งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

2 ระบบประกันคุณภาพภายใน 1. กำหนดมาตรฐาน / เกณฑ์ คุณภาพสถานศึกษา 2. มีการพัฒนาโรงเรียนให้ได้ ตามเกณฑ์ โดยมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบงานอย่าง ต่อเนื่อง 3. มีการประเมินผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐาน / เกณฑ์

3 ขอบเขตการบรรยาย/กิจกรรม เกณฑ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร เกณฑ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่มาของเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก แนวปฏิบัติในการกำหนดเกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน

4 1 เกณ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร

5 เกณฑ์การประเมิน..มีขอบเขต ดังนี้ คือ...มิติ หรือรายการคุณภาพที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการตรวจสอบและประเมินผล ปรากฏในรูปคือ...มิติ หรือรายการคุณภาพที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการตรวจสอบและประเมินผล ปรากฏในรูป –มาตรฐาน/องค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้หลัก) –ตัวบ่งชี้รอง/ตัวบ่งชี้ย่อย) คือ....เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพหรือการให้ระดับ คุณภาพคือ....เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพหรือการให้ระดับ คุณภาพ

6 ความสำคัญของเกณฑ์การประเมิน เป็นกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา เป็นกรอบเพื่อการติดตาม ประเมินผล หรือควบคุม คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบเพื่อการติดตาม ประเมินผล หรือควบคุม คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกรอบเพื่อการตรวจสอบและประเมินตนเอง ของสถานศึกษาเป็นกรอบเพื่อการตรวจสอบและประเมินตนเอง ของสถานศึกษา เป็นกรอบเพื่อการประเมินผลภายนอกผล โดย องค์กรภายนอกที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานเป็นกรอบเพื่อการประเมินผลภายนอกผล โดย องค์กรภายนอกที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐาน

7 2 การกำหนดเกณ์การ ประเมินที่ดี คืออย่างไร

8 ที่มาของเกณฑ์การประเมิน เป็นรายการคุณภาพที่สังคมคาดหวัง ที่สอดคล้องกัน อย่างเป็นลำดับชั้น พ.ร.บ.การศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลาง/สูตรสถานศึกษา แนวปฏิรูปการศึกษาระยะ 10 ปี เกณฑ์ประเมินภายนอก เกณฑ์ประเมินภายใน ศธ. เกณฑ์ประเมินภายในสถานศึกษา

9 กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 38 กำหนดให้ สมศ.ทำการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติและครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ข้อ 38 กำหนดให้ สมศ.ทำการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติและครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษาแต่ละระดับ/แต่ ละประเภทการศึกษา 1) มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษาแต่ละระดับ/แต่ ละประเภทการศึกษา 2)มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา 2)มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา 3)มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และ 3)มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และ 4) มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 4) มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

10 เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ทะยานสู่ เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี(10) 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (10) 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (10) 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น (10) 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(20) 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (10) 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (5) 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น สังกัด(5)

12 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ทะยานสู่ เป้าหมาย 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(5) 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5)

13 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ทะยานสู่ เป้าหมาย 11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา(5) 12. ผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป การศึกษา(5)

14 เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาปฐมวัย

15 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย(5) 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย(5) 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย(5) 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย(10) 5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป(10)

16 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (35) 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ พัฒนาสถานศึกษา (15) 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด(5)

17 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา(2.5) 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา(2.5)

18 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 11. ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(2.5) 12. ผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิรูปการศึกษา(2.5)

19 คำอธิบายเพิ่มเติม ทะยานสู่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะพิเศษของ ประเภท/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ที่แสดงให้เห็น ความแตกต่างของประเภท/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะให้ผู้ปกครองและนักเรียน ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม คือ มาตรการที่นำมา ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มี คุณภาพ

20 3 เราจะกำหนด เกณ์ประเมินภายใน.... อย่างไร

21 แนวปฏิบัติในการ กำหนดเกณฑ์ ประเมินผลภายใน ทะยานสู่ เป้าหมาย

22 แนวปฏิบัติในการวางแผน/กำหนด เกณฑ์ประเมินผลภายใน การกำหนดมาตรฐาน/องค์ประกอบ หรือตัว บ่งชี้หลักการกำหนดมาตรฐาน/องค์ประกอบ หรือตัว บ่งชี้หลัก –ตัวบ่งชี้รอง/ตัวบ่งชี้ย่อย ก. ใช้มาตรฐานใหม่(15 มาตรฐาน) ข. ใช้มาตรฐานเดิม(18 มาตรฐาน) + 2 มาตรฐาน ( 2 มาตรฐาน คือ อัตลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม) ( 2 มาตรฐาน คือ อัตลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม)

23 การวางแผน/กำหนดเกณฑ์ ประเมินภายใน(ต่อ) การเลือกรายการคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(ควรดำเนินการ อย่างไร)การเลือกรายการคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(ควรดำเนินการ อย่างไร) การเลือกโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา....(ควรเลือกอย่างไร)การเลือกโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา....(ควรเลือกอย่างไร) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน –เกณฑ์เชิงปริมาณ –เกณฑ์เชิงคุณภาพ –เกณฑ์เชิงพัฒนาการ

24 การวางแผน/กำหนดเกณฑ์การประเมิน การจัดทำ Curriculum Mapping : เพื่อ วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบสมบูรณ์การจัดทำ Curriculum Mapping : เพื่อ วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบสมบูรณ์ –Mapping โครงการกับมาตรฐานสถานศึกษาฯ –Mapping กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ กับ มาตรฐาน สถานศึกษา

25 AWARENESS… ตระหนักรู้ เช่น รับทราบ มี การประชุม วางแผน จัดทำแผนงาน - โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ ฯลฯ ระดับคุณภาพ รายตัวชี้วัด ATTEMPT.. ได้ดำเนินการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบันทึก รวบรวมผลการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของงาน(2) มีการบันทึก รวบรวมผลการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของงาน(2) ACHIEVED... บรรลุผลตามที่คาดหวัง(3) ACHIEVED... บรรลุผลตามที่คาดหวัง(4)

26 การตัดสินเชิงปริมาณ วัดจากร้อยละของผู้เรียนวัดจากร้อยละของผู้เรียน –< 50...................ต้องปรับปรุง –50-60................ควรปรับปรุง –61-74.................พอใช้ –75-89..................ดี –90 ขึ้นไป.............ดีมาก วัดจากร้อยละของครูวัดจากร้อยละของครู

27 การตัดสินเชิงคุณภาพ กำหนดเงื่อนไขคุณภาพ/รายการ คุณภาพผลงาน 3-10 รายการ แล้วแจง นับรายการที่ผ่านว่ามีกี่รายการกำหนดเงื่อนไขคุณภาพ/รายการ คุณภาพผลงาน 3-10 รายการ แล้วแจง นับรายการที่ผ่านว่ามีกี่รายการ ---> ตีค่าเป็นระดับคุณภาพ(เกรด) ( 1= ต้องปรับปรุง 2= ควรปรับปรุง 3= พอใช้ 4= ดี 5= ดีมาก) -  ตีค่าเป็น คะแนน (ที่ได้) (1 2 3 4 5 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 5 คะแนน (2 4 6 8 10 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 10 คะแนน (0.5 1 1.5 2 2.5 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 2.5 คะแนน

28 การตัดสินเชิงพัฒนาการ ดีขึ้น/สูงกว่า เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาดีขึ้น/สูงกว่า เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เทียบเท่า หรือคงที่ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเทียบเท่า หรือคงที่ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ลดลง/ต่ำลง เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาลดลง/ต่ำลง เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ---> แล้วตีค่าเป็น คะแนน (ที่ได้)

29 เชิญ อภิปราย ซักถาม ทะยานสู่ เป้าหมาย

30 กิจกรรม 1 : กำหนดอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา ให้สมาชิกร่วมกัน 1) กำหนด/ระบุอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมคำอธิบายอัตลักษณ์(อธิบายในเชิง พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม) 2) กำหนดแนวทางการพัฒนา และแนวทาง การประเมินอัตลักษณ์

31 กิจกรรม 2 : ออกแบบโครงการพิเศษ ให้สมาชิกร่วมกัน 1) เลือกหรือกำหนดโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาท ของสถานศึกษา(เป็นโครงการพัฒนาชุมชน หรือ สังคมตามความพร้อมของสถานศึกษา เป็นโครงการ ที่ทำได้โดดเด่น) 2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษใน รอบปี และระบุแนวทางการประเมินโครงการดังกล่าว (ประเมินผลที่เกิดกับชุมชน และ ผลที่เกิดกับ นักเรียน)

32 เกณฑ์การพิจารณา ตัวบ่งชี้ 11 : โครงการพิเศษฯ 1. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการ และผ่าน ความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย ผู้ปกครอง 2. ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของโครงการ(มากกว่า 50 %) 3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจระดับมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 4. เกิดผลดี/ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนในระดับมาก (เฉลี่ยเกิน 3.50 ในระบบคะแนนเต็ม 5.00) 5. เกิดประโยชน์ผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่สำคัญ คือ....................

33 กิจกรรม : กำหนดอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา และโครงการพิเศษเพื่อเสริม บทบาทสถานศึกษา ให้สมาชิกแต่ละโรงเรียนร่วมกัน 1) กำหนด/ระบุอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(อัตลักษณ์ทั่วไป และ เอกลักษณ์) พร้อมคำอธิบายอัตลักษณ์(อธิบายในเชิง พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม) 2) กำหนดแนวทางการพัฒนา และแนวทางการประเมินอัต ลักษณ์ 3) เลือกโครงการพิเศษที่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (ควรเลือกโครงการที่เอื้อต่อการสร้างเอกลักษณ์)

34 การบริหารสมัยใหม่ การมีส่วนร่วม/ร่วมคิด ร่วมวางแผนการมีส่วนร่วม/ร่วมคิด ร่วมวางแผน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ(PDCA)บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ(PDCA) นำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนานำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนา เกิดผลดี/ผลกระทบ ตามที่คาดหวังเกิดผลดี/ผลกระทบ ตามที่คาดหวัง


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google