งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ
2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามาวิเคราะห์และทำแบบประเมินดังนี้ 2.1 ประเมินผู้เสพ/ผู้ติดบุหรี่ ในคลินิกเลิกบุหรี่ 2.2 ประเมินตามแบบทดสอบวัดระดับนิโคติน 2.3 ประเมินปัจจัยการเสพติดบุหรี่ 3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ

2 กิจกรรมที่2 1. ให้ท่านเขียนวิธีการดำเนินงานหรือโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
ในหน่วยงานของท่านในระยะเวลา 6เดือนกลุ่มเป้าหมายคือ? ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม [ตั้งแต่วันแรกที่มารับบริการ - 6 เดือน] ระยะบำบัดรักษา นัดมารับบริการกี่ครั้ง? กิจกรรมอะไรบ้าง? ระยะติดตาม นัดมารับบริการกี่ครั้ง? กิจกรรมอะไรบ้าง? ให้เวลา ถึง น. 2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอ 3-5 นาที/กลุ่ม

3 กิจกรรม (เสริม)ที่ 2 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ (เรื่องเดิม)
2. นำข้อมูลจากกรณีศึกษามาวิเคราะห์ดังนี้ 2.1 เป้าหมายในการเลิกมีหรือไม่ หากไม่มีท่านจะทำอย่างไร 2.2 กรณีศึกษาที่ของท่านมีความตั้งใจในการเลิกอยู่ในระดับใดของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง(Stage of Change) 2.3 ท่านจะจูงใจผู้ติดบุหรี่รายนี้อย่างไรเพื่อให้เข้ารับการรักษา(5R) 2.4 ตัวกระตุ้นหรืออุปสรรคในการเลิกของผู้ป่วยรายนี้คืออะไรบ้าง และจะนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างไร 3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 1. ให้ท่านอ่านกรณีศึกษาที่ท่านได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google