งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกตั้ง (Election) อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกตั้ง (Election) อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกตั้ง (Election) อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

2 การเลือกตั้ง (Election) “ กระบวนการตัดสินใจเลือก ที่ประชาชน ทำการลงคะแนนเลือก (vote) ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่ตนพึงพอใจ เพื่อ เป็นตัวแทนในการปกครอง อันเป็นกลไก สำคัญที่เป็นทางการอย่างหนึ่งในระบอบ ประชาธิปไตยสมัยใหม่ อันมีผลสำคัญ ต่อทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร หรือ บางครั้งรวมไปถึงทางด้านตุลาการ ” การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

3 การเลือกตั้ง (Election) กระบวนการทางประชาธิปไตยแบบ ทางอ้อม (indirect democracy) ที่เปิด โอกาสให้ประชาชนได้เลือกตัวแทนของ ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยส่วน ใหญ่จะหมายถึง ตำแหน่งทางการเมือง การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

4 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote) การแสดงออกถึงเจตจำนงของประชาชน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

5 วิธีการเลือกตั้ง โดยตรงโดยอ้อม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

6 บัตรเลือกตั้ง (Ballot) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

7 คูหาเลือกตั้ง (polling place) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

8 หีบบัตร (ballot box) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

9 เครื่องลงคะแนน (Ballot Machine) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

10 รูปแบบการลงคะแนน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

11 รูปแบบการลงคะแนน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

12 รูปแบบการลงคะแนน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

13 การเลือกตั้งระดับต่างๆ ใน ประเทศไทย การเลือกผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่บ้าน กำนัน ผู้บริหารท้องถิ่น ตำบล การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

14 การเลือกตั้งระดับต่างๆ ใน ประเทศไทย สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมือง พัทยา อำเภอ สมาชิกสภา ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร สมาชิก อบจ. จังหวั ด การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

15 การเลือกตั้งระดับต่างๆ ใน ประเทศไทย สมาชิกสภาผู้แท นราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ชาติ

16 สิทธิเลือกตั้ง (Suffrage) สิทธิที่รัฐให้แก่กลุ่มบุคคลตามที่กำหนดไว้ อย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มีส่วนร่วมทางการ เมืองในการเลือกบุคคลหรือตัดสิน แก้ปัญหาที่มอบให้ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

17 แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง 1 คุณสมบัติพื้นฐานของพลเมือง (attribute of citizenship) 2 ถือเป็นอภิสิทธิ์ตามสถานภาพทางสังคม (privilege) 3 สิทธิตามธรรมชาติ (natural-rights theory) 4 จริยธรรม (ethical theory) 5 กฎหมาย (legal theory) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

18 Universal suffrage สิทธิเลือกตั้งที่ไม่ถูกจำกัดด้วย 1 ชาติพันธุ์ (race) 2 เพศ (sex) 3 ความเชื่อ (belief) 4 สถานภาพทางสังคม (social status) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

19 สิทธิ เลือกตั้ง (Suffrage) สิทธิคัดค้าน (right of protest) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

20 การไม่ลงคะแนน (No Vote) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

21 No Vote การใช้สิทธิในการ “ ไม่ ประสงค์ลงคะแนน ” เป็นการ ใช้สิทธิเลือกตั้งที่แสดงให้ เห็นถึง การใช้อำนาจในการ ตัดสินใจเลือก ที่ไม่ตัดสินใจ เลือก การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

22 หลักการจัดการการเลือกตั้ง มีอิสระ มี กำหนดเว ลาที่ แน่นอน มีความ ยุติธรรม เปิด กว้าง มีความ เสมอ ภาค มีความ สะดวก การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

23 ความสำคัญของการเลือกตั้ง การเลือกผู้ปกครอง กลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้มีอำนาจรัฐกับ ประชาชน การสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ปกครอง การลดความขัดแย้ง บูรณาการทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของ ประชาชน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

24 การซื้อขายเสียง ประช าชน ผู้สมัคร รับ เลือกตั้ ง ตัวแทน ของ ทาง ราชกา ร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

25 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีกับ ผู้กระทำความผิดในการเลือกตั้งของ ไทย ปัญหาเกี่ยวกับผู้มี อำนาจฟ้องร้องคดี ปัญหาเกี่ยวกับ พยานหลักฐาน การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง


ดาวน์โหลด ppt การเลือกตั้ง (Election) อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google