งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” พัฒนาทุกด้าน บริการทุกคน มาตรฐานสากล สู่ชุมชนสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” พัฒนาทุกด้าน บริการทุกคน มาตรฐานสากล สู่ชุมชนสุขภาพดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” พัฒนาทุกด้าน บริการทุกคน มาตรฐานสากล สู่ชุมชนสุขภาพดี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญ 2548 ER Visit 48%Admit rate 12% จากหลักการที่ว่าโรคหืดเป็นโรค ที่สามารถควบคุมได้ EACC Network EACC Network OPDPCT Med ASTHMA Clinic

3 วัตถุประสงค์การ จัดตั้งคลินิก ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการดูแล ผู้ป่วยโรคหืด GINA Glideline ได้รับการดูแลจากสห สาขาวิชาชีพ มีความรู้เรื่องโรคและการ ปฏิบัติตัว สามารถนำไปใช้ในการดูแล ตนเองได้ ได้รับการติดตามอาการ การรักษาอย่าง ต่อเนื่องเหมาะสมแต่ละราย เพื่อลด ER Visit,Admit rate เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุม โรคหืดได้

4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ปี 2549- ปัจจุบัน 1. คลินิกพิเศษ เฉพาะโรค One Stop Servic 2.Asthma clinic แยกจาก COPD clinic

5

6 5. ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ

7 6. ขั้นตอนใน Asthma Clinic รายใหม่ / รายเก่าชัดเจนและเป็นระบบ 6. ขั้นตอนใน Asthma Clinic รายใหม่ / รายเก่าชัดเจนและเป็นระบบ ซักประวัติ เป่า Peak Flow ให้ความรู้รายกลุ่ม ออกกำลังกายกลุ่ม ทำ Spirometry ตรวจรักษา ประเมินติดตามการใช้ยา

8

9

10 10. มี ระบบ การติดตามผู้ป่วย กรณีขาดนัด 11. เยี่ยมผู้ป่วยที่มา Admit โดยทีมสห สาขาวิชาชีพ 12. ติดตามเยี่ยมในรายที่มีในผู้ป่วยกลุ่ม Uncontrol

11 13. จัดกิจกรรมวันหืดโลก

12

13 Nurse in Asthma Clinic Nurse in Asthma Clinic รวบรวมข้อมูล ลง Floder ครอบคลุม ข้อมูล EACC ถามซ้ำ ย้ำ บ่อย ทบทวน เรื่องโรค การดูแล ตนเอง เน้นย้ำ ซ้ำ บ่อย ให้ความรู้รายกลุ่ม ซักประวัติ

14 PT in Asthma Clinic เป่า Peak Flow Cheer

15 การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู สมรรถภาพปอด  การฝึกการหายใจ (Breathing exercise)  การฝึกการไอ  การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการ เคลื่อนไหวของทรวงอก  การออกกำลังกายเพิ่มความทนทาน (Endurance exercis)

16 Docter in Asthma Clinic GINA Glideline/ แนวปฏิบัติสาธารณสุขการ ดูแลผู้ป่วยโรคหืด

17 ประเมินติดตามการใช้ยาทุก visit ความถูกต้องในวิธี สูด พ่นยา รูปแบบต่างๆ Compliance การพกยากลุ่ม Reliever ADR เอายามาด้วย ทุกครั้ง Pharmacist in Asthma Clinic Pharmacist in Asthma Clinic

18 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน

19

20

21

22

23 ความร่วมมือในการ ใช้ยาของผู้ป่วย (%) ปี 2553 ปี 2554 จำนวนผู้ป่วย (%) ร้อยละจำนวนผู้ป่วย (%) ร้อยละ >80 70-80 60-70 50-60 <50 131 23 15 4 1 75.29 13.22 8.62 2.3 0.57 113 15 6 1 3 83.7 11.11 4.4 0.74 2.22 ความ ร่วมมือใน การใช้ยา ของผู้ป่วย (% ) ปี 2553 ปี 2554 จำนวน ผู้ป่วย (% ) ร้อยละจำนวน ผู้ป่วย (% ) ร้อยละ >80 70-80 60-70 50-60 <50 131 23 15 4 1 75.29 13.22 8.62 2.3 0.57 113 15 6 1 3 83.7 11.11 4.4 0.74 2.22 ตารางความร่วมมือ ในการใช้ยา

24

25

26 บทเรียนที่ ได้รับ คลินิก เฉพาะ โรค ความ ร่วมมือ ร่วมใจ ของทีม การให้ความรู้ หลากหลาย รูปแบบ ส่งผลลัพท์ที่ดี ต่อการรักษา ทำ ได้ ความรู้ / เข้าใจ

27 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ASTHMA Clinic success สัมพันธภาพที่ ดีระหว่าผู้ ให้บริการและผ้ รับบริการ ความต่อเนื่อง การรักษา

28 ปัญหาและ อุปสรรค   ความซ้ำซ้อนของ การลงข้อมูล  การเปลี่ยน ผู้ดูแล  เวลาในการ ให้บริการ

29 พวกเรากด Like ให้คลินิกโรคหืดของเรา มา กด Like ด้วยกันสิครับ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital” พัฒนาทุกด้าน บริการทุกคน มาตรฐานสากล สู่ชุมชนสุขภาพดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google