งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE SYLLABUS Physics in game development. ชื่อกระบวนวิชา  รหัสวิชา 951302  ชื่อภาษาไทย : ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  ชื่อภาษาอังกฤษ : Physics in game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE SYLLABUS Physics in game development. ชื่อกระบวนวิชา  รหัสวิชา 951302  ชื่อภาษาไทย : ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  ชื่อภาษาอังกฤษ : Physics in game."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE SYLLABUS Physics in game development

2 ชื่อกระบวนวิชา  รหัสวิชา 951302  ชื่อภาษาไทย : ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  ชื่อภาษาอังกฤษ : Physics in game development  เงื่อนไขวิชาที่ต้องผ่านก่อน : 207187 ( ฟิสิกส์ 1)  ลักษณะกระบวนวิชา : บรรยาย  วัน / เวลาที่สอน : (sec.001) ห้อง 114, วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 11.00-12.30 น.  เวลาติดต่อ : ทุกวันจันทร์เวลา 14.00-16.00 น.

3 คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (Course Description)  แนวคิดพื้นฐาน อัลกอริทึมเกี่ยวกับแรง อัลกอริทึม เกี่ยวกับจลศาสตร์ อัลกอริทึมเกี่ยวกับการชน อัลกอริทึมเกี่ยวกับการจำลองวัตถุแข็งเกร็ง อัลกอริทึมเกี่ยวกับวัตถุหลายชิ้นใน 3 มิติ และ อนุภาค

4 วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา (Course Objective)  1. เข้าใจความสำคัญของการใช้ฟิสิกส์สำหรับการ พัฒนาเกม  2. ใช้หลักการฟิสิกส์มาเพื่อพัฒนาเกม  ข้อที่ 1 วัดผลจากการสอบและการบ้าน  ข้อที่ 2 วัดผลจากงานกลุ่ม

5 เค้าโครงกระบวนวิชา (Course Outline) สัปดาห์ ที่ เนื้อหาที่สอนจำนวนชั่วโมงหมาย เหตุ บรรยา ย ปฏิบัติ 1Introduction to Physics for game development 3- 2 กฎของความน่าจะเป็นและการสุ่ม 3- 3 การเคลื่อนที่ 1 มิติ, กฎของนิวตัน 3- 4 การเคลื่อนแบบวงกลม, การเคลื่อนที่แบบ โปรเจ็คไตล์ 3- 5 โมเมนตัม, การกระโดดภายในเกม 3- 6 การระเบิดและความดัน 3- 7Intro to HTML5 and JavaScript3- 8 การเคลื่อนที่แบบหลบหลีกและไล่ล่า 3- 9 การเช็คชนแบบวงกลมและสี่เหลี่ยม 3- 10Physic engine: Constrct23- 11Physic engine: Unity3D3- 12Cloth simulation and wind force3- 133D Virtual world and Rigid body3- 14Force and Controller3- 15Project3- รวม 450

6 โครงงานเกม (Project)  เป็นการประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์พัฒนาเป็น โครงงานเกมโดยนักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือใน การพัฒนาเกมขั้นสูง เช่น Unity3D, Construct2, Adobe flash หรือ เครื่องมืออื่นๆ ได้ ครั้ง ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหาหมายเหตุ 1 13 มิ. ย. 56 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำโครงงาน - กลุ่มละ 5-7 คน - ส่งภายในคาบเรียน 2 24 มิ. ย. 56 ให้นักศึกษาเขียนรายละเอียดของ โครงงานเกม  ชนิด 2D หรือ 3D, แนวเกม  หลักการฟิสิกส์ที่ใช้ - ส่งภายในคาบเรียน - คะแนน 5% 3 25 ก. ค. 56 ส่ง Storyboard และผังการไหล ของโปรแกรม - ส่งภายในคาบเรียน - คะแนน 5% 4 19 ส. ค. 56 ตรวจงานความก้าวหน้าของ โครงงาน - คะแนน 5% 5 16 ก. ย. 56 ส่งโครงงานเกมพร้อมนำเสนอ - คะแนน 15% แบ่งเป็น การนำเสนอ 5% และความ สมบูรณ์ ของเกม 10 % ซึ่งวัดจาก Storyboard และผังการไหลของโปแกรม

7 เนื้อหาที่ออกสอบ  * สอบกลางภาค เนื้อหาตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 1- 7  * สอบปลายภาค เนื้อหาตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 8- 15 วัสดุ อุปกรณ์ที่นักศึกษาควรเตรียม  1. สมุด, ปากกา  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

8 การวัดผลและประเมินผลของ กระบวนวิชา  ( / ) อิงเกณฑ์  สัดส่วนการให้คะแนน  คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน (8)  คะแนนการบ้าน 10 คะแนน ( 10 )  คะแนนสอบกลางภาค 25 คะแนน ( 7.5 )  คะแนนสอบปลายภาค 25 คะแนน ( 7.5 )  คะแนนโปรเจ็คกลุ่ม 30 คะแนน ( 18 )  รวม 100 คะแนน ( 51 )

9 เกณฑ์การประเมิน  ( / ) อิงเกณฑ์  เกณฑ์การประเมิน  A = ดีเยี่ยม (Excellent)  B+ = ดีมาก (Very Good)  B= ดี (Good)  C+= ดีพอใจ (Fairly Good)  C= พอใช้ (Fair)  D+= อ่อน (Poor)  D= อ่อนมาก (Very Poor)  F= ตก (Failed)

10 กฎ กติกาและมารยาทในการเรียน  กฎ  นักศึกษาที่เข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 จะไม่มีสิทธิ์ สอบปลายภาค  กติกา  การเข้าห้องสายเกิน 10 นาทีถือเป็นการเข้าห้องสาย  การมาสาย 2 ครั้ง จะถูกนับเป็นขาดเรียน  การเข้าห้องสายเกิน 15 นาที แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ อนุญาตให้เข้าห้องเรียน  ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือรวมทั้งอุปกรณ์พกพาขณะทำ การเรียนการสอน  มารยาท  ขอความกรุณานักศึกษาปิดเสียงโทรศัพท์มือถือก่อน เข้าชั้นเรียน หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องรับสาย กรุณาออกจากห้องเรียนเพื่อสนทนา  เพิ่มเติม  นักศึกษาสามารถขอดูคะแนนการสอบย้อนหลังภายใน 30 ของภาคการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน วันแรก

11 ตำราอ้างอิง  1. Ian Millington, Game Physics Engine Development, 2010.  2. GRANT PALMER, Physics for Game Programmers, 2005.  3. Jacob Deidelin, HTML5 Games creating Fun with HTML5, CSS3 and WebGL,2012.


ดาวน์โหลด ppt COURSE SYLLABUS Physics in game development. ชื่อกระบวนวิชา  รหัสวิชา 951302  ชื่อภาษาไทย : ฟิสิกส์ในการพัฒนาเกม  ชื่อภาษาอังกฤษ : Physics in game.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google