งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วิชาโครงการ 178498 และ 178499 โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วิชาโครงการ 178498 และ 178499 โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วิชาโครงการ 178498 และ 178499 โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 2 วัตถุประสงค์ของการชี้แจง  วัตถุประสงค์ของวิชา  ขั้นตอนของงานที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดของงาน  การเขียน logbook

3 3 วัตถุประสงค์ของวิชา  ความเอาใจใส่ + วิเคราะห์ตาม หลักวิชาการ + ความใฝ่รู้  ไม่ใช่ผลงานที่ทำงานได้อย่าง เดียว ( ถ้าได้ก็ดี )  รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ( เชื่อ ใจกันได้, ช่วยเหลือกัน )  รู้จักการวางแผน + การดำเนินงาน ตามแผน

4 4 ลำดับงานโครงการ  Proposal  Literature review  Conceptual design  Implementation  Testing  Documentation  บทนำ  1-2 บท สรุปผล + ข้อเสนอแนะ 1 บท รายงาน Logbook

5 5 Proposal  ที่มาของโครงการ ( หลักการและ เหตุผล )  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงาน ( ระยะเวลาดำเนิน กิจกรรมตามแผน )  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  งบประมาณ

6 6 การวางแผน เพื่อแบ่งงาน  พิจารณางานที่เกี่ยวข้อง  จัดลำดับงาน  แบ่งงานให้สมาชิกของกลุ่มทำงานทุก ประเภทอย่างยุติธรรม ( คนที่ทำส่วนใด จะต้องเขียนรายงาน อธิบายส่วนนั้น )  ให้ความช่วยเหลือกัน ( ภายในและ ภายนอกกลุ่ม )  ปรับปรุงแผนการทำงานตามความ เหมาะสม โดยสมาชิกทุกคนจะต้อง รับรู้ด้วย

7 7 Literature Review  ศึกษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ ปัญหา  ศึกษาข้อมูลที่ได้ทำมาก่อน  ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหา  พิจารณาเครื่องมือในการแก้ปัญหา  บันทึกข้อมูลต่างๆให้ครบ เพื่อใช้เขียน รายงาน ( ไม่ต้องกลับมาหาข้อมูลที่ขาดไป )

8 8 สิ่งที่จะได้จาก Literature Review  วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อได้ แนวทางที่จะดำเนิน ( ได้ idea อะไร ให้รีบบันทึกไว้ กันลืม )  พบอาจารย์ที่ปรึกษา ( หรืออาจารย์ร่วม ประเมิน ) บ่อยๆ • ตรงประเด็น • ย่นระยะเวลา • ได้แนวคิดกว้างขวาง • ได้คะแนนจิตพิสัยสูง

9 9 Conceptual Design  ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ใน ลักษณะ top-down  แก้ปัญหาตามแนวความคิดที่จาก literature review  ตรวจดูผลที่ควรจะได้เทียบกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ  ทดสอบส่วนย่อยๆ ที่คิดว่าจะใช้ใน การออกแบบ  เขียนบันทึก (logbook) ผลการ ทดสอบย่อย

10 10 Implementation  นำส่วนต่างๆมาประกอบกันและ ทดสอบทีละน้อย เพื่อหาจุดบกพร่องได้ง่าย  บันทึกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ที่เกิดขึ้นและผลที่ได้เชิงวิเคราะห์ ที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ

11 11 Testing  ทดสอบทุกส่วน เช่น ป้อนอินพุทที่ เป็นไปได้ ดูความน่าเชื่อถือของ เอาท์พุท  ตรวจสอบผลเทียบกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ  ปรับปรุงส่วนต่างๆเพื่อให้ทำงานได้ ตามวัตถุประสงค์

12 12 Documentation  เขียนรายงานอธิบายสิ่งที่ทำ ทำ ส่วนใด เขียนส่วนนั้น  ให้เพื่อนอ่าน ให้อาจารย์อ่าน เพื่อ นำข้อเสนอแนะกลับมาแก้ไข  ให้เวลาที่เพียงพอกับการเขียน รายงาน  มีวางแผนจัดการที่ดี  ศึกษารายงานที่ดีเป็นตัวอย่าง

13 13 Logbook  บันทึกกิจกรรมและข้อมูลที่ได้ระหว่าง การทำงาน  มีรูปแบบหลากหลาย • กระดาษ ( เจาะรูใส่แฟ้ม ) • สมุด • เอกสารจากการถ่ายสำเนา • ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ( ไม่สะดวกในการ นำเสนอ )  จัดเรียงลำดับเนื้อเรื่องต่างๆอย่าง เหมาะสม

14 14 แหล่งข้อมูล  หนังสือ  วารสาร  Web sites  เอกสารประกอบการสอน อบรม แนะนำ ให้ความรู้อื่นๆ  อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ท่าน อื่นๆ

15 15 หนังสือ  ชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง  ครั้งที่พิมพ์  ชื่อสำนักพิมพ์ เมือง ปีพ. ศ. ที่พิมพ์  หน้าที่มีข้อมูลอ้างอิง  วันที่บันทึก และผู้บันทึก

16 16 วารสาร  ชื่อวารสาร  ชื่อบทความ  ชื่อผู้แต่ง  ครั้งที่พิมพ์  ชื่อสำนักพิมพ์ เมือง ปีพ. ศ. ที่พิมพ์  หน้าที่มีข้อมูลอ้างอิง  วันที่บันทึก และผู้บันทึก

17 17 Web Sites  URL  ชื่อบทความ  ชื่อผู้แต่ง  วันที่บันทึก และผู้บันทึก

18 18 เอกสารอื่นๆ  ชื่อเอกสาร  ชื่อผู้แต่ง  จุดประสงค์ของการจัดทำเอกสาร  ปีพ. ศ. ของของการจัดทำเอกสาร  วันที่บันทึก และผู้บันทึก

19 19 อาจารย์  ชื่ออาจารย์ที่ให้คำแนะนำ  วันที่บันทึก และผู้บันทึก

20 20 ห้อง Project  EN04501 - Hardware  EN04502 – Software  เริ่มเข้าใช้ในสัปดาห์หน้า ( อังคารที่ 9 มิ. ย.)  รักษาความสะอาด  ประหยัดไฟฟ้า – โดยเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ  ดูแลของให้เพื่อนด้วย

21 21 อาจารย์ร่วมประเมิน โครงการ  อาจารย์ร่วมประเมิน 2 คน / โครงการ  อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ ร่วมประเมิน ต้องเซ็นใน logbook  รายชื่ออาจารย์ร่วมประเมินจะแจ้ง ในสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt 1 วิชาโครงการ 178498 และ 178499 โดย ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google