งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่าน ได้รับ 2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามา วิเคราะห์และทำแบบประเมินดังนี้ 2.1 ประเมินผู้เสพ / ผู้ติดบุหรี่ ใน คลินิกเลิกบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่าน ได้รับ 2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามา วิเคราะห์และทำแบบประเมินดังนี้ 2.1 ประเมินผู้เสพ / ผู้ติดบุหรี่ ใน คลินิกเลิกบุหรี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่าน ได้รับ 2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามา วิเคราะห์และทำแบบประเมินดังนี้ 2.1 ประเมินผู้เสพ / ผู้ติดบุหรี่ ใน คลินิกเลิกบุหรี่ 2.2 ประเมินตามแบบทดสอบวัด ระดับนิโคติน 2.3 ประเมินปัจจัยการเสพติดบุหรี่ 3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ กรณีศึกษาที่ท่านได้รับ

2 กิจกรรมที่ 2 1. ให้ท่านเขียนวิธีการดำเนินงานหรือ โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่ ในหน่วยงานของท่านในระยะเวลา 6 เดือนกลุ่มเป้าหมายคือ ? ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม [ ตั้งแต่วันแรก ที่มารับบริการ - 6 เดือน ] ระยะบำบัดรักษา นัดมารับบริการกี่ ครั้ง ? กิจกรรมอะไรบ้าง ? ระยะติดตาม นัดมารับบริการกี่ ครั้ง ? กิจกรรมอะไรบ้าง ? ให้เวลา ถึง 15.15 น. 2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ 3-5 นาที / กลุ่ม

3 กิจกรรม ( เสริม ) ที่ 2 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ ( เรื่องเดิม ) 2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามาวิเคราะห์ ดังนี้ 2.1 เป้าหมายในการเลิกมีหรือไม่ หาก ไม่มีท่านจะทำอย่างไร 2.2 กรณีศึกษาที่ของท่านมีความตั้งใจ ในการเลิกอยู่ในระดับใดของขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง (Stage of Change) 2.3 ท่านจะจูงใจผู้ติดบุหรี่รายนี้อย่างไร เพื่อให้เข้ารับการรักษา (5R) 2.4 ตัวกระตุ้นหรืออุปสรรคในการเลิก ของผู้ป่วยรายนี้คืออะไรบ้าง และจะ นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างไร 3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ กรณีศึกษาที่ท่านได้รับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่าน ได้รับ 2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามา วิเคราะห์และทำแบบประเมินดังนี้ 2.1 ประเมินผู้เสพ / ผู้ติดบุหรี่ ใน คลินิกเลิกบุหรี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google