งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารราชการ แผ่นดิน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารราชการ แผ่นดิน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารราชการ แผ่นดิน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ของ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารราชการ แผ่นดิน

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วน กลาง การบริหารราชการ แผ่นดิน ส่วน ภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่ น

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประโยชน์ของการแบ่ง ส่วนราชการ 1. คุณภาพของงาน มี ประสิทธิภาพ 2. การบริการและการ ดูแลประชาชน ทั่วถึง รวดเร็ว 3. การกระจายอำนาจ การปกครอง และการปกครอง ตนเอง

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วน กลาง การบริหารราชการ แผ่นดิน ส่วน ภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่ น - สำนักนายก รัฐมนตรี - กระทรวง ทบวง - กรม - กอง - แผนก - จังหวัด - อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน - องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด - เทศบาล - องค์การบริหาร ส่วนตำบล - สุขาภิบาล - กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระเบียบบริหาร ราชการส่วนกลาง เป็นการทำหน้าที่นำ นโยบายของรัฐบาล มาวางแผนอำนวยการ ควบคุม และ ประสานงาน เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ส่วนราชการซึ่งมีฐานะ เทียบเท่ากรม 1. สำนักราชเลขาธิการ 2. สำนักพระราชวัง 3. สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 4. สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ 5. สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ 6. ราชบัณฑิตยสถาน 7. สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. สำนักงานป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน 9. สำนักงานอัยการ สูงสุด

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ ส่วนกลาง นำแผนและโครงการไป ปฏิบัติ แบ่ง อำนาจการบริหาร ให้ จังหวัดและ อำเภอ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. บริหารให้เป็นไปตาม กฎหมายและ ระเบียบแบบแผนของทาง ราชการ การดำเนินงาน 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำและ คำชี้แจง จากผู้ว่าราชการจังหวัด

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ควบคุม การ บริหาร ราชการส่วน ท้องถิ่นในอำเภอ 4. แต่ละอำเภอแบ่งเป็น หลายตำบล 5. แต่ละตำบลแบ่งเป็นหลาย หมู่บ้าน

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น เป็นการบริหารที่ กระจายอำนาจไปสู่ ท้องถิ่น ให้ประชาชนมี ส่วนในการ บริหารกิจการตาม หลักการกระจาย อำนาจการปกครอง อยู่ ภายใต้การ ดูแลของรัฐบาล

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย บริหาร สภาจังหวัด ( เลือกตั้ง ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ( แต่งตั้ง ) ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประชาชน ( เลือกตั้ง ) สำนัก / กอง ต่างๆ สภาเทศบาล ( นิติ บัญญัติ ) คณะเทศมนตรี ( บริหาร ) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ( พนักงาน ประจำ ) สำนักงาน ปลัดเทศบาล

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. จัดตั้งโดย พ. ร. บ. สภา ตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ.2537 2. ต้องทำเป็นประกาศของ กระทรวง มหาดไทย องค์การบริหารส่วน ตำบล

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า องค์การบริหารส่วนตำบล ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย บริหาร - กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน - สมาชิกที่ ได้รับ เลือกตั้ง โดย ตำแหน่ง เลือกตั้ง เลือก

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ. ศ.2528 2. ผู้ว่าราชการเป็นผู้รับผิดชอบ บริหารงาน 3. มีรองผู้ว่าราชการจำนวน 4 คน 4. มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น ผู้รับผิดชอบ บังคับบัญชาดูแลงานประจำ กรุงเทพมหานคร

19 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประชาชน ( เลือกตั้ ง ) สภา กทม. ฝ่ายนิติบัญญัติ ผู้ว่าราชการ กทม. ฝ่ายบริหาร สภา เขต สำนักงาน ต่าง ๆ สำนักงาน เขต รองผู้ว่าฯ ปลัด กทม.

20 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารเมืองพัทยา พ. ศ.2521 2. มีปลัดเมืองพัทยา เป็น ผู้บริหาร 3. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วย สมาชิกจาก การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง 4. การดำเนินงานคล้ายคลึงกับ ระบบผู้จัดการ เมืองพัทยา

21 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา สภาเมือง พัทยา แต่งตั้งเลือกตั้ง กอง รองปลัด ว่าจ้าง โดย สัญญา


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารราชการ แผ่นดิน ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกล กังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google