งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการสอน วิชาเคมี ว 30221 โดย นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการสอน วิชาเคมี ว 30221 โดย นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการสอน วิชาเคมี ว 30221 โดย นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

2 สอบก่อนกลางภาค 30 คะแนน ทักษะการเรียนก่อนสอบกลางภาค 10 คะแนน สอบหลังสอบกลางภาค 20 คะแนน ทักษะการเรียนหลังสอบกลางภาค 5 คะแนน สัมมนางานวิจัยทางเคมี 10 คะแนน เจตคติ จิตพิสัย 5 คะแนน รวม 80 คะแนน Mid term final สอบปลาย ภาค 20 คะแนน

3 กติกาการเรียน ใช้สมุดเล่มหนาสำหรับจดบันทึกความรู้ของ รายวิชาเคมี ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน เข้าเรียนตรงเวลา อย่างช้าไม่เกิน 5 นาที แล้วปิดประตูด้านหลังห้องทันที ครูเช็คชื่อทุก วัน มาไม่ทันเวลาต้องขออนุญาตเข้าหน้าห้อง ครูจะเลิกสอน 5 นาทีสุดท้าย เพื่อให้นักเรียน ยกเก้าอี้ขึ้นให้เวรทำความสะอาด ถ้ามีการทดลองต้องจัดตะกร้าอุปกรณ์ ทำความ สะอาดบนโต๊ะก่อน

4 กติกาการเรียน ปิดโทรศัพท์ระหว่างเรียน ถ้ามีธุระ จำเป็นต้องขออนุญาตครูก่อน จะมีการสอบเก็บคะแนนทุกสัปดาห์ หากมีการทดลอง นักเรียนจะต้องมาเตรียม สารเคมี และอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้าเอง การรายงานผลการทดลอง ต้องส่งภายใน วันที่ทำการทดลอง ให้นักเรียนศึกษาตำแหน่งที่เก็บของอุปกรณ์ และสารเคมี เพื่อหยิบและเก็บให้ถูกที่ นักเรียนต้องให้เกียรติครูผู้สอนเสมอ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย

5 ผลการ เรียนรู้ 1. อธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอน พร้อมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเวเลนซ์ อิเล็กตรอน กับสมบัติของธาตุและการ เกิดปฏิกิริยาเคมี 2. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุบางชนิด การจัดธาตุในตารางธาตุโดยอาศัยสมบัติของ ธาตุ เปรียบเทียบสมบัติของธาตุในหมู่และ คาบต่าง ๆแนวโน้มของสมบัติของธาตุใน ตารางตามหมู่และตามคาบ 3. อธิบายการเกิดพันธะไอออนิกทำให้เกิด สารประกอบไอออนิก การเขียนสูตร การ เขียนชื่อสารไออนิก และสมบัติของสารไอออ นิก

6 4. อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ทำให้เกิดเป็น โมเลกุลโคเวเลนต์ รวมถึงการเขียนสูตรและอ่าน ชื่อสาร การพิจารณารูปร่างโมเลกุล สภาพขั้ว ของโมเลกุล และสมบัติของสารโคเวเลนต์ 5. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารที่สัมพันธ์กับ แรงที่กระทำ ระหว่างอนุภาคของสารนั้น ซึ่ง พิจารณาได้จากโครงสร้างโมเลกุลของสาร และ เปรียบเทียบแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคสาร ที่มี รูปร่างและโครงสร้างโมเลกุล ต่าง ๆ กัน ตลอดจนอธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติ บางประการของโลหะ 6. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบตาม คาบและปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบตาม คาบหมู่ 7. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุทรานซิชัน และ สารประกอบเชิงซ้อนบางชนิด ตลอดจนแนวโน้ม ของสมบัติของธาตุทรานซิชันในตารางธาตุ ผลการ เรียนรู้

7 8. คำนวณหามวลอะตอม มวลโมเลกุล จำนวน อนุภาค จำนวนโมล มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP 9. คำนวณเกี่ยวกับมวลเป็นร้อยละของธาตุจาก สูตรเคมี สูตรเอ็มพิริกัล และสูตรโมเลกุลของ สารคำนวณหามวลของสารตามกฏทรงมวล กฏ สัดส่วนคงที่ตลอดจนเขียนและดุลสมการเคมีได้ 10. สืบค้นงานวิจัยทางเคมี สังเคราะห์ข้อมูลและ นำเสนอผลงานในรูปแบบการสัมมนาได้

8 การศึกษาค้นคว้าอิสระและสัมมนา งานวิจัยทางเคมี รวม 10 คะแนน ภาระงาน


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการสอน วิชาเคมี ว 30221 โดย นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google