งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1-1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสำคัญของการบริหารการเงิน  งานทางด้านการเงิน  รูปแบบธุรกิจ  เป้าหมายของบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1-1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสำคัญของการบริหารการเงิน  งานทางด้านการเงิน  รูปแบบธุรกิจ  เป้าหมายของบริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1-1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสำคัญของการบริหารการเงิน  งานทางด้านการเงิน  รูปแบบธุรกิจ  เป้าหมายของบริษัท

2 1-2 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โอกาสการเลือกงานทางด้าน การเงิน  ตลาดเงิน และตลาดทุน  การลงทุน  การบริหารการเงิน

3 1-3 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความรับผิดชอบของผู้จัดการการเงิน  ทำให้มูลค่าหุ้นสูงสุด โดย :  การพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and planning)  การลงทุนและการตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน (Investment and financing decisions)  การร่วมมือและควบคุม (Coordination and control)  การทำธุรกรรมในตลาดการเงิน (Transactions in the financial markets)  การบริหารความเสี่ยง (Managing risk)

4 1-4 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ  เจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท

5 1-5 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน  ข้อดี  ง่ายแก่การจัดตั้ง  มีกฎระเบียบไม่มากนัก  ไม่ต้องเสียภาษีบริษัท  ข้อเสีย  ยากแก่การจัดหาเงินทุน  ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน  มีอายุจำกัด

6 1-6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริษัท  ข้อดี  ไม่มีการจำกัดอายุของธุรกิจ  ง่ายแก่การโอนความเป็นเจ้าของ  จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สิน  ง่ายแก่การจัดหาเงินทุน  ข้อเสีย  เสียภาษีสองต่อ  มีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและการจัดทำรายงาน งบการเงิน

7 1-7 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป้าหมายทางการเงินของบริษัท  เป้าหมายหลักทางการเงิน คือการทำ ให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่ง หมายถึงการทำให้หุ้นมีราคาสูงสุด นั่นเอง  บริษัทควรจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  การทำให้ราคาหุ้นสูงสุดอาจไม่เป็นผลดีต่อ สังคมเสมอไป  บริษัทควรมีจริยธรรมในการดำเนินงาน

8 1-8 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ราคาหุ้นสูงสุด vs. กำไรสูงสุด  ราคาหุ้นสูงสุดไม่ได้หมายถึงกำไรสูงสุดเสมอ ไป, เว้นแต่ว่าราคาหุ้น, EPS, และกระแสเงิน สดมีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงมาก  ราคาหุ้นในปัจจุบันขึ้นอยู่กับกำไรในปัจจุบัน รวมถึงกำไรในอนาคต และกระแสเงินสด  การกระทำหรือการตัดสินใจบางอย่างของ ผู้บริหารอาจทำให้กำไรสูงขึ้น แต่ทำให้ราคา หุ้นลดลงก็ได้

9 1-9 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น  กระแสเงินสดที่ พยากรณ์ไว้ว่าผู้ ถือหุ้นจะได้รับ  ช่วงเวลาที่ได้รับ กระแสเงินสด  ความเสี่ยงของ กระแสเงินสด

10 1-10 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับและ ความเสี่ยงของกระแสเงินสด  การตัดสินใจของผู้จัดการทางการเงิน :  การตัดสินใจลงทุน  การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุน ( สัดส่วน การก่อหนี้ )  การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผล  ปัจจัยภายนอก


ดาวน์โหลด ppt 1-1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ความสำคัญของการบริหารการเงิน  งานทางด้านการเงิน  รูปแบบธุรกิจ  เป้าหมายของบริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google