งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการ สำคัญ และตัวชี้วัด ความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6. วัยรุ่น 7. วัยทำงาน 8. ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการ สำคัญ และตัวชี้วัด ความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6. วัยรุ่น 7. วัยทำงาน 8. ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการ สำคัญ และตัวชี้วัด ความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6. วัยรุ่น 7. วัยทำงาน 8. ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง )

2 กลุ่มวัยรุ่น ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แอลกอฮอล์ ยาสูบ สถานศึกษาไม่กระทำผิด กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา ร้อยละ 90 รอบสถานศึกษา ร้อยละ 50 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ ในวัยรุ่น ไม่เกิน ร้อยละ 10 เครือข่ายหลัก : โรงเรียน สสจ. ตำรวจ สรรพสามิต มาตรการ :1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 2. สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในฟื้นที่ 3. พัฒนากลไกสนับสนุนการลด เลิก ยาสูบและแอลกอฮอล์ การประเมินผล สุ่มประเมินโดย สคร. การประเมินผล NHO BRFSS BSS Setting : มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ( โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร )

3 กลุ่มวัยทำงาน อัตราตายจากโรคหลอด เลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง ถนนไม่เกิน 18 ต่อประชากร แสนคน เครือข่าย หลัก : สถาน บริการ สาธารณสุ ขทุกระดับ สสจ. สสอ. ศูนย์ ถนน จังหวัด ชุมชน มาตรการ : 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ประชากร - บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ (NCD อุบัติเหตุ ) - บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน DHS - สถานที่ทำงาน / สปก. ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ - บังคับใช้กฎหมาย ( สุรา บุหรี่ ) - สื่อสารความเสี่ยง (3 อ 2 ส 3 ม 2 ข 1 ร ) 2. คลินิก NCD คุณภาพ (+ บูรณาการ DPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และบริการอาชีวอนามัย ) การประเมินผล รายงานผู้ป่วยและมรณะ บัตร, BRFSS Internal audit ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ Setting : 1. ชุมชน ( ตำบลจัดการ สุขภาพ ) 2. สถานที่ ทำงาน / สถาน ประกอบกา ร 3. สถาน บริการ สาธารณสุข 1. ร้อยละ 5 ของสถานที่ทำงานฯ ได้รับข้อมูล / เข้าถึงการดำเนินงานโครงการสถานที่ ทำงานปลอดโรคฯ 2. สถานที่ทำงานฯ เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 20 แห่ง และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 3. ร้อยละ 50 ของสถานที่ทำงานฯ เข้าโครงการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุม แอลกอฮอล์และยาสูบได้ 4. รพศ, รพท, รพช ผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 5. ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กำหนด

4 โรคจากการประกอบ อาชีพฯ ร้อยละของเกษตรกรที่มีผล การตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ ปลอดภัยต่อพิษสารเคมีกำจัด ศัตรูพืช ไม่เกินร้อยละ 32 ร้อยละของเกษตรกรที่มีผล การตรวจฯ ลดลงจากปีที่ผ่าน มา ร้อยละ 2 เครือข่ายหลัก : รพสต. 2 สสจ. 3. ธกส. 4. กรมวิชาการเกษตร 5. อปท. มาตรการ : 1. จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 3. สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อ การลดใช้สารเคมี Setting : 1. รพสต. ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูง และ / หรือมีอัตราป่วยสูง 2. เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต่อพิษจากสารเคมี การประเมินผล 1. เก็บข้อมูลจากการ ดำเนินงานคลินิกสุขภาพ เกษตร โดย สสจ. 2. สุ่มประเมินการให้บริการ ของคลินิกสุขภาพเกษตร โดย สคร.

5 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการ สำคัญ และตัวชี้วัด ความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6. วัยรุ่น 7. วัยทำงาน 8. ป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google