งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมวินัยการกินยาต้าน ไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมวินัยการกินยาต้าน ไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมวินัยการกินยาต้าน ไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่กินยาต้าน ไวรัสเอดส์ ประเภทปี 2550 ปี 2551 จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนการรักษา 227251 จำนวนผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์ สะสม 174210 จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงกินยาต้านไวรัส เอดส์ 144170 อัตราการจำหน่ายของผู้ป่วยที่กินยาต้าน ไวรัสเอดส์ 17.24 % 19% อัตราการตรวจพบเชื้อที่คลินิกนิรนาม ( กรณีขอใบรับรองแพทย์ ) 2.5%3% อัตราการติดเชื้อของหญิงตั้งครรภ์ราย ใหม่ 0.9%0.8%

3 สาเหตุที่ทำให้เกิด Poor Adherence ด้านระบบบริการด้านผู้ป่วย ระบบบริการ / รูปแบบไม่ ชัดเจน ไม่มีเครื่องมือติดตาม ภาระงาน ไม่เปิดเผย ไม่มีผู้ดูแลที่บ้าน ระยะของโรค ระดับการรับรู้ ป่วยด้วยโรคติดเชื้อฉวย โอกาส งานยุ่ง

4 ผลลัพธ์ของ Poor Adherence อัตราการเสียชีวิต ปี 2549 =7.5% อัตราการ Admit ด้วยโรค OI ปี 2549 = 12.33%

5 เป้าหมาย ผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสเอดส์ทุกคนมี ARV Adherence >95%

6 กลยุทธ์การส่งเสริม Adherence การเข้าถึงระบบบริการ การทำงานเป็นทีม กำหนดแนวทางการส่งเสริม Adherence สร้างเครื่องมือในการติดตาม Peer Group Motivation Csg.

7 แนวทางการส่งเสริม Drug Adherence ผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับ ยาต้านไวรัส ประเมิน Drug Adherence เข้ากลุ่มปกติ มากกว่า 95% Individual Counseling โดยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร Motivational Interview ได้สาเหตุ แนวทาง แก้ไขปัญหา กิจกรรม Peer Support โดย กลุ่ม ผู้ติดเชื้อ ได้สาเหตุ แนวทาง แก้ไขปัญหา ประเมิน Drug Adherence มากกว่า 95% น้อยกว่า 95% น้อยกว่า 95%

8 ผลที่เกิดจาก Good Adherence ด้านระบบบริการด้านผู้ป่วย มีการทำงานเป็นทีมสห สาขาวิชาชีพ มีแนวทางการส่งเสริม Adherence มีเครื่องมือในการติดตาม สนับสนุนอุปกรณ์ในการ เตือนการกินยา มีการเตรียมผู้ป่วยและ ผู้ดูแล ให้เวลาในการตัดสินใจ รักษา 1. ได้รับข้อมูลครบถ้วน รอบด้าน และต่อเนื่อง 2. มีแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการกินยาที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ ละคน 3. มีความตระหนักในการ กินยา

9 ผลลัพธ์ ผู้ป่วยมีสุขภาพดี สามารถดำเนินชีวิตได้ตาม อัตภาพ อัตราการตายลดลง จากปี 2549=7.5% ปี 2550=4.8% ปี 2551=4.7% อัตราการป่วยด้วยโรค OI ลดลง ปี 2550=11.5% ปี 2551 =2.9% อัตรา ARV Adherence <95% ลดลง จาก ปี 2550= 0.8% ปี 2551=0.3% อัตราการดื้อยา ปี 2551= 2.4%

10 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำงานเป็นทีม ความต่อเนื่องในการติดตาม เข้าใจธรรมชาติของความเป็นคน

11 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ด้านผู้ป่วยด้านระบบบริการ มีสุขภาพดี ส่งผลให้ กลับมีพฤติกรรมเสี่ยงเดิม ลดความระมัดระวังในการ ดูแลสุขภาพ เพิ่มระยะเวลาในการแพร่เชื้อ การมีคู่ครองใหม่ ต้องการมีบุตร มีผู้ป่วยสะสมจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ เกิดความเคยชิน ละเลยการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวม ความต่อเนื่องในการดูแล ผู้ป่วย

12 สิ่งที่ท้าทาย การพัฒนาระบบบริการสำหรับกลุ่มที่ไม่เปิดเผย

13 กิจกรรม การติดตาม ARV Adherence


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมวินัยการกินยาต้าน ไวรัสเอดส์ โรงพยาบาลแม่ใจ จังหวัดพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google