งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง รายละเอียดของส่วนนำเสนอ รายละเอียดของส่วนนำเสนอ การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ การนำเสนอ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง การนำเสนอ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง การประเมินการนำเสนอ การประเมินการนำเสนอ น. ศ. ทุกคนจะต้องเข้าฟังการนำเสนอของ เพื่อนกลุ่มอื่นด้วย ยกเว้นติดสอบ

3 3 การเตรียมตัวสำหรับ การนำเสนอ กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ รวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่ม รวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่ม เรียงลำดับก่อนหลัง เรียงลำดับก่อนหลัง ลำดับความสำคัญ ลำดับความสำคัญ เตรียมหัวข้อที่จะใส่ใน slides และเนื้อหาที่จะ พูดให้เหมาะกับระยะเวลาที่กำหนดให้ เตรียมหัวข้อที่จะใส่ใน slides และเนื้อหาที่จะ พูดให้เหมาะกับระยะเวลาที่กำหนดให้ ฝึกฝนการนำเสนอ ฝึกฝนการนำเสนอ ให้ download ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ นำเสนอก่อน ตามเวลาที่จะนัดหมายต่อไป ให้ download ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ นำเสนอก่อน ตามเวลาที่จะนัดหมายต่อไป

4 4 การนำเสนอ ระยะเวลารวม 15 นาที / กลุ่ม ระยะเวลารวม 15 นาที / กลุ่ม บรรยาย 10 นาที บรรยาย 10 นาที คำถาม 5 นาที คำถาม 5 นาที เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองก่อน เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองก่อน แสดง outline ของการนำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหา แสดง outline ของการนำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหา แบ่งกันพูดเป็นระยะเวลาประมาณเท่าๆกัน ( พูด ก่อน - หลัง หรือพูดสลับกัน ) แบ่งกันพูดเป็นระยะเวลาประมาณเท่าๆกัน ( พูด ก่อน - หลัง หรือพูดสลับกัน ) แบ่งกันตอบคำถาม แบ่งกันตอบคำถาม จะมีการเช็คชื่อระหว่างการ นำเสนอด้วย

5 5 สิ่งที่ควรทำในการ นำเสนอ แต่งกายสุภาพ แต่งกายสุภาพ รักษาเวลาที่ใช้ในการนำเสนอได้อย่าง เหมาะสม รักษาเวลาที่ใช้ในการนำเสนอได้อย่าง เหมาะสม ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน แสดงกิริยาที่อ่อนน้อม สุภาพ แสดงกิริยาที่อ่อนน้อม สุภาพ มีการจำลองหรือแสดงการทำงาน ประกอบการบรรยาย มีการจำลองหรือแสดงการทำงาน ประกอบการบรรยาย ให้เกียรติเพื่อนที่บรรยาย โดยการนั่งฟัง อย่างตั้งใจ ไม่พูดคุยกันระหว่างที่เพื่อน นำเสนอ ให้เกียรติเพื่อนที่บรรยาย โดยการนั่งฟัง อย่างตั้งใจ ไม่พูดคุยกันระหว่างที่เพื่อน นำเสนอ

6 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง อย่าใช้ตัวอักษรตัวเล็ก อย่าใช้ตัวอักษรตัวเล็ก อย่าให้ตัวอักษรกับพื้นหลังมีสีใกล้เคียงกัน อย่าให้ตัวอักษรกับพื้นหลังมีสีใกล้เคียงกัน อย่าเขียนเนื้อหาใน slides มาก เพื่อจะมา ใช้อ่าน ( ให้เขียนเฉพาะหัวข้อใน slides และให้บรรยายขยายความจะดีกว่า ) อย่าเขียนเนื้อหาใน slides มาก เพื่อจะมา ใช้อ่าน ( ให้เขียนเฉพาะหัวข้อใน slides และให้บรรยายขยายความจะดีกว่า ) อย่าใช้เวลากับ slide แผ่นใดแผ่นหนึ่ง นานเกินไป อย่าใช้เวลากับ slide แผ่นใดแผ่นหนึ่ง นานเกินไป อย่าตอบคำถามโดยไม่มีความรู้ อย่าตอบคำถามโดยไม่มีความรู้

7 7 การประเมินการนำเสนอ คะแนนการนำเสนอ คะแนนการนำเสนอ midterm 5%midterm 5% final 10%final 10% ประเมินอาจารย์ที่เข้าฟังการนำเสนอ ประเมินอาจารย์ที่เข้าฟังการนำเสนอ ประเมินเป็นภาพโดยรวมของการนำเสนอ เป็นรายบุคคล ประเมินเป็นภาพโดยรวมของการนำเสนอ เป็นรายบุคคล ความสามารถในการนำเสนอ ความสามารถในการนำเสนอ การรักษาเวลา การรักษาเวลา การแต่งกาย การแต่งกาย ฯลฯ ฯลฯ

8 8 วันและเวลาสอบการ นำเสนอ (Midterm) วันพฤหัสที่ 3 และ 10 ก. ค. 50 เวลา 13:00-17:00 น. วันพฤหัสที่ 3 และ 10 ก. ค. 50 เวลา 13:00-17:00 น. ตารางเวลาการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง ( ขอให้แจ้งเวลาสอบของวิชาอื่น ในวันดังกล่าวกับอ. วรินทร์ด้วย ) ตารางเวลาการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง ( ขอให้แจ้งเวลาสอบของวิชาอื่น ในวันดังกล่าวกับอ. วรินทร์ด้วย ) ต้อง download slides กลุ่มของตัวเอง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ ก่อนการ นำเสนอ ต้อง download slides กลุ่มของตัวเอง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ ก่อนการ นำเสนอ หลังการนำเสนอ จะมีการติดประกาศ คะแนนการนำเสนอให้ทราบ หลังการนำเสนอ จะมีการติดประกาศ คะแนนการนำเสนอให้ทราบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google