งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 บทที่ 8 โครงสร้าง เงินทุน • ผลกระทบของ leverage ต่อผลตอบแทน • ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 บทที่ 8 โครงสร้าง เงินทุน • ผลกระทบของ leverage ต่อผลตอบแทน • ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 บทที่ 8 โครงสร้าง เงินทุน • ผลกระทบของ leverage ต่อผลตอบแทน • ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk) และ ความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk)

2 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 2 ความหมาย : Leverage Leverage หมายถึง การ ใช้ต้นทุนคงที่ในการ ดำเนินงานหรือใน โครงสร้างเงินทุน

3 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 3 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) • ความเสี่ยงทางธุรกิจ : – ความไม่แน่นอนของกำไรก่อนดอกเบี้ย และภาษีในอนาคต – ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธุรกิจ เช่นการแข่งขัน, operating leverage เป็นต้น • ความเสี่ยงทางการเงิน : – ความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นสามัญได้รับจากการ ใช้ financial leverage – ขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดหาเงินทุนจาก หนี้สิน และหุ้นบุริมสิทธิ์

4 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 4 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คืออะไร ?  ความไม่แน่นอนของกำไรจากการ ดำเนินงาน (EBIT) ในอนาคต Probability EBITE(EBIT)0 ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง

5 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 5 • ความเสี่ยงทางธุรกิจจะ พิจารณาจากความผัน ผวนของกำไรจากการ ดำเนินงาน ดังนั้นความ เสี่ยงทางธุรกิจจึงไม่ได้ คำนึงถึงผลกระทบจาก การจัดหาเงินทุน

6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ความเสี่ยงทางธุรกิจ • ความไม่แน่นอนของความต้องการ สินค้า ( มีผลต่อยอดขาย ) • ความไม่แน่นอนของราคาสินค้า • ความไม่แน่นอนของต้นทุนผลิต • ตัวผลิตภัณฑ์ •Degree of operating leverage (DOL)

7 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 7 Operating leverage คืออะไร และมีผลกระทบต่อความเสี่ยง ทางธุรกิจของบริษัทอย่างไร ? •Operating leverage คือ ระดับการใช้ต้นทุนคงที่ • เมื่อสัดส่วนของต้นทุน คงที่ในโครงสร้างของ ต้นทุนเพิ่มขึ้น operating leverage ก็จะสูงขึ้น

8 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 8 •operating leverage สูงขึ้นทำให้ความ เสี่ยงทางธุรกิจสูงขึ้น เพราะการที่ ยอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย จะทำให้ กำไรลดลงเป็นจำนวนมาก Sales $ Rev. TC FC Q BE Sales $ Rev. TC FC Q BE Profit }

9 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 9 ตัววัด operating leverage • จุดคุ้มทุน (Break-even point) •Degree of Operating Leverage (DOL)

10 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10 คำนวณจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุน (Q b-e )=FC p - v FC— ต้นทุนคงที่ p— ราคาขายต่อหน่วย v— ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

11 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 11 คำนวณ DOL Degree of Operating Leverage (DOL) = %∆EBIT %∆Q EBIT— กำไรก่อนดอกเบี้ยและ ภาษี Q— ยอดขาย

12 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 12 ความเสี่ยงทาง การเงิน คือความแปรปรวนที่เกิด ขึ้นกับผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นสามัญ ซึ่งเกิดจาก สัดส่วนของหนี้สินใน โครงสร้างทุน

13 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 13 พิจารณาบริษัท 2 บริษัท ต่อไปนี้ ทั้งสองบริษัทมี operating leverage, ความเสี่ยงทางธุรกิจ และ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ($3,000) เหมือนกัน แตกต่างกัน เพียงแค่โครงสร้างเงินทุนเท่านั้น บริษัท U บริษัท L ไม่มีหนี้สินมีหนี้สิน $10,000 ดอกเบี้ย 12% มีสินทรัพย์ $20,000 ภาษี 40%

14 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 14 ผลกระทบของ leverage ต่อ ผลตอบแทน บริษัท U บริษัท L EBIT $3,000 ดอกเบี้ย 0 1,200 กำไรก่อนภาษี $3,000$1,800 ภาษี (40%) 1,200720 กำไรสุทธิ $1,800$1,080 ROE9.0%10.8%

15 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 15 เพราะเหตุใด การ leverage จึง ทำให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ? • ผลตอบแทนรวมที่นักลงทุนได้รับ : –U: กำไรสุทธิ = $1,800 –L: กำไรสุทธิ + ดอกเบี้ย = $1,080 + $1,200 = $2,280 – ส่วนต่าง = $480

16 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 16 • ภาษีจ่าย : –U: $1,200; L: $720 – ส่วนต่าง = $480 • นักลงทุนในบริษัท L จะได้รับ ส่วนแบ่งจากกำไรก่อน ดอกเบี้ยและภาษีมากกว่า

17 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 17 การวัดความเสี่ยงทาง การเงิน •Degree of Financial Leverage (DFL)

18 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 18 คำนวณ DFL DFL=%∆EPS %∆EBIT EPS— กำไรต่อหุ้น EBIT— กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี

19 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 19 ความเสี่ยงในมุมมอง ของผู้ถือหุ้น Stand-aloneBusinessFinancial riskriskrisk = +.


ดาวน์โหลด ppt ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 บทที่ 8 โครงสร้าง เงินทุน • ผลกระทบของ leverage ต่อผลตอบแทน • ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business risk)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google