งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอจัดตั้งส่วน ราชการ. แนวทางการดำเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง 1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis) 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอจัดตั้งส่วน ราชการ. แนวทางการดำเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง 1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis) 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอจัดตั้งส่วน ราชการ

2 แนวทางการดำเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง 1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis) 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 4. นโยบาย แผนงานสำคัญของรัฐบาลที่ ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ 5. ปริมาณงาน 6. ค่าใช้จ่าย 7. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 8. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 9. คำชี้แจงอื่นๆ ( ถ้ามี )

3 ใ ช่ ยกเลิก / รวม / โอน งาน 2. เป็นงานที่มีการปฏิบัติ ซ้ำซ้อนอยู่ที่ใดหรือไม่ ใ ช่ ภารกิจของหน่วยงาน 1. เป็นงานที่จำเป็นต้อง ปฏิบัติอยู่หรือไม่ 3. เป็นงานที่ถือเป็นหน้าที่ หลักใช่หรือไม่ ไม่ ใช่ แปรรูป / จ้างเหมา ไม่ใ ช่ 4. เป็นงานที่มอบ / กระจายอำนาจไปให้ ภูมิภาค / ท้องถิ่นได้หรือไม่ ใ ช่ โอน งาน 5. เป็นงานที่ดำเนินการโดยจัดตั้งเป็น องค์กรของรัฐรูปแบบอื่นได้หรือไม่ ไม่ใ ช่ ใ ช่ จัดตั้ง หน่วยงาน 6. เป็นงานที่จำเป็นต้องดำเนินการ โดยรัฐทั้งหมดหรือไม่ ใช่ คงภารกิจของส่วน ราชการ ไม่ ใช่ ยกเ ลิก ไม่ใ ช่ 1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis)

4 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอ จัดตั้ง 2.1 เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติ ในด้านใด 2.2 เหตุผลที่แสดงว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ บริหารราชการสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน การดำเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ / หรือ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับ ประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร 2.3 ชี้แจงสาเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ 2.3.1 หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น หรือ เปลี่ยนแปลงไป โดยชี้แจงรายละเอียด ว่ามีงานเพิ่มขึ้นอย่างไร หรือลักษณะงาน เปลี่ยนแปลงไปประการใด ว่ามีงานเพิ่มขึ้นอย่างไร หรือลักษณะงาน เปลี่ยนแปลงไปประการใด 2.3.2 มีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือวิธีการทำงาน เฉพาะหน่วยงานหรือใน ภาพรวมของกรม ภาพรวมของกรม 2.3.3 ปัญหาการดำเนินงาน หรือการบริหารงาน ของกรมอันเนื่องมาจากโครงสร้าง ส่วนราชการเดิมไม่เหมาะสม ส่วนราชการเดิมไม่เหมาะสม

5 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วน ราชการ 3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการระดับ กรม 3.1.1 วัตถุประสงค์ 3.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ 3.2 การแบ่งส่วนราชการ 3.2.1 ให้แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการใน ปัจจุบัน 3.2.2 ให้แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งส่วน ราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอ ปรับปรุงใหม่ โดยให้จัดทำเป็นตาราง เปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่ามี ปรับปรุงใหม่ โดยให้จัดทำเป็นตาราง เปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่ามี การปรับปรุงอย่างไร การปรับปรุงอย่างไร 3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 3.3.1 ให้ชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ ส่วนราชการในปัจจุบัน 3.3.2 สำหรับส่วนราชการที่ขอปรับปรุง ให้ชี้แจง หน้าที่และความรับผิดชอบของ ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับ หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน ส่วนราชการที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับ หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

6 4. นโยบาย แผนงานสำคัญของรัฐบาลที่ ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ ให้แสดงถึงนโยบายและแผนงาน สำคัญของรัฐบาลและตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนบริหารราชการ แผ่นดินเฉพาะที่ส่วนราชการนั้น รับผิดชอบ โดยแสดงความเชื่อมโยง กับแผนระดับชาติ และแผนระดับ กระทรวง และระดับกรม

7 5. ปริมาณงาน ให้แสดงว่างานสำคัญๆ ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันได้แก่งานอะไรบ้าง มีปริมาณ งานมากน้อยเพียงใด โดยให้แสดง สถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี สำหรับงานใหม่ให้แสดงว่าได้ลงมือ ทำอะไรไปบ้างแล้วอย่างไรหรือไม่ และให้แสดงประมาณการปริมาณ งานล่วงหน้า 3 ปี ตามงานที่จะพึงมี หรือเป้าหมายของงานตามแผน

8 6. ค่าใช้จ่าย ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ( ถ้ามี ) และประมาณการค่าใช้จ่ายใน ปีงบประมาณถัดไป (3 ปี ข้างหน้า ) เฉพาะส่วนราชการที่ขอ ปรับปรุง โดยจำแนกรายละเอียดงบ ประมารตามงบรายจ่าย ได้แก่ งบ บุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

9 7. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 7.1 ให้สรุปกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 7.2 ให้แสดงแผนภูมิอัตรากำลังเฉพาะ กอง / สำนักที่เกี่ยวข้องกับการขอ ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ โดย ให้แสดงถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน และอัตรากำลังที่ขอปรับปรุง ใหม่

10 8. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ ให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการ พร้อมเหตุผลในการ ปรับปรุงกฎกระทรวง 9. คำชี้แจงอื่นๆ ( ถ้ามี )

11 การจัดตั้งส่วนราชการหรือการ ปรับปรุงโครงสร้าง มี 4 ลักษณะ ดังนี้ 1. สำนัก 2. ยกฐานะของกองเป็นสำนัก 3. ยุบรวมกองแล้วยกฐานะเป็นสำนัก 4. ปรับระบบงานภายใน


ดาวน์โหลด ppt การขอจัดตั้งส่วน ราชการ. แนวทางการดำเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการ หรือการปรับปรุงโครงสร้าง 1. การวิเคราะห์ภารกิจ (business analysis) 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอจัดตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google