งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROCESS IMPROVEMENT WORKSHOP การเขียน Flowchart ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROCESS IMPROVEMENT WORKSHOP การเขียน Flowchart ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROCESS IMPROVEMENT WORKSHOP การเขียน Flowchart ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.สระบุรี

2 Flowchart เป็นเครื่องมือ  ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ  ทำให้เราสามารถเข้าใจกระบวนการ ทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันดีขึ้น

3 จุดประสงค์ของ Flowchart ช่วยให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกันถึง ลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ระบุจุดที่จะต้องพัฒนาหรือจุดที่มีปัญหา ระบุจุดที่ต้องเก็บข้อมูลในกระบวนการ กำหนดแนวทางในการพัฒนา กระบวนการ

4 สัญญลักษณ์ที่ใช้ใน Flowchart แสดงถึงกิจกรรมเริ่มต้นและกิจกรรมสุดท้าย ของกระบวนการ แสดงถึงขั้นตอนหรือกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการ แสดงถึงจุดตัดสินใจในการเลือกทางใดทางหนึ่ง คือ ตัวเชื่อม ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ Flowchart ยาว มากกว่า 1 หน้า จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด กระบวนการ การตัดสินใจ ตัว เชื่อม

5 วิธีการสร้าง Flowchart 1.ใช้กระบวนการทำงานที่เลือกมาแล้ว 2. กำหนดขอบเขตของกระบวนการ จุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด 3. เขียนขั้นตอนแรกในสัญลักษณ์วงรี 4. แล้วถามตัวเองว่าจากจุดนี้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น ให้ใส่กิจกรรมนั้นในสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นขั้นตอน ต่อไป 5. ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ โดยเชื่อมโยงระหว่าง สัญลักษณ์ และลูกศรต้องเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน

6 6. เมื่อถึงจุดต้องตัดสินใจให้ใช้สัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ลูกศรแต่ละอันที่ ออกจากจุดตัดสินใจนี้จะต้องกลับเข้าหา กระบวนการหรือออกจากกระบวนการที่ใด ที่หนึ่ง 7. ทำขั้นตอนที่ 4- 6 ซ้ำจนกว่าจะถึงขั้น สุดท้ายของกระบวนการ 8. ใส่ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในวงรี วิธีการสร้าง Flowchart (ต่อ)

7 PROCESS IMPROVEMENT WORKSHOP ตัวอย่าง Flowchart ในการให้ ART Flowchart CASE EXAMPLE

8

9

10

11 กระบวนการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance process) การวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การแปลผลและสร้างข้อเสนอ การกระจายผลการเฝ้าระวัง ผู้ป่วยมารับบริการ ที่สถานบริการ สาธารณสุข จัดทำ รง.506 และส่งรายงาน คามระบบ ได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคในข่าย เฝ้าระวังทาง ระบาดวิทยา

12 กระบวนการรายงาน 506 ป 1 ซักประวัติ เพื่อทำบัตร ซักประวัติการเจ็บป่วย วัด T,P,R,BP ตรวจคัดกรองเบื้องต้น ส่งพบแพทย์ ตรวจ วินิจฉัย เป็นโรคที่ต้องรายงาน 506 ใช่ หรือ ไม่ ไม่ใช่ ใช่ สั่งการ รักษา ส่งให้พยาบาลห้องปฎิบัติการ ซักประวัติเพิ่มเติมตามแบบ รง 506 ผู้มารับบริการที่ OPD ศบส.

13 1 ประวัติเข้าข่ายโรคที่ต้อง เฝ้าระวัง ใช่ หรือ ไม่ ไม่ใช่ ใช่ เขียน รง. 506 ต้องส่งตรวจ Lab หรือ ไม่ ใช่ ไม่ใช่ เก็บ specimen ส่งตรวจ ลงทะเบียน Lab ลงทะเบียน E1, E0 ส่งบัตร รง.506 ให้ฝ่ายธุรการ รับยา ธุรการส่ง รง.506 ทางไปรษณีย์

14 กระบวนการรายงาน 506 ปรับใหม่ 1 ซักประวัติ เพื่อทำบัตร ซักประวัติการเจ็บป่วย ชั่ง นน. วัด T,P,R,BP ตรวจคัดกรองเบื้องต้น เป็นผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง ใช่ หรือ ไม่ ไม่ใช่ ใช่ เพิ่ม แบบ รง 506 ไปกับประวัติ พบแพทย์ เพื่อวินิจฉัย รักษา ผู้มารับบริการที่ OPD ศบส.

15 1 เป็นผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้อง เฝ้าระวัง ใช่ หรือ ไม่ ไม่ใช่ ใช่ เขียน รง. 506 ที่ห้องปฎิบัติการ ซักประวัติเพิ่มเติม ตามแบบ รง. 506,ส่งตรวจทาง ห้องปฎิบัติการ (ในบางกรณี ลงทะเบียน E1, E0 ส่ง รง.506 ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ตรวจสอบความครบถ้วนของรายงาน ส่งบัตร รง.506 ทางไปรษณีย์ รับยา สรุปรายงาน บันทึกประวัติ การเจ็บป่วย ลง รพ14

16 Flow chart การวินิจฉัยและ การรายงานโรคไข้เลือดออก รพ.ช. แห่งหนึ่ง 1 OPD, ER คัดกรองผู้ป่วยตาม WI-NUR-02.31/01 ทำ Tourniquet Test TT. Pos. ใช่ หรือ ไม่ ชันสูตร -CBC, Plt,Test Kit ใช่ ไม่ใช่ แพทย์วินิจฉัยโรคตาม CPG-MED-02-07/01 เป็นไข้เลือดออก หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ ต้อง Admit หรือไม่ ต้อง Admit หรือไม่ ใช่ ส่งเข้า ward รับยา ผู้มารับบริการ ใช่ ไม่ใช่ กลับบ้าน ให้การ รักษา กลับบ้าน นัดวัน ตรวจ ให้การรักษาตาม CPG-MED-02-07/01

17 1 DHF-OPDDHF-IPD IPD ในเวลา ราชการ ใช่ หรือ ไม่ ในเวลา ราชการ ใช่ หรือ ไม่ จนท.ฝ่ายสุขาฯ ราย งาน ผอ.รพ. สสจ สอ. สสอ. ภายใน 24 ชม. พยาบาล แจ้ง จนท. ฝ่ายสุขาภิบาล ฯ จนท.ฝ่ายสุขาฯ ซัก รายละเอียดเพิ่มเติม & บันทึกลงในแบบ สอบสวนโรคฯ พยาบาล ER บันทึก ในทะเบียนรายงาน โรคไข้เลือดออก พยาบาล ER แจ้ง สอ.,สสอ.,สสจ. ภายใน 24 ชม. จนท.ฝ่ายสุขาฯ เก็บ รายงานจากทะเบียน ที่ ER และ รวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติม จาก OPD card จนท.ฝ่ายสุขาฯ ลงรายงาน 506 ส่งตามระบบ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ จนท.ฝ่ายสุขาฯ ราย งาน ผอ.รพ. สสจ สอ. สสอ. ภายใน 24 ชม. จนท.ฝ่ายสุขาฯ ลงรายงาน 506 ส่งตามระบบ จนท.ฝ่ายสุขาฯ รายงาน สอ.,สสอ., สสจ.,ผอ. ภายใน 24 ชม. พยาบาล OPD,ER ประสานหอผู้ป่วย จนท.ฝ่ายสุขาฯ ซัก รายละเอียดเพิ่มเติม & บันทึกตามแบบ สอบสวนโรคฯ พยาบาลหอผู้ป่วย แจ้งฝ่ายสุขาฯ จนท.ฝ่ายสุขาฯ ติดตามผู้ป่วยจาก ทะบียน Admit & Chart ผู้ป่วย จนท.ฝ่ายสุขาฯ ลง รายงาน 506 เปลี่ยนแปลง การวินิจฉัยเป็น ไข้เลือดออก ใช่ หรือไม่ ไม่ใช่ ใช่ เสร็จสิ้น

18 แบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ 4-5 คน สร้าง flowchart กระบวนการทำงาน เฝ้าระวัง ตามระดับที่ปฏิบัติงานจริง เช่น จังหวัด อำเภอ รพ. นำเสนอรายกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt PROCESS IMPROVEMENT WORKSHOP การเขียน Flowchart ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google