งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครือข่ายสารสนเทศระบบยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครือข่ายสารสนเทศระบบยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครือข่ายสารสนเทศระบบยา
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

2 หลักการและเหตุผล Network กลไกในการคิดค้น พัฒนา และบริหารระบบ
ข้อมูล และความรู้ที่ครอบคลุม ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และมีความยั่งยืน ระยะเวลาแผนงาน 4 ปี

3 คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

4 สำนักงานบริหารเครือข่ายสารสนเทศระบบยา
ผลักดันให้เกิดเครือข่ายระบบสารสนเทศ บริหารและประสานงานเครือข่าย กระตุ้นให้สมาชิกให้คิด ร่วมดำเนินงาน แลกเปลี่ยน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดเป็นสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ เผยแพร่ข่าวสาร และผลงานที่เกิดขึ้น

5 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล ด้านบริการเภสัชกรรมที่ผ่านมา
การศึกษาดัชนีชี้วัดระบบยาของต่างประเทศ และนานาชาติ การศึกษาระบบข้อมูลด้านยาของต่างประเทศ และนานาชาติ พัฒนาตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรม ทดลองใช้ตัวชี้วัด

6 การศึกษาตัวชี้วัดระบบายา
ด้านของตัวชี้วัดในระบบยา -การใช้/การบริโภค/ค่าใช้จ่าย -ราคายา -การควบคุมยา -ขีดความสามารถของอุตสาหกรรม -คุณภาพ-ประสิทธิภาพการบริการ -การบริหารยาของสถานพยาบาล -พฤติกรรม (ผู้ให้บริการ/ผู้บริโภค) -การเข้าถึงยา ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี การพัฒนา การนำไปใช้ การดูแลและปรับปรุงตัวชี้วัด

7 การศึกษาระบบข้อมูลด้านยา
ระบบข้อมูลสำคัญ: -ผลิตภัณฑ์ยา -ความปลอดภัย -คุณภาพ -ราคา -การใช้ หัวใจของการพัฒนาระบบข้อมูล: -วัตถุประสงค์ -มาตรฐานข้อมูล -การสืบค้น -การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐาน -การ update -การเข้าถึงข้อมูล

8 กก. : สมาคมวิชาชีพ, รพ., นักวิชาการ
Phase I : Development Phase II Phase III V-R-D-M-F Performance Indicator (16) 1. Pilot (13) IT application ตัวชี้วัด 11 ด้าน 2. Evaluate (195) Disp serv Gen mngt DU ADR Med err Pharm care Inv mngt DUE Extemp DIS Research 3. Adjust Disseminate Internal Control Indicator (48) V = valid R = rely D = definition M = measure F = forms กก. : สมาคมวิชาชีพ, รพ., นักวิชาการ

9 Performance Indicators – 6 ด้าน
ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (2 ตัวชี้วัดย่อย) อัตราคลาดเคลื่อนทางยา (12 ตัวชี้วัดย่อย) ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติ ADR ที่ร้ายแรง จำนวนครั้งการเกิดแพ้ยาซ้ำ จำนวนเดือนสำรองคลัง จำนวนรายการยาขาด

10

11 Graphical Representation (3) The event statistics


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครือข่ายสารสนเทศระบบยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google