งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการ ท้องถิ่น ปัจจุบัน การเมือง การปกครองท้องถิ่นของ หลายๆประเทศ มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมาก ขึ้น มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการ ท้องถิ่น ปัจจุบัน การเมือง การปกครองท้องถิ่นของ หลายๆประเทศ มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมาก ขึ้น มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการ ท้องถิ่น ปัจจุบัน การเมือง การปกครองท้องถิ่นของ หลายๆประเทศ มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมาก ขึ้น มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ นโยบายท้องถิ่นเช่น ยาเสพติดในชุมชน ขยะ น้ำท่วม อาคารสูง น้ำเสียจากโรงงาน การบริหารจัดการท้องถิ่นจึงนัยที่ หมายถึง กระบวนการดำเนินการ ร่วมกันโดยหลายภาคส่วนเพื่อบรรลุ กิจการสาธารณะในเงื่อนไขที่ไม่อาจ ใช้อำนาจรัฐเพียงอย่างเดียวในการ บรรลุภารกิจได้

2 การเปลี่ยนแปลงจากการปกครองท้องถิ่น เป็น การบริหารจัดการท้องถิ่นไม่ใช่การปรับตัวแต่ เป็นการเปลี่ยนระบบ โดยปัจจัย ภายนอกและปัจจัยท้องถิ่น ปัจจัยภายนอก ระบบโลกาภิวัตน์ ระบบ เศรษฐกิจแบบเสรี ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการสาธารณธะมาก ขึ้น สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเช่น สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม แรงงานอพยพ ความต้องการประสิทธิภาพ การกระจาย อำนาจและก้าวพ้นไปจากระบบราชการ

3 ปัจจัยท้องถิ่น ท้องถิ่นแต่ละแห่ง มีองค์ประกอบต่างกันเช่น อังกฤษมีปัญหาการ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สากล ญี่ปุ่นมีปัญหาประชากร พื้นที่จำกัด วัตถุดิบ ฯลฯ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก มี ผลให้ท้องถิ่นจำเป็นต้องมีระบบ บริหารจัดการแบบใหม่

4

5 รูปแบบการปกครองส่วน ท้องถิ่น การประชุมเมือง Town Meeting สภา – นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี แบบอ่อน นายกเทศมนตรี แบบมีอำนาจมาก แบบผู้จัดการ แบบคณะกรรมการ

6 การประชุมเมือง Town Meeting เก่าแก่ที่สุด โดยตรง มีตัวแทน ตั้ง คณะกรรมการ สภา – นายกเทศมนตรี ยึดหลักการ ระบบรัฐสภา นายกเทศมนตรี แบบอ่อน ถ่วงดุล อำนาจ ประชาชนมีสิทธิและส่วนร่วม มาก โดยเลือกตั้งผู้บริหารงานท้องถิ่น ตำแหน่งต่างๆ

7 นายกเทศมนตรี แบบมีอำนาจมาก ( เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง และนายกเทศมนตรีแต่งตั้งหัวหน้า ฝ่ายบริหาร Chief Administrative Officer (CAO) แบบผู้จัดการ เน้นการบริหารงาน แบบภาคธุรกิจ สภาจ้างและถอดถอน ผู้จัดการเมือง แบบคณะกรรมการ มาจากการ เลือกตั้งทำหน้าที่ทั้งออกกฎหมายและ บริหารงาน

8 การบริหารราชการ แผ่นดิน การบริหารราชการ ส่วนกลาง สำนักนายก กระทรวง กรม บริหารราชการ ส่วนภูมิภาค บริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น จังหวัด ส่วนราชการ ประจำจังหวัด จังหวัด ส่วนราชการ ประจำจังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ ประจำอำเภอ อำเภอ ส่วนราชการ ประจำอำเภอ อบจ. เทศบ าล อบต. กทม. เมือง พัทย า เมือง พัทย า ภารกิจรัฐ ภารกิจท้องถิ่น

9 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภารกิจ ภารกิจรัฐ ภารกิจ ท้องถิ่น  รักษาความสงบ เรียบร้อย  ป้องกันประเทศ  การต่างประเทศ  การอำนวยความ ยุติธรรม  การอุตสาหกรรม  การไฟฟ้า การประปา การขนส่ง  การศึกษา  การสาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  กำจัดขยะมูลฝอย  รักษาความสะอาด  ให้มีน้ำสะอาดหรือการ ประกา  การตลาด  โรงฆ่าสัตว์  ให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำ  ดูแลรักษาที่สาธารณะ

10 แบ่งเบาภารกิจของ รัฐบาล ปัญหาท้องถิ่นได้รับการ แก้ไข ส่งเสริมท้องถิ่นพัฒนา บทบาทของตนเอง พื้นฐานการพัฒนาสู่ ระดับชาติ สร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ  การกระจายอำนาจ ให้แก่ ท้องถิ่น ตัดสินใจ ตามอำนาจหน้าที่  หน่วยองค์กรท้องถิ่น มีฐานะเป็น นิติบุคคล  มีงบประมาณของ ตนเอง  มีสภาและผู้บริหาร ท้องถิ่น  มีบุคลากรท้องถิ่น  ข้อบัญญัติท้องถิ่น

11 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สภา ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น มาจากการ เลือกตั้ง มาจากการ เลือกตั้งของ ประชาชน โดยตรง  ส. อบจ.  ส. อบต.  ส. เทศบาล  นายก อบจ.  นายก อบต.  นายกเทศมน ตรี พนักงานและข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการ ท้องถิ่น ปัจจุบัน การเมือง การปกครองท้องถิ่นของ หลายๆประเทศ มีการดำเนินงานที่ซับซ้อนมาก ขึ้น มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google