งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

24/09/571 ดูแล ด้วยใจ ห่วงใยด้วย pap โดย ลาเดือน แก้ว จินดา โดย ลาเดือน แก้ว จินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "24/09/571 ดูแล ด้วยใจ ห่วงใยด้วย pap โดย ลาเดือน แก้ว จินดา โดย ลาเดือน แก้ว จินดา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 24/09/571 ดูแล ด้วยใจ ห่วงใยด้วย pap โดย ลาเดือน แก้ว จินดา โดย ลาเดือน แก้ว จินดา

2 24/09/572 บริบท โรงพยาบาลดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ เป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ตั้งอยู่ในเขตตำบลดอนศรีชุมรับผิดชอบ 12 หมู่บ้าน ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 494 คน / วัน อัตราครองเตียง 139 %

3 24/09/573 ข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนสะสม ประเภทผู้ขึ้นทะเบียน จำนวน ( ราย ) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 1. ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ 289295291 2. ผู้ติดเชื้อมีอาการ 285275281 3. ผู้ป่วยเอดส์ 243240242 รวม 817810814 ได้รับการรักษาด้วยยา ต้านไวรัส 545600617

4 24/09/574 กราฟแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วย เอดส์สะสม ปีงบประมาณ 2553-2555

5 24/09/575

6 6ปัญหาและสาเหตุ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการวัด การพัฒนาคุณภาพบริการโดยใช้ โปรแกรม HIVQUAL-T พบว่า การดูแลเรื่อง PAP Smear ในหญิงติด เชื้อเอชไอวี ต่ำกว่าเกณฑ์ ตรวจ เพียง 38 % เป็นมะเร็งปากมดลูก 2.88 % เสียชีวิตจากการรักษาล่าช้า 33.33 % ประเมินความรู้ 56.42 %

7 24/09/577 สรุปผลงานโดยย่อ การสร้างแรงจูงใจ ให้หญิงติดเชื้อ เอชไอวี ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูกต้องใช้กิจกรรมที่น่าสนใจ โดยใช้กลยุทธ์ “ ดูแลด้วยใจ ห่วงใยด้วย PAP ” จะช่วยให้เกิด ความตระหนักในการเข้ารับบริการ ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่มีผลตรวจ ผิดปกติได้รับการรักษาทันเวลา

8 24/09/578 เป้าหมาย เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ หญิงติดเชื้อเอชไอวี > 80 % เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องมะเร็ง ปากมดลูก > 80 % ผู้ที่ผลตรวจผิดปกติ ได้รับการ ตรวจรักษา 100 %

9 24/09/579 กิจกรรมการพัฒนา ประชุมเตรียมทีมในการ ดำเนินงานโดยใช้กิจกรรม “ ดูแลด้วยใจห่วงใยด้วย PAP” จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคมะเร็งปากมดลูกในหญิงติด เชื้อเอชไอวีที่มารับบริการยาต้าน ไวรัส ประเมินความรู้ก่อนการทำ กิจกรรม

10 24/09/5710 ประชุมทีมเพื่อเสนอปัญหาจากการ วิเคราะห์ข้อมูล ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ของตัวชี้วัดทาง คุณภาพ

11 24/09/5711 ประเมินความรู้ก่อนการทำ กิจกรรม

12 24/09/5712 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปาก มดลูกในหญิงติดเชื้อเอชไอวีทุกคนใน วันที่มารับยาต้านไวรัส

13 24/09/5713 กิจกรรมการพัฒนา ( ต่อ ) จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปลี่ยน จากประสบการณ์จริงในการตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก จัดกิจกรรม Talk show เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในผู้ที่เคย เป็นมะเร็งปากมดลูก

14 24/09/5714 เพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จริง ของผู้ที่ตรวจ Pap smears

15 24/09/5715 กิจกรรม Talk show จาก ประสบการณ์จริง ของผู้ที่ตรวจ Pap smears และผู้ที่ เป็นมะเร็งปากมดลูก

16 24/09/5716 ประเมินความรู้หลังการอบรม

17 24/09/5717 กิจกรรมการพัฒนา ( ต่อ ) สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัลแก่ผู้ ที่มารับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นประจำทุกปี ติดตามผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่ม ที่มีอาการผิดปกติ เพื่อให้เข้า รับการรักษาทุกราย ติดตามการตรวจมะเร็งปากมดลูกใน หญิงติดเชื้อเอชไอวี ทุก 6 เดือน สรุปผลการทำกิจกรรม “ ดูแลด้วยใจ ห่วงใยด้วย PAP ”

18 24/09/5718 สร้างแรงจูงใจในการตรวจ Pap smears โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่มารับ บริการตรวจ หรือนำผลตรวจมาให้ใน รอบ 1 ปี

19 24/09/5719 สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล สร้างแรงจูงใจโดยการให้รางวัล

20 24/09/5720 ติดตามผลการตรวจ Pap smears ที่มี อาการผิดปกติ เพื่อให้เข้ารับการรักษา ทุกรายและกระตุ้นให้มีการตรวจ Pap smears ในหญิงติดเชื้อเอชไอวี ทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี

21 24/09/5721 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง หญิงติดเชื้อเอชไอวีที่รับยาต้าน ไวรัสฯ ทั้งสิ้น 328 คน เข้ารับการ อบรม 313 คนคิดเป็น 95.43 % หญิงติดเชื้อเอชไอวี ที่ผ่านการ อบรมได้รับการตรวจ Pap smears จำนวน 291 คนคิดเป็น 92.97 % พบผลผิดปกติ จำนวน 15 คน คิด เป็น 5.15 % เป็นมะเร็งปากมดลูก 1 คนคิดเป็น 0.34 %

22 24/09/5722 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) หญิงติดเชื้อเอชไอวีที่ ตรวจพบผล ผิดปกติ ได้รับการรักษาทั้งหมด คิดเป็น 100 % ประเมินความรู้ก่อนและหลังการ อบรม พบว่ามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องมะเร็งปากมดลูก เพิ่มขึ้นจาก 56.42 % เป็น 86.73 %

23 24/09/5723 กราฟแสดงจำนวนการ เข้าร่วมกิจกรรม

24 24/09/5724 กราฟแสดงจำนวนผลการตรวจ PAP Smears

25 24/09/5725 กราฟแสดงผลการประเมินความรู้

26 24/09/5726บทเรียนที่ได้รับ การทำกิจกรรมกลุ่มต้องใช้กลวิธีการมีส่วน ร่วมของ ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือร่วมใจ สร้างความ ตระหนักในการตรวจคัดกรอง เห็นความสำคัญของ การตรวจ PAP smear การติดตามผล ต่อเนื่อง เน้นย้ำบ่อย ๆ การพัฒนาระบบบริการตรวจ PAP Smear เชิงรุก รพสต.

27 24/09/5727 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 24/09/571 ดูแล ด้วยใจ ห่วงใยด้วย pap โดย ลาเดือน แก้ว จินดา โดย ลาเดือน แก้ว จินดา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google