งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการสำคัญ และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6.วัยรุ่น 7.วัยทำงาน 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการสำคัญ และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6.วัยรุ่น 7.วัยทำงาน 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการสำคัญ และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6.วัยรุ่น 7.วัยทำงาน 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง)

2 ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แอลกอฮอล์ ยาสูบ
กลุ่มวัยรุ่น การประเมินผล สุ่มประเมินโดย สคร. การประเมินผล NHO BRFSS BSS ลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แอลกอฮอล์ ยาสูบ สถานศึกษาไม่กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานศึกษา ร้อยละ 90 รอบสถานศึกษา ร้อยละ 50 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น ไม่เกิน ร้อยละ 10 Setting : มัธยมศึกษา อุดมศึกษา (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) เครือข่ายหลัก : โรงเรียน สสจ. ตำรวจ สรรพสามิต มาตรการ :1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง 2. สร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายในฟื้นที่ 3. พัฒนากลไกสนับสนุนการลด เลิก ยาสูบและแอลกอฮอล์

3 กลุ่มวัยทำงาน อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ภายในระยะ 5 ปี การประเมินผล รายงานผู้ป่วยและมรณะบัตร, BRFSS Internal audit ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 1.ร้อยละ 5 ของสถานที่ทำงานฯ ได้รับข้อมูล/เข้าถึงการดำเนินงานโครงการสถานที่ทำงานปลอดโรคฯ 2.สถานที่ทำงานฯ เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 20 แห่ง และผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 20 3.ร้อยละ 50 ของสถานที่ทำงานฯ เข้าโครงการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์และยาสูบได้ 4.รพศ,รพท,รพช ผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ร้อยละ 70 5.ร้อยละ 70 ของตำบลเป้าหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด Setting : 1.ชุมชน (ตำบลจัดการสุขภาพ) สถานที่ทำงาน/สถานประกอบการ สถานบริการสาธารณสุข มาตรการ : 1. สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร บูรณาการตำบลจัดการสุขภาพ(NCD อุบัติเหตุ) บูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน DHS สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัย ฯ บังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) - สื่อสารความเสี่ยง(3อ 2ส 3ม 2ข 1ร) 2. คลินิก NCD คุณภาพ (+บูรณาการ DPAC Psychosocial บริการช่วยเลิกบุหรี่ และสุรา และบริการอาชีวอนามัย) เครือข่ายหลัก :สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ สสจ. สสอ. ศูนย์ถนนจังหวัด ชุมชน

4 โรคจากการประกอบอาชีพฯ
ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่เกินร้อยละ 32 การประเมินผล เก็บข้อมูลจากการดำเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตร โดย สสจ. สุ่มประเมินการให้บริการของคลินิกสุขภาพเกษตร โดย สคร. ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 Setting : 1. รพสต.ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสูง และ/หรือมีอัตราป่วยสูง 2. เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต่อพิษจากสารเคมี เครือข่ายหลัก :รพสต. 2 สสจ. 3. ธกส. 4. กรมวิชาการเกษตร 5. อปท. มาตรการ : 1. จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร 2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 3.สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อการลดใช้สารเคมี

5 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการสำคัญ และตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน กลุ่มที่ 2 (6.วัยรุ่น 7.วัยทำงาน 8.ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google