งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

2  ศึกษาหลักการสื่อสาร ความหมาย และความสำคัญของ การสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสารประเภท ต่าง ๆ และการพัฒนาของระบบ การสื่อสารประเภทต่าง ๆ และ การสื่อสารในโลกสมัยใหม่ รวมถึงหน้าที่และบทบาทใน สังคมปัจจุบัน

3 1. อธิบายความหมาย และ ความสำคัญของการสื่อสารได้ 2. อธิบายวัตถุประสงค์ และประเภท ของการสื่อสารได้ 3. อธิบายวิวัฒนาการของการ สื่อสารในสังคมไทยได้ 4. อธิบายกระบวนการสื่อสาร และ รูปแบบของการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ ได้ ประเภทต่าง ๆ ได้

4 5. อธิบายแบบจำลองและ องค์ประกอบของการสื่อสารได้ 6. อธิบายลักษณะของการ สื่อสารมวลชนในด้าน ลักษณะ ของผู้ส่งสาร ลักษณะของสาร ลักษณะของสื่อ และ ลักษณะของ ผู้รับสารได้ 7. อธิบายหน้าที่และบทบาทของการ สื่อสารกับการพัฒนาสังคมในด้าน ต่าง ๆ ได้ 8. อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารใน ปัจจุบันได้

5 สัปดาห์ที่ 1 21 กค. 47  ความคิดรวบยอดรายวิชา  ข้อแนะนำในการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 2 28 กค. 47  พื้นฐานของการสื่อสาร สัปดาห์ที่ 3 4 สค. 47 4. ประเภทและรูปแบบของการ สื่อสาร

6 สัปดาห์ที่ 4 11 สค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 1 ( 5 %) 5. พัฒนาการของการสื่อสาร 6. วิวัฒนาการของการสื่อสารใน สังคมไทย สัปดาห์ที่ 5 18 สค. 47 7. องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร : ตัวกำหนดประสิทธิผล ของ การสื่อสาร ของ การสื่อสาร สัปดาห์ที่ 6 25 สค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 2 ( 5 %) 8. กระบวนการและแบบจำลองของการ สื่อสาร

7 สัปดาห์ที่ 7 1 กย. 47 9. กระบวนการและแบบจำลองของการ สื่อสาร ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค 35 % ( จัดสอบเอง ) สัปดาห์ที่ 9 15 กย. 47 10. การคาดคะเนความรู้สึกและ พฤติกรรมของคู่สื่อสารกับการ วิเคราะห์ผู้รับสาร วิเคราะห์ผู้รับสาร 11. การรับรู้ ความหมาย และการ สื่อสาร สัปดาห์ที่ 10 22 กย. 47 12. การสื่อสารระหว่างบุคคล สัปดาห์ที่ 11 29 กย. 47 13. การสื่อสารมวลชน

8 สัปดาห์ที่ 12 6 ตค. 47 13. การสื่อสารมวลชน ( ต่อ ) 13. การสื่อสารมวลชน ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 13 13 ตค. 47 สอบย่อยครั้งที่ 3 ( 5 %) 14. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคมใน ด้านต่าง ๆ สัปดาห์ที่ 14 20 ตค. 47 14. การสื่อสารกับการพัฒนาสังคมใน ด้านต่าง ๆ ( ต่อ ) สัปดาห์ที่ 15 22 ตค. 47 15. เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค 35 % ************************* *

9 ประสบการณ์การเรียนรู้ 1. บรรยายทั้งหมด 51 ชั่วโมง 2. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 84 ชั่วโมง การวัดและการประเมินผลการวัดผล - สอบกลางภาค ร้อยละ 35 - สอบปลายภาคร้อย ละ 35 - สอบย่อย (3 ครั้ง ) ร้อยละ 15 - รายงานและนำเสนอผลงาน ( งาน กลุ่ม ) ร้อยละ 10 - ความสนใจในการเรียน ร้อยละ 5 รวม 100 %

10 การประเมินผลพิจารณาจาก ระดับคะแนนอิง กลุ่มเรียนและจัดลำดับคะแนน โดย คะแนนที่ต่ำกว่า 45 % ปรับเป็นตก โดยหา อันตรภาคชั้น

11 หนังสืออ้างอิง  ปรมะ สตะเวทิน.2538. หลักนิเทศ ศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, พิมพ์ครั้งที่ 8.  พัชนี เชยจรรยา และคณะ. 2538. แนวคิดหลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด. พิมพ์ครั้งที่ 4. พิมพ์ครั้งที่ 4.  วิจิตร อาวะกุล. 2538. การ ประชาสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 7. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 7.  Baran, S.J. & Davis, D.K.1995. Mass Communication Theory, Wadsworth publishing company.  Muguail,Denis.And Windahl Sven.1981.Communication Models. Longman

12 1. บรรยาย 2. อภิปรายกลุ่ม เรื่อง …….. – อิทธิพลและผลกระทบของ สื่อมวลชนที่มีต่อสังคมและ ประชาชน – หน้าที่และจรรยาบรรณของ สื่อสารมวลชนในสังคม – เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และจรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ อินเตอร์เน็ต 3. งานที่มอบหมาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำ

13 3. งานที่มอบหมาย การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอ ผลงาน ( งานกลุ่ม ) เรื่อง การสื่อสารกับการพัฒนา สังคมในด้านต่าง ๆ ……….  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนา การศึกษา  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการ สาธารณสุข  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการ เกษตร  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนา การเมือง  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนา สภาวะทางสังคม  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนา วัฒนธรรม  การใช้การสื่อสารเพื่อพัฒนาการ เศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี « อาจารย์มนัสสินี บุญทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google