งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา อายุรศาสตร์ Health Promotion/Prevention 14 มีนาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา อายุรศาสตร์ Health Promotion/Prevention 14 มีนาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชา อายุรศาสตร์ Health Promotion/Prevention 14 มีนาคม 2548

2 Keyword ของ Health Promotion Empowerment ทำให้เขาเข้มแข็ง ช่วยตัวเองได้ ดูแลตัวเองได้ดีกว่าเก่า Health Promotion / Prevention

3 5 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 1. อาหาร 2. ออกกำลังกาย 3. อโรคยา: Non-communicable diseases/ Communicable diseases 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. อารมณ์ (6. อบายมุข) Health Promotion / Prevention

4 สุขภาพกาย 1. การจัดการให้บุคลากรมีนิสัยการบริโภคที่ดี อาหาร 1.1 งดบริการน้ำอัดลมในการประชุม 1.2 จัดของหวานเป็นผลไม้ในการเลี้ยงอาหาร 2. การป้องกัน/ควบคุมโรคติดเชื้อ 2.1 บุคลากรที่มีอาการไอ/จามต้องใช้ mask - จัดให้มี maskไว้ในห้องประชุม/ห้องเรียนทุกห้อง - ให้ทุกคนช่วยกันเตือน อโรคยา/อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.2 เสนอให้บริการ immunization แก่บุคลากรใน ราคาทุน อโรคยา Health Promotion / Prevention ของบุคลากร

5 สุขภาพกาย 3 การตรวจสมรรถภาพทางกายแก่บุคลากรโดยการ merge ไปกับโครงการของคณะ กำหนดให้บุคลากร ในภาคได้รับการตรวจครบ 100% ทุกปี อโรคยา 4 การออกกำลังกาย จัด 2 แบบ 4.1 ออกกำลังกายในช่างบ่ายวันราชการทุกวันเป็น เวลา 15 นาที เริ่มทำที่สำนักงานธุรการ 4.2 รณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟท์เมื่อขึ้นลง 2 ชั้น Health Promotion / Prevention ของบุคลากร

6 สุขภาพจิต จัดกิจกรรมนันทนาการ karaoke ทุกเที่ยงวันจันทร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือนสำหรับทุกคนในภาควิชา ออกกำลังกาย/อโรคยา/อนามัยสิ่งแวดล้อม/อารมณ์ Health Promotion / Prevention ของบุคลากร

7 วิสัยทัศน์ ปี 2550 คณะฯ เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำ ของประเทศ หัวหน้าภาคฯ - ประธาน PCT “ ทุกคนในภาควิชาทำงานด้วยกันฉันท์พี่ น้องด้วยความรักสามัคคี ” ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นศูนย์กลางและผู้ชี้นำทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการ บริการทางอายุรศาสตร์ อย่างมี มาตรฐานสากล โรงพยาบาล เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นเลิศ ของประเทศที่มีการสร้างสมความรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8 Keywords - holistic approach - empowerment Health Promotion / Prevention ของผู้ป่วยหรือญาติ

9 หน่วยวิชา HP 1. ID 1. วัณโรค, หวัดนก, SARS 2. MRSA และ multi-drug resistant bacteria อื่นๆ 2. Endocrine 1. Obesity clinic 2. DM clinic 3. Pulmonary 1. ชมรมโรคหืด 2. จัดงานวัน COPD โลก Health Promotion / Prevention ของผู้ป่วยหรือญาติ

10 หน่วยโรคติดเชื้อ I. การป้องกันการติดเชื้อวัณโรค, หวัดนก, SARS, URI/LRI - ให้ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรค /เป็นโรคใส่ mask - กำหนด KPI จัดการให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นวัณโรค เข้าห้องแยกใน 24 ชม. ของ admission ได้ 90% II. การปัองกันและควบคุมการติดเชื้อ MRSA และ multi- drug resistant bacteria อื่นๆ - การล้างมือ (เตือนกัน) Health Promotion / Prevention ของผู้ป่วย/ญาติ

11

12

13

14 หน่วยต่อมไร้ท่อ I. Obesity clinic เพื่อป้องกันโรคแทรก: DM, HT, OA - ไม่ใช้ยา - group therapy: patient & family empowerment ผล ลดน้ำหนักได้ 2% ของน้ำหนักตัวเดิม II. DM clinic: - Foot clinic - Patient education Health Promotion / Prevention ของผู้ป่วยหรือญาติ

15 หน่วยทางเดินหายใจและปอด 1. โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่คณะแพทยศาสตร์ มอ. 2. ชมรมโรคหืดภาคใต้ 3. สัปดาห์ COPD 17 พย. ทุกปี 4. วัณโรคปอด Health Promotion / Prevention ของผู้ป่วยหรือญาติ

16 โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่คณะแพทยศาสตร์ มอ. เป้าหมายหลัก: เพื่อ 1. พัฒนาแพทย์ให้มีจิตวิญญาณของการรณรงค์ เป็นแนว ร่วมเพิ่มพลังวิชาชีพให้เกิดความเข้มข้นในภาคปฏิบัติ 2. รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาคณะแพทย์งดสูบบุหรี่ เพื่อเป็นแม่แบบที่ดี 3. รณรงค์ให้งดสูบบุหรี่ในกลุ่มบุคคลที่รับบริการทาง การแพทย์ 4. ให้ข้อมูลและมีกิจกรรมเพื่อสังคมในการชี้นำให้งดบุหรี่ Health Promotion / Prevention ของชุมชน

17 นักศึกษา-พชท/พจบ การเรียนการสอน ขึ้นอยู่กับบรรยากาศในโรงพยาบาล - Health Promotion Hospital เป็นการสาธิต ทำให้ง่ายขึ้น - Role model นศพ ได้เห็น ได้เรียนรู้ - ต่อยอดในสิ่งที่ทำอยู่ เริ่มทำในสิ่งที่ทำได้ Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน

18 สิ่งที่ภาควิชากำลังดำเนินงานต่อไป 1. ทำให้อาจารย์มี empowerment - อาจารย์ empower นศพ. พชท/พจบ มี empowerment - นศพ. patient empowerment 2. สอดแทรก HP ในทุกกิจกรรมเน้นใน bedside teaching เช่นเดียวกับ ethics - holistic approach 3. เน้นการเขียนรายงาน “patient education ” Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน

19 4. จัดให้ นศพ. ได้เข้าสังเกตการณ์ใน clinic เช่น - Obesity clinic- group therapy - คลินิกอดบุหรี่ 5 Evaluation - การสอบทุกรูปแบบ มีข้อสอบเรื่อง HP ด้วย - Formative - Summative Health Promotion / Prevention การจัดหลักสูตร/สอดแทรกในการเรียนการสอน

20 5 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข 1. อาหาร 2. ออกกำลังกาย 3. อโรคยา: Communicable diseases/ Non- Communicable diseases 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. อารมณ์ (6. อบายมุข) Health Promotion / Prevention

21 We cannot do great things on this earth. We can only do small things with great love. Mother Teresa


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา อายุรศาสตร์ Health Promotion/Prevention 14 มีนาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google