งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม (Equity of income distribution) สร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ (Economic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม (Equity of income distribution) สร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ (Economic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม (Equity of income distribution) สร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ (Economic Growth) รักษาเสถียรภาพของระบบ เศรษฐกิจ (External and internal stability)

3

4  งบประมาณ (Budget) มาจากคำภาษา ฝรั่งเศสว่า Bougette  ตามรากศัพท์ของคำว่า Budget หมายถึง กระเป๋าหรือถุงใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังของ กษัตริย์ใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ที่แสดงความ ต้องการของประเทศ และทรัพย์ที่มีอยู่ใน การแถลงต่อรัฐสภา  ตามพจนานุกรม หมายถึง บัญชี หรือ จำนวนเงินรายรับ รายจ่ายเงินของรัฐบาล

5 แผนการใช้จ่ายและการหารายได้ของ รัฐบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ระบบ เศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดย ปกติมักจะกำหนดให้เป็น 1 ปี งบประมาณของไทยเริ่มตั้งแต่ 1 ต. ค.- 30 ก. ย. เช่น ถ้าปีงบประมาณ 2550 คือ เริ่ม ตั้งแต่ 1 ต. ค. 2549 - 30 ก. ย. 2550 ดุลแห่งงบประมาณ (The Budget Balance) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่าย และรายได้ของรัฐบาล

6 วิธีการพิจารณาดุลงบประมาณให้ เปรียบเทียบรายจ่ายของรัฐบาล ทั้งหมด และรายได้ของรัฐบาล ทั้งหมด • คือการจัดหา งบประมาณ รายรับเข้ามามี จำนวนเท่ากับ งบประมาณที่ รัฐบาลใช้จ่าย ออกไป งบประมาณ สมดุล • คือการจัดทำ งบประมาณ รายรับเข้ามามี จำนวนน้อย กว่าการใช้จ่าย งบประมาณที่ ออกไป งบประมาณ ขาดดุล • การจัดหา งบประมาณ รายรับมีจำนวน มากกว่า งบประมาณ รายจ่ายที่จ่าย ออกไป งบประมาณ เกินดุล

7  การใช้จ่ายของรัฐบาล ทั้ง รายจ่ายในการซื้อสินค้าและ บริการ (Goods and service Expenditures: G) และรายจ่าย เงินโอน (Transfer payment: R)  การเก็บภาษี (Taxation)  การก่อหนี้สาธารณะ (Public debt)

8 รายจ่ายของรัฐบาลเป็น องค์ประกอบหนึ่งของรายได้ ( ผลิตภัณฑ์ ) ประชาชาติ สัดส่วนของ รายจ่ายของรัฐบาลในรายได้ ประชาชาติเป็นเครื่องชี้ถึงบทบาทของ รัฐบาลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายจ่ายของรัฐจำแนกได้หลาย ประเภทตามจุดมุ่งหมายและประโยชน์ ในทางเศรษฐศาสตร์จะจำแนกรายจ่าย ของรัฐออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. รายจ่ายในการซื้อสินค้าและ บริการ 2. รายจ่ายเงินโอน

9 รายได้ของรัฐบาล (Government Revenue) •Tax Income • ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา • ภาษีเงินได้นิติบุคคล •Non-tax Income • รายได้จากรัฐ พาณิชย์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินกู้ของรัฐบาล (Public Debt) • กู้ภายในประเทศ • ขายพันธบัตร • กู้จากธนาคารกลาง • กู้จากต่างประเทศ • กู้จาก IMF เงินคงคลัง (Treasury Cash Balance) • พิจารณาเงินคงคลัง ตอนต้นปี และเงินคงคลัง ปลายปี

10 ภาษี คือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับ จัดเก็บจากประชาชน และนำมาใช้ ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยไม่ มีสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ เสียภาษี ฐานภาษี (Tax base) คือ สิ่งที่ ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีฐาน ภาษีคือเงินได้ ภาษีที่ดินจะมีราคา ที่ดินเป็นฐานภาษี เป็นต้น

11 ภาษีทางตรง (direct tax) คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้แบก รับภาระภาษีนั้นทั้งหมด ไม่ สามารถผลักภาระภาษีไปยัง ผู้อื่น ภาษีทางตรงมักเก็บจาก ฐานรายได้และทรัพย์สิน เช่น ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ บุคคล ภาษีมรดก เป็นต้น ภาษีทางอ้อม (indirect tax) คือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีเป็นผู้ รับภาระภาษีเพียงบางส่วน หรืออาจผลักภาระภาษีส่วน ใหญ่หรือทั้งหมดไปยังผู้อื่น ได้ ภาษีทางอ้อมมักเก็บจาก ฐานการใช้จ่ายหรือการซื้อ ขาย เช่น ภาษีศุลกากร ภาษี สรรพสามิต ภาษีการค้า เป็นต้น

12 1. อัตราภาษีแบบก้าวหน้า (progressive tax) หมายถึง ภาษีที่จะต้องเสียในอัตราที่ สูงขึ้นเมื่อฐานของภาษีเพิ่มขึ้น หรือเป็น ลักษณะภาษีที่ลดความไม่เท่าเทียมกันใน การกระจายรายได้ 2. อัตราภาษีแบบคงที่หรือตามสัดส่วน (proportional tax) หมายถึง ภาษีที่มีอัตรา คงที่ไม่ว่าฐานของภาษีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 3. อัตราภาษีแบบถดถอย (regressive tax) หมายถึง ภาษีที่เสียในอัตราที่ลดลง เมื่อฐานของภาษีเพิ่มขึ้น ลักษณะของภาษี แบบนี้จะเป็นภาษีที่เพิ่มความไม่เท่าเทียม กันในการกระจายรายได้

13

14 1. นโยบายการคลังแบบขยายตัว หรือใช้งบประมาณขาดดุล โดยมี รายจ่ายรัฐบาลมากกว่ารายรับใช้ใน กรณีเศรษฐกิจตกต่ำ ( เพิ่ม G,R ลด T) - 2. นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือ ใช้งบประมาณเกินดุล โดยมีรายรับ มากกว่ารายจ่าย ใช้ในกรณี เศรษฐกิจฟองสบู่ เกิดภาวะเงินเฟ้อ ( ลด G,R เพิ่ม T) 1. นโยบายการคลังแบบขยายตัว หรือใช้งบประมาณขาดดุล โดยมี รายจ่ายรัฐบาลมากกว่ารายรับใช้ใน กรณีเศรษฐกิจตกต่ำ ( เพิ่ม G,R ลด T) - 2. นโยบายการคลังแบบหดตัวหรือ ใช้งบประมาณเกินดุล โดยมีรายรับ มากกว่ารายจ่าย ใช้ในกรณี เศรษฐกิจฟองสบู่ เกิดภาวะเงินเฟ้อ ( ลด G,R เพิ่ม T)

15 DAE Y Y = DAE DAE DAE F E F A GNP Gap Inflationar y Gap YFYF YEYE

16 DAE Y Y = DAE DAE DAE F E F A GNP Gap Inflationar y Gap YFYF YEYE

17 DAE Y Y = DAE DAE DAE F E F A GNP Gap เกิด การว่างงาน Deflationar y Gap YFYF YEYE

18 DAE Y Y = DAE DAE DAE F E F A Deflationar y Gap YFYF YEYE GNP Gap เกิด การว่างงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรทรัพยากร (Resources allocation) การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม (Equity of income distribution) สร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ (Economic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google