ ระยะสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราส่วนสูตรความหมาย เงินทุน หมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ ระยะสั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราส่วนสูตรความหมาย เงินทุน หมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ ระยะสั้น สินทรัพย์ คล่องตัว (Quick Ratio) สินทรัพย์ หมุนเวียน - สินค้า หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ หมุนเวียนไม่รวมสินค้า เงินสด (Cash Ratio) เงินสด + หลักทรัพย์ + ลูกหนี้ หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยเงินสด หรือรายการเทียบเท่า เงินสด 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)

2 อัตราส่วนสูตรความหมาย การหมุนเวียน ของลูกหนี้ (A/R Turnover) ยอดขายเชื่อ ประจำปี ลูกหนี้เฉลี่ย ชี้ให้เห็นถึงจำนวน ครั้งของวงจรลูกหนี้ ในระหว่างปี ระยะเวลาใน การเก็บหนี้ (Average collection Period) ลูกหนี้ x360 ยอดขายเชื่อ ประจำปี ชี้ให้เห็นถึงจำนวน วันที่ธุรกิจต้องรอ เพื่อเก็บเงินจาก ลูกหนี้ การหมุนเวียน ของสินค้า (Inventory Turnover) ต้นทุนขาย สินค้าเฉลี่ย วัดจำนวนครั้งที่ สินค้าคงเหลือถูก จำหน่ายในรอบ 1 ปี การหมุนเวียนของ สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) ยอดขายสุทธิ สินทรัพย์ถาวร การวัดประสิทธิภาพ ในการใช้สินทรัพย์ ถาวรในการ ดำเนินงานเพื่อ ก่อให้เกิดรายได้ มากเท่าใด 2. อัตราส่วนการใช้สินทรัพย์ / วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Activity Ratios)

3 3. อัตราส่วนความสามารถก่อหนี้ / วัดความเสี่ยง (Leverage Ratios) อัตราส่วนสูตรความหมาย หนี้สินต่อ สินทรัพย์รวม (Debt to Asset Ratio) หนี้สินรวม สินทรัพย์รวม ชี้ให้เห็นถึงเงินกู้ยืมที่ ถูกใช้ เพื่อการซื้อสินทรัพย์ ของธุรกิจ ความสามารถใน การจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ย วัดความสามารถในการ จ่ายดอกเบี้ยของธุรกิจ ความสามารถใน การจ่าย ค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed change Coverage) กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยและภาษี ดอกเบี้ย + เงินปัน ผลก่อนหักภาษี วัดความสามารถใน การจ่ายรายจ่าย ประจำ

4 4. อัตราส่วนการทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนสูตรความหมาย อัตราส่วนกำไร ขั้นต้น (Gross Profit Ratio) กำไรขั้นต้น ยอดขายสุทธิ ชี้ให้เห็นถึงกำไร ขั้นต้นเพื่อ เป็นค่าใช้จ่าย อย่างอื่นที่ นอกเหนือจาก ต้นทุนขาย อัตราส่วนกำไร สุทธิ (Net Profit Ratio) กำไรสุทธิหลัง ภาษี ยอดขายสุทธิ แสดงให้เห็นถึง กำไรหลัง ภาษีจาก ยอดขายแต่ละ บาย ผลตอบแทนจาก การลงทุน (Return on Investment) กำไรสุทธิหลัง ภาษี สินทรัพย์รวม วัดอัตรา ผลตอบแทนจาก การใช้สินทรัพย์ รวมและ ประสิทธิภาพ ของการ บริหารงาน

5 4. อัตราส่วนการทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนสูตรความหมาย ผลตอบแทน จากส่วนของ เจ้าของ (ROE) (Return on Equity / Networth) กำไรสุทธิหลัง ภาษี ส่วนของเจ้าของ วัดอัตรา ผลตอบแทนจาก มูลค่าตามบัญชี ของเงินทุน ภายในบริษัท ของผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้น (EPS) (Earning Per Share) กำไรสุทธิ - เงินปัน ผลหุ้นบุริมฯ จำนวนหุ้นสามัญ แสดงให้เห็นถึง กำไรหลัง ภาษีต่อหุ้น สามัญหนึ่งหุ้น


ดาวน์โหลด ppt อัตราส่วนสูตรความหมาย เงินทุน หมุนเวียน (Current Ratio) สินทรัพย์ หมุนเวียน หนี้สิน หมุนเวียน วัดความสามารถในการ ชำระหนี้ ระยะสั้น ด้วยสินทรัพย์ ระยะสั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google