งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 25 48 2549255 0 255 1 1. การจัดซื้อ / จ้าง 1.1 การจัดซื้อ / จ้าง นอกแผนไม่ เกิน 1.2 การจัดซื้อ / จ้าง ทันตามเวลาที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 25 48 2549255 0 255 1 1. การจัดซื้อ / จ้าง 1.1 การจัดซื้อ / จ้าง นอกแผนไม่ เกิน 1.2 การจัดซื้อ / จ้าง ทันตามเวลาที่ กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 25 48 2549255 0 255 1 1. การจัดซื้อ / จ้าง 1.1 การจัดซื้อ / จ้าง นอกแผนไม่ เกิน 1.2 การจัดซื้อ / จ้าง ทันตามเวลาที่ กำหนด 1.3 การจัดซื้อ / จ้าง ได้พัสดุที่มี คุณภาพตามความต้องการ 70 % 40 % 60% 80% 30 % 70 % 90 % 2. การประชาสัมพันธ์ 2.1 การประชาสัมพันธ์ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน โครงการหลักไม่น้อยกว่า 2.2 ประเด็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์มีความคลอบคลุม 9 โครงการ หลัก ไม่น้อยกว่า 2.3 ประชาชนมีการรับรู้การดำเนินงาน 9 โครงการหลักของกรมอนามัย ไม่น้อย กว่า 70 % 80 % 70 % 40 %

3 เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 25 48 25 49 25 50 25 51 3. การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา 3.1 การฝึกอบรม / ประชุม / สัมมนา ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายและ วัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 3.2 การติดตาม ประเมินผล ( วัดจากจำนวนโครงการ ) 3.3 การนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 80 % - 85 % 80 % - 90 % 85 % 60 % 4. การวิจัย 4.1 โครงการวิจัยแล้ว เสร็จตามกำหนด 4.2 การนำผลการวิจัยไป ใช้ประโยชน์ 80 % 50 % 85 % 60 % 90 % 70 %

4 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง 25 48 2549255 0 255 1 1. การจัดซื้อ / จ้าง 1.1 การจัดซื้อ / จ้าง นอกแผนไม่ เกิน 1.2 การจัดซื้อ / จ้าง ทันตามเวลาที่ กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google