งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ เวทีพบปะ HR ระดับต้น ” งานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา คุณภาพงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ เวทีพบปะ HR ระดับต้น ” งานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา คุณภาพงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ เวทีพบปะ HR ระดับต้น ” งานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

2 ที่มาของโครงการ “ เวทีพบปะ HR ระดับ ต้น ” ปัญ หา ความค ลาด เคลื่อน ในการ ตีความ การ สื่อสาร ที่ไม่ ตรงกัน ผลสำรวจ ความพึง พอใจ 2 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

3 3 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของโครงการฯ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการของผู้เข้าร่วม โครงการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่า 8.00 ร้อยละของจำนวนคำถามที่สอบถาม หลังการเข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับ เรื่องที่ได้จัดโครงการไปแล้ว น้อยกว่าร้อยละ 30 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

4 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เอกสาร ผู้ปฏิบัติงาน การสื่อสาร ปฏิบัติงานต่าง จากแนวทางที่ กำหนด ไม่ทราบ หลักปฏิบัติ ตีความ คลาดเคลื่อน ไม่ศึกษา เพิ่มเติม ไม่มีคนสอน ไม่เข้าใจ ไม่ถาม ผู้รู้ สอบถามผิดคน เข้าใจไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกัน อธิบายไม่ ชัดเจน ไม่มีคนตอบ ผู้ตอบติด ภารกิจอื่น ไม่ทราบ ผู้รับผิดชอบ เนื้อหา ไม่ชัดเจน รับ - ส่ง ล่าช้า เขียนไม่ กระจ่าง ไม่ทราบ ความสำ คัญ ผู้ส่ง มีภารกิจมาก 4

5 5 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุ เนื่องจากในการปฏิบัติงานบางขั้นตอน ต้องมีการเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องด้วย ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถ สร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจน การโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

6 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุ การมาพบปะ พูดคุย ระหว่าง เจ้าหน้าที่ บุคคล ส่วนกลาง และ เจ้าหน้าที่ บุคคลของ ส่วนงาน / หน่วยงาน ต่างๆ จึงเป็นวิธีที่ ดีกว่าในการ ร่วมกัน ปรึกษาเพื่อ สร้างความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ ถูกต้องและ ชัดเจนขึ้น 6 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

7 7 กำหนดจัดโครงการฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

8 8 ภาพโครงการฯ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ 21 เจ้าหน้าที่บุคคลของส่วนงาน / หน่วยงาน ต่างๆ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการ ปฏิบัติงานตามระเบียบประกาศ และบันทึก แจ้งเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บุคคลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางใน การปฏิบัติงาน 9 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

10 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ 3 “ โครงการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจใน ข้อบังคับ กฎระเบียบและหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย ” 10 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

11 11 ผลลัพธ์การดำเนินการ ร้อยละของ จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80 รายชื่อที่ตอบรับ 50 คน ผู้เข้าร่วม 58 คน ร้อยละ 116 โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

12 12 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมาย ค่าเฉลี่ยไม่น้อย กว่า 3.50 ส่งแบบประเมิน 54 คน มีความสมบูรณ์ 51 ชุด ค่าเฉลี่ย 3.92 ระดับความพึง พอใจต่อ โครงการของ ผู้เข้าร่วม โครงการ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

13 13 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 8.00 Pre-test 6.69 Post-test 8.17 ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.17 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง ของผู้เข้าร่วม โครงการ โครงการพัฒนา คุณภาพงาน

14 14 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 30 คำถามที่สอบถาม หลังโครงการฯ 15 คำถาม คำถามที่ซ้ำ 2 คำถาม ร้อยละ 13.33 ร้อยละของจำนวน คำถามที่สอบถาม หลังการเข้าร่วม โครงการ เกี่ยวกับ เรื่องที่ได้จัดโครงการ ไปแล้ว โครงการพัฒนา คุณภาพงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ เวทีพบปะ HR ระดับต้น ” งานบุคคลพนักงาน มหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา คุณภาพงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google