งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหานักเรียนที่ ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหานักเรียนที่ ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหานักเรียนที่ ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี

2 มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

3 เกณฑ์การประเมินผลคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม. 1-6

4 กรณีนักเรียนที่ผลการเรียนไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ มีขั้นตอนในการแก้ไขผลการเรียน ดังต่อไปนี้ นักเรียนที่มีผล การเรียน “ 0, ร, มส ” ซ่อมเสริมครั้งที่ 1 ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 เรียนซ้ำ

5 นักเรียนที่มีผลการเรียน “0, ร, มส ” ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินขั้นต่ำ “0” คะแนน 0-49 “ ร ” ขาดสอบ “ มส ” มีเวลาเรียนไม่ครบ ร้อยละ 80

6 การซ่อมเสริมครั้งที่ 1

7 การซ่อมเสริมครั้งที่ 1 นักเรียนบัตรซ่อมเสริมจากครูที่ ปรึกษา 1. นักเรียนกรอกชื่อ ชั้น เวลา และ รายละเอียด 4. เมื่อครูประจำวิชาลงชื่อครบทุก วิชา ให้นำแบบคำร้องขอซ่อมเสริมส่งที่ งานวัดผล 2. นักเรียนนำแบบคำร้องซ่อมเสริม ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับทราบ 5. นักเรียนเข้าซ่อมเสริมหรือสอบ ตามที่กำหนด ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันส่งผลการซ่อม เสริม 3. นำแบบคำร้องขอซ่อมเสริมไปพบ ครูประจำวิชา เพื่อนัดหมายการซ่อมเสริม การสอบและให้ครูประจำวิชาลงชื่อ 6. งานวัดผลประกาศผลการซ่อม เสริมครั้งที่ 1 ตามกำหนดของปฏิทินวิชาการ

8 ตัวอย่างบัตรซ่อมเสริม

9 ตัวอย่างใบแจ้งผล 0 และผลการ ซ่อมเสริม

10 ผลการเรียนหลังการจากการ ซ่อมเสริมครั้งที่ 1 1. กรณีติด “0” ถ้าผ่านผลการเรียนที่ ได้ไม่เกิน “1” 2. กรณีติด “ ร ” - เหตุสุดวิสัย ถ้าผ่านผลการเรียนที่ ได้ไม่เกิน “1-4” - เหตุไม่สุดวิสัย ถ้าผ่านผลการเรียน ที่ได้ไม่เกิน “1” 3. กรณีติด “ มส ” - เวลาเรียนถึง 60% เรียนเพิ่มเติม จนครบเวลา 80% ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1” - เวลาเรียนไม่ครบ 60% ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่เกิน “1-4”

11 การซ่อมเสริมครั้งที่ 2

12 งานวัดดำเนินการสำรวจรายชื่อ นักเรียน ที่ไม่ผ่านซ่อมเสริมครั้งที่ 1 ประสานผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา 1. นักเรียน, ผู้ปกครองเข้าร่วม ประชุม ฟังคำชี้แจงการเรียนซ่อมเสริม 4. ตรวจสอบความถูกต้องที่โต๊ะ ลงทะเบียน และเสียค่าลงทะเบียนตามหน่วย / ชั่วโมงที่กำหนด 2. นักเรียนรับใบลงทะเบียนเรียน ซ่อมเสริม จากโต๊ะลงทะเบียนหลังการประชุม เสร็จสิ้น 5. เริ่มเรียนตามตารางการเรียน ซ่อมเสริม 3. นักเรียนเขียนใบลงทะเบียนให้ ครบถ้วน พร้อมลงชื่อนักเรียน ลงชื่อ ผู้ปกครอง 6. ครูประจำวิชาส่งผลการซ่อม เสริม งานวัดผลประกาศผลให้นักเรียน ทราบต่อไป

13 ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนซ่อม เสริมครั้งที่ 2

14 ตัวอย่างตารางเรียนซ่อมเสริม ครั้งที่ 2

15 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการซ่อมเสริม ครั้งที่ 2

16

17 ผลการเรียนหลังการจากการ ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 * ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่ เกิน “1” * ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำในภาค เรียนถัดไป

18 การเรียนซ้ำ

19 การเรียนซ้ำ แบ่งเป็น 2 กรณี 1. เรียนซ้ำเป็นรายวิชา - ผลการเรียน “0” ซ่อมเสริม 2 ครั้งไม่ผ่าน หรือ ไม่เข้าซ่อมเสริมตามเวลาที่ โรงเรียนกำหนด - ผลการเรียน “ มส ” กรณีเวลา เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด

20 2. เรียนซ้ำชั้น * กรณีผลการ เรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00* ขั้นตอนการดำเนินการ 1. สำรวจนักเรียนที่มีผลการ เรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 2. นักเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 1 3. นำผลการเรียนจากการซ่อม เสริมครั้งที่ 1 มาคิดผลการเรียนเฉลี่ยใหม่ 4. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 ลงเรียนซ้ำชั้น

21 การเรียนซ้ำ งานวัดดำเนินการสำรวจรายชื่อ นักเรียน ที่ไม่ผ่านซ่อมเสริมครั้งที่ 2 ประสานผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา 1. นักเรียน, ผู้ปกครองเข้าร่วม ประชุม ฟังคำชี้แจงการเรียนซ้ำ 4. ตรวจสอบความถูกต้องที่โต๊ะ ลงทะเบียน และเสียค่าลงทะเบียนตามหน่วยกิต 2. นักเรียนรับใบลงทะเบียนเรียน ซ้ำ จากโต๊ะลงทะเบียนหลังการประชุม เสร็จสิ้น 5. รับใบงานจากครูผู้สอน ส่งงาน / สอบหรือ พบครูผู้สอนตามที่ครูผู้สอนนัด หมายตลอดภาคเรียน / ปี 3. นักเรียนเขียนใบลงทะเบียนให้ ครบถ้วน พร้อมลงชื่อนักเรียน ลงชื่อ ผู้ปกครอง 6. ครูประจำวิชาส่งผลการเรียน ซ้ำ งานวัดผลประกาศผลให้นักเรียน ทราบต่อไป

22 ตัวอย่างใบลงทะเบียนเรียนซ้ำ

23 ตัวอย่างใบงานการเรียนซ้ำ

24 ตัวอย่างแบบรายผลการเรียนซ้ำ และ ปพ.5

25 ผลการเรียนหลังการจากการ เรียนซ้ำ * ถ้าผ่านผลการเรียนที่ได้ไม่ เกิน “1-4” * ถ้าไม่ผ่านเรียนซ้ำในภาค เรียนถัดไป

26 ขอบคุณคะ งานวัดผล โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหานักเรียนที่ ไม่จบหลักสูตร งานวัดผล โรงเรียนสุ ราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google