งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

2 ขอบเขตการบรรยาย/กิจกรรม มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่มาของมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐาน/เกณฑ์ประเมิน คุณภาพภายใน

3 1 มาตรฐาน/เกณ์การประเมิน คืออะไร สำคัญอย่างไร

4 มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน.. มีขอบเขต ดังนี้ คือ...มิติ หรือรายการคุณภาพที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการพัฒนา ตรวจสอบและประเมินผล ปรากฏในรูปคือ...มิติ หรือรายการคุณภาพที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการพัฒนา ตรวจสอบและประเมินผล ปรากฏในรูป –มาตรฐาน/องค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้หลัก) –ตัวบ่งชี้รอง/ตัวบ่งชี้ย่อย) คือ....เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพหรือการให้ระดับ คุณภาพคือ....เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งชี้ และ เกณฑ์การตัดสินคุณภาพหรือการให้ระดับ คุณภาพ

5 ความสำคัญของมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน เป็นกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นกรอบแนวทางเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา เป็นกรอบเพื่อการติดตาม ประเมินผล หรือควบคุม คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบเพื่อการติดตาม ประเมินผล หรือควบคุม คุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด เป็นกรอบเพื่อการตรวจสอบและประเมินตนเอง ของสถานศึกษาเป็นกรอบเพื่อการตรวจสอบและประเมินตนเอง ของสถานศึกษา เป็นกรอบเพื่อการประเมินผลภายนอกผล โดย องค์กรภายนอกที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐานเป็นกรอบเพื่อการประเมินผลภายนอกผล โดย องค์กรภายนอกที่มีหน้าที่รับรองมาตรฐาน

6 2 การกำหนดมาตรฐาน/ เกณฑ์การประเมินที่ดี คืออย่างไร

7 ที่มาของมาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน เป็นรายการคุณภาพที่สังคมคาดหวัง ที่สอดคล้องกัน อย่างเป็นลำดับชั้น พ.ร.บ.การศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรแกนกลาง/สูตรสถานศึกษา แนวปฏิรูปการศึกษาระยะ 10 ปี เกณฑ์ประเมินภายนอก มาตรฐาน/เกณฑ์ประเมินภายใน ศธ. มาตรฐาน/เกณฑ์ประเมินภายในสถานศึกษา

8 กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 38 กำหนดให้ สมศ.ทำการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติและครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ข้อ 38 กำหนดให้ สมศ.ทำการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติและครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 1) มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษาแต่ละระดับ/แต่ ละประเภทการศึกษา 1) มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการศึกษาแต่ละระดับ/แต่ ละประเภทการศึกษา 2)มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา 2)มาตรฐานว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา 3)มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และ 3)มาตรฐานว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ และ 4) มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 4) มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

9 มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ทะยานสู่ เป้าหมาย 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี(10) 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (10) 3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (10) 4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น (10) 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน(20) 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (10) 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (5) 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น สังกัด(5)

11 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ทะยานสู่ เป้าหมาย 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา(5) 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5)

12 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ทะยานสู่ เป้าหมาย 11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาทของสถานศึกษา(5) 12. ผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป การศึกษา(5)

13 มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมิน คุณภาพภายนอก ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระดับการศึกษาปฐมวัย

14 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย(5) 2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย(5) 3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย(5) 4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย(10) 5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป(10)

15 6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ (35) 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ พัฒนาสถานศึกษา (15) 8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย สถานศึกษาและต้นสังกัด(5)

16 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 9. ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งสถานศึกษา(2.5) 10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษา(2.5)

17 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 11. ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อ ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(2.5) 12. ผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิรูปการศึกษา(2.5)

18 คำอธิบายเพิ่มเติม ทะยานสู่ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะพิเศษของ ประเภท/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ที่แสดงให้เห็น ความแตกต่างของประเภท/กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะให้ผู้ปกครองและนักเรียน ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม คือ มาตรการที่นำมา ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาที่มี คุณภาพ

19 3 เราจะกำหนด เกณ์ประเมินภายใน.... อย่างไร

20 แนวปฏิบัติในการ กำหนดเกณฑ์ ประเมินผลภายใน ทะยานสู่ เป้าหมาย

21 แนวปฏิบัติในการวางแผน/กำหนด เกณฑ์ประเมินผลภายใน การกำหนดจำนวนมาตรฐาน/องค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้หลักการกำหนดจำนวนมาตรฐาน/องค์ประกอบ หรือตัวบ่งชี้หลัก –ตัวบ่งชี้รอง/ตัวบ่งชี้ย่อย ก. ใช้มาตรฐานใหม่(15 มาตรฐาน-ยังไม่เสร็จ) ข. ใช้มาตรฐานเดิม(18 มาตรฐาน) ค. ใช้มาตรฐานเดิม(18 มาตรฐาน) + 2 มาตรฐาน ( 2 มาตรฐาน คือ อัตลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม) ( 2 มาตรฐาน คือ อัตลักษณ์ และ มาตรการส่งเสริม)

22 การวางแผน/กำหนดเกณฑ์ ประเมินภายใน(ต่อ) การเลือกรายการคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(ควรดำเนินการ อย่างไร)การเลือกรายการคุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์/ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(ควรดำเนินการ อย่างไร) การเลือกโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา....(ควรเลือกอย่างไร)การเลือกโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ สถานศึกษา....(ควรเลือกอย่างไร) การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน –เกณฑ์เชิงปริมาณ –เกณฑ์เชิงคุณภาพ –เกณฑ์เชิงพัฒนาการ

23 การวางแผน/กำหนดเกณฑ์การประเมิน การจัดทำ Curriculum Mapping : เพื่อ วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบสมบูรณ์การจัดทำ Curriculum Mapping : เพื่อ วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบสมบูรณ์ –Mapping โครงการกับมาตรฐานสถานศึกษาฯ –Mapping กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ กับ มาตรฐาน สถานศึกษา

24 AWARENESS… ตระหนักรู้ เช่น รับทราบ มี การประชุม วางแผน จัดทำแผนงาน - โครงการ เพื่อรองรับการพัฒนาตามตัวบ่งชี้นั้น ๆ ฯลฯ ระดับคุณภาพ รายตัวชี้วัด ATTEMPT.. ได้ดำเนินการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบันทึก รวบรวมผลการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของงาน(2) มีการบันทึก รวบรวมผลการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของงาน(2) ACHIEVED... บรรลุผลตามที่คาดหวัง(3) ACHIEVED... บรรลุผลตามที่คาดหวัง(4)

25 การตัดสินเชิงปริมาณ วัดจากร้อยละของผู้เรียนวัดจากร้อยละของผู้เรียน –< 50...................ต้องปรับปรุง –50-60................ควรปรับปรุง –61-74.................พอใช้ –75-89..................ดี –90 ขึ้นไป.............ดีมาก วัดจากร้อยละของครูวัดจากร้อยละของครู

26 การตัดสินเชิงคุณภาพ กำหนดเงื่อนไขคุณภาพ/รายการ คุณภาพผลงาน 3-10 รายการ แล้วกำหนดเงื่อนไขคุณภาพ/รายการ คุณภาพผลงาน 3-10 รายการ แล้ว –ตีค่าเป็นระดับคุณภาพ(เกรด) ( 1= ต้องปรับปรุง 2= ควรปรับปรุง 3= พอใช้ 4= ดี 5= ดีมาก) –ตีค่าเป็น คะแนน (ที่ได้) (1 2 3 4 5 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 5 คะแนน (2 4 6 8 10 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 10 คะแนน (0.5 1 1.5 2 2.5 คะแนน)..กรณีน้ำหนัก 2.5 คะแนน

27 การตัดสินเชิงพัฒนาการ ดีขึ้น/สูงกว่า เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาดีขึ้น/สูงกว่า เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เทียบเท่า หรือคงที่ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเทียบเท่า หรือคงที่ เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ลดลง/ต่ำลง เมื่อเทียบกับที่ผ่านมาลดลง/ต่ำลง เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ---> แล้วตีค่าเป็น คะแนน (ที่ได้)

28 เชิญ อภิปราย ซักถาม ทะยานสู่ เป้าหมาย

29 กิจกรรม 1 : กำหนดอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา ให้สมาชิกแต่ละโรงเรียนร่วมกัน 1) กำหนด/ระบุอัตลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมคำอธิบายอัตลักษณ์(อธิบายในเชิง พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม) 2) กำหนดแนวทางการพัฒนา และแนวทาง การประเมินอัตลักษณ์

30 กิจกรรม 2 : ออกแบบโครงการพิเศษ ให้สมาชิกแต่ละโรงเรียนร่วมกัน 1) เลือกหรือกำหนดโครงการพิเศษเพื่อเสริมบทบาท ของสถานศึกษา(เป็นโครงการพัฒนาชุมชน หรือ สังคมตามความพร้อมของสถานศึกษา เป็นโครงการ ที่ทำได้โดดเด่น) 2) กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพิเศษใน รอบปี และระบุแนวทางการประเมินโครงการดังกล่าว (ประเมินผลที่เกิดกับชุมชน และ ผลที่เกิดกับ นักเรียน)

31 กิจกรรม : กำหนดอัตลักษณ์ของ สถานศึกษา และโครงการพิเศษเพื่อเสริม บทบาทสถานศึกษา ให้สมาชิกแต่ละโรงเรียนร่วมกัน 1) กำหนด/ระบุอัตลักษณ์ของสถานศึกษา(อัตลักษณ์ทั่วไป และ เอกลักษณ์) พร้อมคำอธิบายอัตลักษณ์(อธิบายในเชิง พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม) 2) กำหนดแนวทางการพัฒนา และแนวทางการประเมินอัต ลักษณ์ 3) เลือกโครงการพิเศษที่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (ควรเลือกโครงการที่เอื้อต่อการสร้างเอกลักษณ์)


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์...มสธ. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google