งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง 23101 เทคโนโลยี สารสนเทศ 3 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง 23101 เทคโนโลยี สารสนเทศ 3 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง 23101 เทคโนโลยี สารสนเทศ 3 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด

2 ง 23101 เทคโนโลยี สารสนเทศ 3  ข้อตกลงก่อนเรียน  เกี่ยวกับครูผู้สอน  เกี่ยวกับรายวิชา

3 ข้อตกลงก่อนเรียน 1. ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามดังนี้ 1.1 ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาใน ห้องเรียน หากจำเป็นต้องนำเข้าให้นำมาฝาก ไว้ที่ครู 1.2 ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆภายใน ห้องเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน 1.3 ห้ามขีดเขียนหรือทำให้เกิดความ เสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายต้องแจ้งครูผู้สอน 1.4 ห้ามเล่นเกมหรือใช้อินเทอร์เน็ตขณะที่ ครูกำลังสอน หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งหักคะแนน และงดใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในคาบนั้นทันที 1.5 ห้ามลงโปรแกรมเกมและอื่น ๆที่ครูไม่ อนุญาต 1.6 ห้ามส่งเสียงดังและพูดจาหยาบคาย 1.7 ห้ามลุกจากที่นั่งประจำของตนเอง ขณะที่ครูกำลังสอน

4 ข้อตกลงก่อนเรียน 2. การมาเรียนทุกครั้งต้องมีสมุดประจำรายวิชา หากไม่นำสมุดมาจะไม่มีคะแนนเก็บในคาบ เรียนนั้น 3. การส่งงานต้องส่งให้ตรงเวลาที่ครูกำหนดให้ หากมีปัญหาต้องแจ้งให้ครูทราบก่อนจะถูก หักคะแนน 4. การทำกิจกรรมในห้องเรียน ต้องให้ความ ร่วมมือ และรับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 5. แต่งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบร้อย รักษา ความสะอาดกับทั้งตนเองและบริเวณที่ นักเรียนนั่งเรียน

5 เกี่ยวกับครูผู้สอน ชื่อ นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด ชื่อ นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนในโครงการ ครูพันธ์ใหม่ปีการศึกษา 2553 ได้รับทุนในโครงการ ครูพันธ์ใหม่ปีการศึกษา 2553 วิชาที่สอน 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาที่สอน 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 3. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 3. คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

6 เกี่ยวกับครูผู้สอน ติดต่อสอบถามเรื่องเรียนได้ที่ ติดต่อสอบถามเรื่องเรียนได้ที่ E-mail : kruluknu.sk@hotmail.co m E-mail : kruluknu.sk@hotmail.co m facebook : Kruluknu Sk facebook : Kruluknu Sk web: http://kruluknu.wikispac es.com web: http://kruluknu.wikispac es.com โต๊ะทำงานอยู่ประจำ ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 1 โต๊ะทำงานอยู่ประจำ ณ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 1

7 โครงสร้างรายวิชา 1. เทคโนโลยีกับชีวิต 2. การออกแบบทาง เทคโนโลยี 3. กลไกและไฟฟ้าใกล้ ตัว 4. ของใช้สร้างได้

8 การให้คะแนน ระหว่างภาค 80 คะแนน ระหว่างภาค 80 คะแนน ▫ คะแนนเก็บรายหน่วยการเรียนรู้ 30 คะแนน ▫ คะแนนชิ้นงานเดี่ยว 10 คะแนน ▫ คะแนนชิ้นงานกลุ่ม 10 คะแนน ▫ จิตพิสัย 10 คะแนน ▫ คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน ปลายภาค 20 คะแนน ปลายภาค 20 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt ง 23101 เทคโนโลยี สารสนเทศ 3 ครูผู้สอน นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google