งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital”
พัฒนาทุกด้าน บริการทุกคน มาตรฐานสากล สู่ชุมชนสุขภาพดี

2 EACC Network ASTHMAClinic ความเป็นมาและความสำคัญ
2548 ER Visit 48% Admit rate 12% จากหลักการที่ว่าโรคหืดเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้ OPD PCT Med ASTHMAClinic EACC Network

3 วัตถุประสงค์การจัดตั้งคลินิก
ได้รับการดูแลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหืด GINA Glideline ได้รับการดูแลจากสหสาขาวิชาชีพ มีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัว สามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้ ได้รับการติดตามอาการ การรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมแต่ละราย เพื่อลดER Visit,Admit rate เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคหืดได้

4 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน ปี 2549-ปัจจุบัน
1.คลินิกพิเศษ เฉพาะโรค One Stop Servic 2.Asthma clinic แยกจาก COPD clinic

5

6 5. ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ

7 6. ขั้นตอนใน Asthma Clinic รายใหม่/รายเก่าชัดเจนและเป็นระบบ
เป่า Peak Flow ให้ความรู้รายกลุ่ม ซักประวัติ ออกกำลังกายกลุ่ม ทำSpirometry ตรวจรักษา ประเมินติดตามการใช้ยา

8

9

10 10. มีระบบการติดตามผู้ป่วย กรณีขาดนัด
11. เยี่ยมผู้ป่วยที่มา Admit โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 12.ติดตามเยี่ยมในรายที่มีในผู้ป่วยกลุ่มUncontrol

11 13.จัดกิจกรรมวันหืดโลก

12

13 Nurse in Asthma Clinic รวบรวมข้อมูลลง Floder ครอบคลุมข้อมูล EACC
ถามซ้ำ ย้ำบ่อย ซักประวัติ ทบทวนเรื่องโรค การดูแลตนเอง เน้นย้ำ ซ้ำบ่อย ให้ความรู้รายกลุ่ม

14 PT in Asthma Clinic เป่า Peak Flow Cheer Cheer

15 การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
การฝึกการหายใจ(Breathing exercise) การฝึกการไอ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรวงอก การออกกำลังกายเพิ่มความทนทาน(Endurance exercis)

16 Docter in Asthma Clinic
GINA Glideline/แนวปฏิบัติสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด

17 Pharmacist in Asthma Clinic
ประเมินติดตามการใช้ยาทุก visit ความถูกต้องในวิธีสูด พ่นยารูปแบบต่างๆ การพกยากลุ่ม Reliever Compliance ADR เอายามาด้วยทุกครั้ง

18 ผลการดำเนินงาน

19

20

21

22

23 ความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วย (%)
ตารางความร่วมมือในการใช้ยา ความร่วมมือ ในการใช้ยา ของผู้ป่วย (%) ปี 2553 ปี 2554 จำนวน ผู้ป่วย (%) ร้อยละ จำนวน ผู้ป่วย (%) >80 70-80 60-70 50-60 <50 131 23 15 4 1 75.29 13.22 8.62 2.3 0.57 113 6 3 83.7 11.11 4.4 0.74 2.22 ความร่วมมือในการใช้ยา ของผู้ป่วย (%) ปี 2553 ปี 2554 จำนวนผู้ป่วย (%) ร้อยละ >80 70-80 60-70 50-60 <50 131 23 15 4 1 75.29 13.22 8.62 2.3 0.57 113 6 3 83.7 11.11 4.4 0.74 2.22

24

25

26 บทเรียนที่ได้รับ ความร่วมมือ คลินิกเฉพาะโรค
ร่วมใจของทีม คลินิกเฉพาะโรค การให้ความรู้หลากหลายรูปแบบ ความรู้/ เข้าใจ บทเรียนที่ได้รับ ทำได้ ส่งผลลัพท์ที่ดีต่อการรักษา

27 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าผู้ให้บริการและผ้รับบริการ ASTHMA Clinic success ความต่อเนื่องการรักษา

28 ปัญหาและอุปสรรค การเปลี่ยนผู้ดูแล เวลาในการให้บริการ
ความซ้ำซ้อนของการลงข้อมูล

29 พวกเรากด Like ให้คลินิกโรคหืดของเรา มากด Like ด้วยกันสิครับ
ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt “ ASTHMA Clinic in THABO Crow Prince Hospital”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google