งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

2 2 วัตถุประสงค์ของการ ชี้แจง  รายละเอียดของส่วนนำเสนอ  การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ  การนำเสนอ สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยง  การประเมินการนำเสนอ น. ศ. ทุกคนจะต้องเข้าฟังการนำเสนอของ เพื่อนกลุ่มอื่นด้วย ยกเว้นติดสอบ

3 3 การเตรียมตัวสำหรับ การนำเสนอ  กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ  รวบรวมข้อมูล และจัดกลุ่ม  เรียงลำดับก่อนหลัง  ลำดับความสำคัญ  เตรียมหัวข้อที่จะใส่ใน slides และเนื้อหาที่จะ พูดให้เหมาะกับระยะเวลาที่กำหนดให้  ฝึกฝนการนำเสนอ  ให้ download ไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ นำเสนอก่อน ตามเวลาที่จะนัดหมายต่อไป

4 4 การนำเสนอ  ระยะเวลารวม 15 นาที / กลุ่ม • บรรยาย 10 นาที • คำถาม 5 นาที  เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองก่อน  แสดง outline ของการนำเสนอก่อนเข้าสู่เนื้อหา  แบ่งกันพูดเป็นระยะเวลาประมาณเท่าๆกัน ( พูด ก่อน - หลัง หรือพูดสลับกัน )  แบ่งกันตอบคำถาม จะมีการเช็คชื่อระหว่างการ นำเสนอด้วย

5 5 สิ่งที่ควรทำในการ นำเสนอ  แต่งกายสุภาพ  รักษาเวลาที่ใช้ในการนำเสนอได้อย่าง เหมาะสม  ใช้ภาษาถูกต้อง ชัดเจน  แสดงกิริยาที่อ่อนน้อม สุภาพ  มีการจำลองหรือแสดงการทำงาน ประกอบการบรรยาย  ให้เกียรติเพื่อนที่บรรยาย โดยการนั่งฟัง อย่างตั้งใจ ไม่พูดคุยกันระหว่างที่เพื่อน นำเสนอ

6 6 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง  อย่าใช้ตัวอักษรตัวเล็ก  อย่าให้ตัวอักษรกับพื้นหลังมีสีใกล้เคียงกัน  อย่าเขียนเนื้อหาใน slides มาก เพื่อจะมา ใช้อ่าน ( ให้เขียนเฉพาะหัวข้อใน slides และให้บรรยายขยายความจะดีกว่า )  อย่าใช้เวลากับ slide แผ่นใดแผ่นหนึ่ง นานเกินไป  อย่าตอบคำถามโดยไม่มีความรู้

7 7 การประเมินการนำเสนอ  คะแนนการนำเสนอ •midterm 5% •final 10%  ประเมินอาจารย์ที่เข้าฟังการนำเสนอ  ประเมินเป็นภาพโดยรวมของการนำเสนอ เป็นรายบุคคล • ความสามารถในการนำเสนอ • การรักษาเวลา • การแต่งกาย • ฯลฯ

8 8 วันและเวลาสอบการ นำเสนอ (Midterm)  วันพฤหัสที่ 2 ส. ค. 50 เวลา 9:00-16:00 น. ( พักเที่ยงประมาณ 1 ชม.)  ตารางเวลาการนำเสนอ จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง ( ขอให้แจ้งเวลาสอบของวิชาอื่น ในวันดังกล่าวกับอ. วรินทร์ด้วย )  ต้อง download slides กลุ่มของตัวเอง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ ก่อนการ นำเสนอ  หลังการนำเสนอ จะมีการติดประกาศ คะแนนการนำเสนอให้ทราบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อแนะนำในการ นำเสนอโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ( ไม่ยืนยันว่าครบถ้วนตามหลักวิชาการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google