งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง เข้าใจหลักการที่ใช้ในการนำเสนอผ่าน web เข้าใจหลักการที่ใช้ในการนำเสนอผ่าน web ข้อห้ามของการสร้าง web ( ถ้าไม่ ปฏิบัติตาม อาจได้เกรด F) ข้อห้ามของการสร้าง web ( ถ้าไม่ ปฏิบัติตาม อาจได้เกรด F) ข้อแนะนำและข้อควรหลีกเลี่ยงในการ สร้าง web ข้อแนะนำและข้อควรหลีกเลี่ยงในการ สร้าง web

3 3 ลักษณะของ web ที่พึง ประสงค์ ใช้ง่าย – เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ใช้ง่าย – เข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย สวยงาม – น่าใช้ สวยงาม – น่าใช้ ลำดับเนื้อหาดี – เห็นโครงสร้างของ ภาพรวมเนื้อหา ลำดับเนื้อหาดี – เห็นโครงสร้างของ ภาพรวมเนื้อหา ตรงประเด็น – ขยะน้อย ตรงประเด็น – ขยะน้อย ครบถ้วน – เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่ตกหล่น ครบถ้วน – เนื้อหาสมบูรณ์ ไม่ตกหล่น เข้าใจง่าย เห็นภาพพจน์ – เลือกใช้คำดี เข้าใจง่าย เห็นภาพพจน์ – เลือกใช้คำดี การนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ – ใช้ตัวอย่าง จาก web ที่ดี การนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ – ใช้ตัวอย่าง จาก web ที่ดี มีคำผิดน้อย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีคำผิดน้อย ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

4 4 กฎข้อห้ามของ web ห้าม copy โปรแกรมของ web อื่น มาใส่ ใน web ตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้ ) ห้าม copy โปรแกรมของ web อื่น มาใส่ ใน web ตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้ ) ห้าม copy รูปจาก web อื่นมาใส่ใน web ของตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้หรือแจ้ง URL ที่มาของรูปอย่างชัดเจน ) ห้าม copy รูปจาก web อื่นมาใส่ใน web ของตัวเอง ( ให้ใช้ link ไปยัง web อื่นได้หรือแจ้ง URL ที่มาของรูปอย่างชัดเจน ) ห้าม copy รูปจากเอกสารหรือสื่อใดๆที่มี ลิขสิทธิ์มาใส่ใน web ของตัวเอง ( ต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ) ห้าม copy รูปจากเอกสารหรือสื่อใดๆที่มี ลิขสิทธิ์มาใส่ใน web ของตัวเอง ( ต้อง ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน )

5 5 กฎข้อห้ามของ web ( ต่อ ) ห้ามนำโปรแกรมที่ตัวเองเขียนขึ้นไป ให้ download จาก web ( ต้องได้รับ อนุญาตจากภาควิชาฯก่อน ) ห้ามนำโปรแกรมที่ตัวเองเขียนขึ้นไป ให้ download จาก web ( ต้องได้รับ อนุญาตจากภาควิชาฯก่อน ) ไม่ทำตาม อาจได้เกรด F ไม่ทำตาม อาจได้เกรด F

6 6 ข้อควรหลีกเลี่ยงในการ สร้าง web มีลูกเล่นที่ไม่จำเป็นมากเกินไป มีลูกเล่นที่ไม่จำเป็นมากเกินไป ใช้ข้อมูลใน logbook หรือในสไลด์ นำเสนอ โดยไม่มีการดัดแปลงอย่าง เหมาะสม ใช้ข้อมูลใน logbook หรือในสไลด์ นำเสนอ โดยไม่มีการดัดแปลงอย่าง เหมาะสม การใช้คำในภาษาพูด การใช้คำในภาษาพูด อธิบายเนื้อหาน้อยเกินไป อธิบายเนื้อหาน้อยเกินไป ใช้สีพื้นและตัวอักษรไม่เหมาะสม ทำ ให้อ่านยาก ใช้สีพื้นและตัวอักษรไม่เหมาะสม ทำ ให้อ่านยาก

7 7 ข้อแนะนำในการสร้าง web ทำตรงกันข้ามกับข้อควรหลีกเลี่ยง ทำตรงกันข้ามกับข้อควรหลีกเลี่ยง เข้าไปดู web ที่ดี หรือที่ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหา เข้าไปดู web ที่ดี หรือที่ได้รับรางวัล เกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหา ทดสอบการทำงานให้แน่ใจว่า ทุกหน้าของ web แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ( โดยใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ) ทดสอบการทำงานให้แน่ใจว่า ทุกหน้าของ web แสดงผลได้อย่างถูกต้อง ( โดยใช้ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ) ขอคำแนะนำจากผู้ ( หรือเพื่อน ) ที่ได้เข้าไป ดู web ที่สร้างขึ้น ขอคำแนะนำจากผู้ ( หรือเพื่อน ) ที่ได้เข้าไป ดู web ที่สร้างขึ้น

8 8 การประเมิน web กรรมการประเมินจะเป็นอาจารย์ประมาณ 6 คน กรรมการประเมินจะเป็นอาจารย์ประมาณ 6 คน ประเมิน 2 รอบคือ midterm (3%) และ final (6%) รวมเป็น 10% ประเมิน 2 รอบคือ midterm (3%) และ final (6%) รวมเป็น 10% ให้นำคำแนะนำจากการประเมินครั้งแรก มา ปรับปรุง web เพื่อจะทำให้คะแนนดีขึ้นใน รอบที่สอง ให้นำคำแนะนำจากการประเมินครั้งแรก มา ปรับปรุง web เพื่อจะทำให้คะแนนดีขึ้นใน รอบที่สอง


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อแนะนำในการสร้าง Web โครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google