งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเครือข่าย สารสนเทศระบบยา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเครือข่าย สารสนเทศระบบยา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเครือข่าย สารสนเทศระบบยา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

2 หลักการและเหตุผล Network  กลไกในการคิดค้น พัฒนา และบริหารระบบ  ข้อมูล และความรู้ที่ครอบคลุม ทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และมี ความยั่งยืน  ระยะเวลาแผนงาน 4 ปี

3 สนง. บริหาร เครือข่าย ( ศสวย.) สารสนเทศ ระบบบริการ สารสนเทศ อุตสาหกรรมยา คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

4 สำนักงานบริหารเครือข่าย สารสนเทศระบบยา  ผลักดันให้เกิดเครือข่ายระบบ สารสนเทศ  บริหารและประสานงานเครือข่าย  กระตุ้นให้สมาชิกให้คิด ร่วม ดำเนินงาน แลกเปลี่ยน  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ให้ เกิดเป็นสารสนเทศสนับสนุนการ ตัดสินใจ  เผยแพร่ข่าวสาร และผลงานที่ เกิดขึ้น

5  การศึกษาดัชนีชี้วัดระบบยาของ ต่างประเทศ และนานาชาติ 2548- 2549  การศึกษาระบบข้อมูลด้านยาของ ต่างประเทศ และนานาชาติ 2548- 2549  พัฒนาตัวชี้วัดสำหรับงานเภสัชกรรม 2548-2549  ทดลองใช้ตัวชี้วัด 2549-2550 กิจกรรมพัฒนาระบบ ข้อมูล ด้านบริการเภสัชกรรมที่ ผ่านมา

6 การศึกษาตัวชี้วัดระบบา ยา  ด้านของตัวชี้วัดในระบบยา - การใช้ / การบริโภค / ค่าใช้จ่าย - ราคายา - การควบคุมยา - ขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรม - คุณภาพ - ประสิทธิภาพการบริการ - การ บริหารยาของสถานพยาบาล - พฤติกรรม ( ผู้ให้บริการ / ผู้บริโภค )- การ เข้าถึงยา  ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี  การพัฒนา การนำไปใช้ การดูแลและ ปรับปรุงตัวชี้วัด

7 การศึกษาระบบข้อมูล ด้านยา  ระบบข้อมูลสำคัญ : - ผลิตภัณฑ์ยา - ความปลอดภัย - คุณภาพ - ราคา - การใช้  หัวใจของการพัฒนาระบบข้อมูล : - วัตถุประสงค์ - มาตรฐานข้อมูล - การสืบค้น - การเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างฐาน - การ update- การเข้าถึงข้อมูล

8 Disp serv Gen mngt DU ADR Med err Pharm care Inv mngt DUE Extemp DIS Research ตัวชี้วัด 11 ด้าน Performance Indicator (16) Performance Indicator (16) Internal Control Indicator (48) Internal Control Indicator (48) Phase II Phase I : Development 1. Pilot (13) 2. Evaluate (195) 3. Adjust Phase III Disseminate IT application V = valid R = rely D = definition M = measure F = forms กก. : สมาคมวิชาชีพ, รพ., นักวิชาการ

9 Performance Indicators – 6 ด้าน  ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยผู้ป่วยนอก (2 ตัวชี้วัดย่อย )  อัตราคลาดเคลื่อนทางยา (12 ตัวชี้วัดย่อย )  ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่พบประวัติ ADR ที่ร้ายแรง  จำนวนครั้งการเกิดแพ้ยาซ้ำ  จำนวนเดือนสำรองคลัง  จำนวนรายการยาขาด

10

11 Graphical Representation (3) The event statistics


ดาวน์โหลด ppt โครงการเครือข่าย สารสนเทศระบบยา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google