งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลทับสะแก อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง วรรณพร วงศ์ ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลทับสะแก อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง วรรณพร วงศ์ ทองดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลทับสะแก อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง วรรณพร วงศ์ ทองดี

2 โครงสร้างบุคลากร บุคลากร 186 คน บุคลากร 186 คน แพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 49 คน เภสัชกร 2 คน จพง. ชันสูตร 2 คน จนท. อื่นรวมลูกจ้าง 128 คน

3 การคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วย ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์

4 ก่อนการพัฒนา ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ภายใน รพ. ไม่ชัดเจน ระบบการส่งต่อผู้ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ภายใน รพ. ไม่ชัดเจน การดูแลผู้ป่วยเป็นแบบแยกส่วน การดูแลผู้ป่วยเป็นแบบแยกส่วน ทีมสหวิชาชีพไม่มีการกำหนดแนว ทางการดำเนินงานร่วมกัน ทีมสหวิชาชีพไม่มีการกำหนดแนว ทางการดำเนินงานร่วมกัน มีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้รับยาต้านไวรัส ไม่ได้ดูแลผู้ติดเชื้อที่เข้ารับบริการทุก ราย โดยเฉพาะการคัดกรองวัณโรค ไม่ได้ทำ มีการดูแลผู้ป่วยเฉพาะผู้รับยาต้านไวรัส ไม่ได้ดูแลผู้ติดเชื้อที่เข้ารับบริการทุก ราย โดยเฉพาะการคัดกรองวัณโรค ไม่ได้ทำ การดูแลไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ หน่วยบริการควรดูแล การดูแลไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ หน่วยบริการควรดูแล การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ

5 วัตถุประสงค์ของการ พัฒนา เพื่อพัฒนาระบบการคัด กรองวัณโรคให้ครอบคลุม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วย เอดส์ เพื่อพัฒนาระบบการคัด กรองวัณโรคให้ครอบคลุม ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ผู้ป่วย เอดส์ เพื่อพัฒนาระบบการคัด กรองเอชไอวีให้ครอบคลุม ในผู้ป่วยวัณโรค เพื่อพัฒนาระบบการคัด กรองเอชไอวีให้ครอบคลุม ในผู้ป่วยวัณโรค

6 1. วางระบบ ประชุมทีมสหวิชาชีพ - เสนอผู้บริหารเพื่อ กำหนดเป็น นโยบาย - กำหนดแนวทางการคัดกรอง และ กำหนดแบบฟอร์ม - กำหนดบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงาน - การบันทึกผลเพื่อการส่งต่อข้อมูล แนวทางการพัฒนา

7

8 หน่วยงานตรวจพบผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ หน่วยงานที่ให้ความรู้เรื่อง TB และคัดกรอง TB ผลเป็นวัณโรค ส่งต่อคลินิกวัณโรค ตรวจพบผู้ป่วย TB รายใหม่ หน่วยงานที่ให้คำปรึกษา ตรวจ HIV ติดเชื้อไม่ติดเชื้อ รักษาที่คลินิกวัณโรค ส่งต่อ เจ้าหน้าที่ คลินิกเอดส์

9

10

11 2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน แจกจ่ายทุก หน่วยงาน 2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน แจกจ่ายทุก หน่วยงาน

12 3. จัดอบรมให้ความรู้

13

14 การตรวจสอบข้อมูล คลินิกเอดส์ตรวจสอบข้อมูลการ คัดกรองวัณโรค คลินิกเอดส์ตรวจสอบข้อมูลการ คัดกรองวัณโรค คลินิกวัณโรคตรวจสอบข้อมูล การคัดกรองเอชไอวี คลินิกวัณโรคตรวจสอบข้อมูล การคัดกรองเอชไอวี

15 ผลการประเมินคุณภาพของ โรงพยาบาลทับสะแก ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL – T ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 - 2551 ผลการวัดด้วยโปรแกรม HIVQUAL – T ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 - 2551

16 ผลการวัด HIVQUAL – T ตามตัวชี้วัดหลัก

17 จำนวนผู้รับบริการใน คลินิกวัณโรค ผลการดำเนินงาน รายการ ปี 50 ปี 51 ผู้ป่วยวัณโรค M+ รายใหม่ 2727 ผู้ป่วยวัณโรค M- / นอก ปอด รายใหม่ 2422 ผู้ป่วยวัณโรคได้รับ VCT 1749 ผู้ป่วยวัณโรคสมัครใจตรวจ เลือด 1746 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอวี 87 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับการตรวจ CD4 87

18 จากการคัดกรองวัณโรค ในผู้ ติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ ปี 2551 ผู้ป่วยใหม่ 50 ราย พบ TB 2 ราย ผู้ป่วยที่กินยา ARV113 พบ TB 1 ราย ผู้ป่วยที่กินยา ARV113 พบ TB 1 ราย ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับยา ไม่ พบการติดเชื้อวัณโรค

19 หลังการพัฒนา มีระบบการคัดกรองที่ชัดเจน เป็นนโยบายของโรงพยาบาล มีระบบการคัดกรองที่ชัดเจน เป็นนโยบายของโรงพยาบาล มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีการประสานงานที่ดีขึ้น มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานชัดเจน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานชัดเจน มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถสื่อสารในทีมได้ มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถสื่อสารในทีมได้

20


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลทับสะแก อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ขนาด 60 เตียง วรรณพร วงศ์ ทองดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google