งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 การจัดการเงินทุน หมุนเวียน • การจัดการเงินสด • การจัดการลูกหนี้ • การจัดการสินค้าคง คลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 การจัดการเงินทุน หมุนเวียน • การจัดการเงินสด • การจัดการลูกหนี้ • การจัดการสินค้าคง คลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 การจัดการเงินทุน หมุนเวียน • การจัดการเงินสด • การจัดการลูกหนี้ • การจัดการสินค้าคง คลัง

2 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 2 คำจำกัดความ • เงินทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน • เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ = สินทรัพย์หมุนเวียน – หนี้สินหมุนเวียน • นโยบายเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ – การพิจารณาระดับของสินทรัพย์ หมุนเวียนแต่ละประเภท – การจัดหาเงินทุนสำหรับสินทรัพย์ หมุนเวียน • การจัดการเงินทุนหมุนเวียน คือการกำหนด นโยบายเงินทุนหมุนเวียนและการควบคุม เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงคลัง และหนี้สินระยะ สั้น ในแต่ละวัน

3 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 3 การจัดการเงิน สด

4 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 4 วงจรเงินสด วงจรเงินสดจะเริ่มจากวันที่จ่ายค่า วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ในการผลิต จนกระทั่งได้รับเงินจากการขาย สินค้า : ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ ระยะเวลาที่ วงจรเงินสด = ผลิตจน + ขายจน - สามารถเลื่อน ทั้งสิ้น กระทั่งขาย กระทั่งเก็บ การชำระหนี้ ขายสินค้า เงินได้

5 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 5 วัตถุประสงค์ในการ ถือเงินสด • เพื่อการทำธุรกรรม เช่น จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ • เพื่อกันเงินสดขาดมือ ( ขึ้นอยู่กับ credit line และหลักทรัพย์ระยะสั้น ที่มีอยู่ด้วย ) • เพื่อการเก็งกำไร เป้าหมายในการจัดการเงินสด : เพื่อให้มีเงินสดเพียงพอแก่การใช้ จ่ายดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ควรมีเงิน สดมากเกินไป

6 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 6 งบกระแสเงินสด : เครื่องมือเบื้องต้น ในการบริหารเงินสด • วัตถุประสงค์ : ใช้ในการประมาณ การกระแสเงินสดรับ - จ่าย และ ยอดเงินสดคงเหลือปลายงวด เพื่อ การพยากรณ์เงินที่ต้องกู้ยืม และ เงินทุนที่มีอยู่ซึ่งสามารถใช้ในการ ลงทุนชั่วคราว • ระยะเวลา : เป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือ เป็นเดือน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ของงบประมาณ งบรายเดือนใช้ สำหรับการวางแผนรายปี งบ รายวันใช้สำหรับการบริหารเงินสด

7 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 7 ข้อมูลที่ใช้ในการทำ งบประมาณเงินสด 1. ประมาณการยอดขาย 2. ข้อมูลในการเก็บชำระหนี้ ล่าช้า 3. ประมาณการยอดซื้อและ เงื่อนไขการชำระหนี้ 4. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็น เงินสด ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ภาษี ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ 5. เงินสดต้นงวด 6. ยอดเงินสดในมือที่ต้องการ ถือ

8 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 8 ค่าเสื่อมราคาและงบประมาณ เงินสด • ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทาง บัญชีที่ไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงิน สด ในงบประมาณจะคิดเฉพาะ รายรับและรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน เท่านั้น จึงไม่รวมค่าเสื่อมราคา • อย่างไรก็ดี ค่าเสื่อมราคามี ผลกระทบกับภาษี ซึ่งภาษีจะ ปรากฎอยู่ในงบกระแสเงินสด จึงถือว่าค่าเสื่อมราคามี ผลกระทบทางอ้อมต่อกระแส เงินสด

9 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 9 รายการที่เกี่ยวกับ กระแสเงินสดรับ • เงินได้จากการขาย สินทรัพย์ถาวร • เงินได้จากการขายหุ้น สามัญและหุ้นกู้ • ดอกเบี้ยรับ

10 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10 การบริหารลูกหนี้

11 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 11 ส่วนประกอบของนโยบาย สินเชื่อ • ส่วนลดเงินสด : ทำให้ราคา ต่ำลง ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ และ ลดระยะเวลาเก็บหนี้ • ระยะเวลาการให้สินเชื่อ : ควรจะให้เครดิตนานเท่าใด ? ระยะเวลาสั้นจะลดระยะเวลา เก็บหนี้ และลูกหนี้เฉลี่ย แต่ อาจจะทำให้ยอดขายลดลง

12 ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 12 • มาตรฐานในการให้สินเชื่อ : การเข้มงวดในการ พิจารณาสินเชื่อช่วยลด การขาดทุนจากหนี้เสีย แต่ อาจทำให้ยอดขายลดลง • นโยบายในการเก็บหนี้ : นโยบายที่เข้มงวดจะช่วย ลดระยะเวลาการเก็บหนี้ แต่อาจจะทำให้ ความสัมพันธ์กับลูกค้าแย่ ลง


ดาวน์โหลด ppt ศันสนีย์ เทพปัญญา คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 1 การจัดการเงินทุน หมุนเวียน • การจัดการเงินสด • การจัดการลูกหนี้ • การจัดการสินค้าคง คลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google