งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ
วิชาโครงการ และ โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

2 วัตถุประสงค์ของการชี้แจง
วัตถุประสงค์ของวิชา ขั้นตอนของงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของงาน การเขียน logbook

3 วัตถุประสงค์ของวิชา ความเอาใจใส่ + วิเคราะห์ตามหลักวิชาการ + ความใฝ่รู้ ไม่ใช่ผลงานที่ทำงานได้อย่างเดียว (ถ้าได้ก็ดี) รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม (เชื่อใจกันได้, ช่วยเหลือกัน) รู้จักการวางแผน + การดำเนินงานตามแผน

4 ลำดับงานโครงการ รายงาน Proposal  บทนำ Literature review  1-2 บท
Conceptual design Implementation Testing Documentation  บทนำ  1-2 บท สรุปผล+ข้อเสนอแนะ 1 บท Logbook

5 Proposal ที่มาของโครงการ (หลักการและเหตุผล) วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตามแผน) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ

6 การวางแผน เพื่อแบ่งงาน
พิจารณางานที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับงาน แบ่งงานให้สมาชิกของกลุ่มทำงานทุกประเภทอย่างยุติธรรม (คนที่ทำส่วนใด จะต้องเขียนรายงานอธิบายส่วนนั้น) ให้ความช่วยเหลือกัน (ภายในและภายนอกกลุ่ม) ปรับปรุงแผนการทำงานตามความเหมาะสม โดยสมาชิกทุกคนจะต้องรับรู้ด้วย

7 Literature Review ศึกษาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหา
ศึกษาข้อมูลที่ได้ทำมาก่อน ศึกษาแนวคิดการแก้ปัญหา พิจารณาเครื่องมือในการแก้ปัญหา บันทึกข้อมูลต่างๆให้ครบ เพื่อใช้เขียนรายงาน (ไม่ต้องกลับมาหาข้อมูลที่ขาดไป)

8 สิ่งที่จะได้จาก Literature Review
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อได้แนวทางที่จะดำเนิน (ได้ idea อะไร ให้รีบบันทึกไว้ กันลืม) พบอาจารย์ที่ปรึกษา(หรืออาจารย์ร่วมประเมิน)บ่อยๆ ตรงประเด็น ย่นระยะเวลา ได้แนวคิดกว้างขวาง ได้คะแนนจิตพิสัยสูง

9 Conceptual Design ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ในลักษณะ top-down
แก้ปัญหาตามแนวความคิดที่จาก literature review ตรวจดูผลที่ควรจะได้เทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ทดสอบส่วนย่อยๆ ที่คิดว่าจะใช้ในการออกแบบ เขียนบันทึก (logbook) ผลการทดสอบย่อย

10 Implementation นำส่วนต่างๆมาประกอบกันและทดสอบทีละน้อย เพื่อหาจุดบกพร่องได้ง่าย บันทึกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นและผลที่ได้เชิงวิเคราะห์ที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ

11 Testing ทดสอบทุกส่วน เช่น ป้อนอินพุทที่เป็นไปได้ ดูความน่าเชื่อถือของเอาท์พุท ตรวจสอบผลเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ปรับปรุงส่วนต่างๆเพื่อให้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

12 Documentation เขียนรายงานอธิบายสิ่งที่ทำ ทำส่วนใด เขียนส่วนนั้น
ให้เพื่อนอ่าน ให้อาจารย์อ่าน เพื่อนำข้อเสนอแนะกลับมาแก้ไข ให้เวลาที่เพียงพอกับการเขียนรายงาน มีวางแผนจัดการที่ดี ศึกษารายงานที่ดีเป็นตัวอย่าง

13 Logbook บันทึกกิจกรรมและข้อมูลที่ได้ระหว่างการทำงาน มีรูปแบบหลากหลาย
กระดาษ(เจาะรูใส่แฟ้ม) สมุด เอกสารจากการถ่ายสำเนา ไฟล์ในคอมพิวเตอร์(ไม่สะดวกในการนำเสนอ) จัดเรียงลำดับเนื้อเรื่องต่างๆอย่างเหมาะสม

14 แหล่งข้อมูล หนังสือ วารสาร Web sites
เอกสารประกอบการสอน อบรม แนะนำ ให้ความรู้อื่นๆ อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ท่านอื่นๆ

15 หนังสือ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์
ชื่อสำนักพิมพ์ เมือง ปีพ.ศ.ที่พิมพ์ หน้าที่มีข้อมูลอ้างอิง วันที่บันทึก และผู้บันทึก

16 วารสาร ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์
ชื่อสำนักพิมพ์ เมือง ปีพ.ศ.ที่พิมพ์ หน้าที่มีข้อมูลอ้างอิง วันที่บันทึก และผู้บันทึก

17 Web Sites URL ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง วันที่บันทึก และผู้บันทึก

18 เอกสารอื่นๆ ชื่อเอกสาร ชื่อผู้แต่ง จุดประสงค์ของการจัดทำเอกสาร
ปีพ.ศ.ของของการจัดทำเอกสาร วันที่บันทึก และผู้บันทึก

19 อาจารย์ ชื่ออาจารย์ที่ให้คำแนะนำ วันที่บันทึก และผู้บันทึก

20 ห้อง Project EN04501 - Hardware EN04502 – Software
เริ่มเข้าใช้ในสัปดาห์หน้า (อังคารที่ 9 มิ.ย.) รักษาความสะอาด ประหยัดไฟฟ้า – โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ดูแลของให้เพื่อนด้วย

21 อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ
อาจารย์ร่วมประเมิน 2 คน/โครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ร่วมประเมิน ต้องเซ็นใน logbook รายชื่ออาจารย์ร่วมประเมินจะแจ้งในสัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ประสานงานวิชาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google