งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2552 สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2552 สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2552 สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

2 แผนการดำเนินงาน สคร.5 ลำดับที่กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินการ หมายเหตุ 1ชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2552 แก่ สสจ.ในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ ธ.ค. 51- ช.ย. 15 ธ.ค. 51 - ส.ร. 17 ธ.ค. 51 - บ.ร. 17 ธ.ค. 51 - น.ม. 19 ธ.ค. 51 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการ ให้บริการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของหน่วย บริการสาธารณสุข 28-29 ม.ค. 52 (2 วัน) สสจ./รพศ.รพท./ สสอ./รพช./สอ. 3การติดตามสนับสนุนการ ดำเนินงานให้บริการด้าน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยบริการสาธารณสุข ก.พ. 52 – มิ.ย. 52- สนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ เอกสาร ความรู้/วิทยากร - ติดตามผลการ ดำเนินงาน 4การประเมินผลการให้บริการ ด้านอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการ สาธารณสุข มิ.ย. 52 – ส.ค. 52- ตามแนวทางการ ดำเนินการแต่ละระดับ

3 แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯในกลุ่มแรงงาน นอกระบบ และระบบการจัดเก็บข้อมูล กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯในกลุ่มแรงงาน นอกระบบ และระบบการจัดเก็บข้อมูล ประชุมชี้แจงหน่วยบริการสาธารณสุขระดับรพ.และสถานีอนามัยใน จังหวัดให้ทราบถึงกรอบแนวคิดและการดำเนินงานประเมินความเสี่ยง ฯในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมชี้แจงหน่วยบริการสาธารณสุขระดับรพ.และสถานีอนามัยใน จังหวัดให้ทราบถึงกรอบแนวคิดและการดำเนินงานประเมินความเสี่ยง ฯในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในหน่วยบริการ สาธารณสุขโดยการจัดเวทีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมิน ความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ทำงานแรงงานนอกระบบ 1 วัน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในหน่วยบริการ สาธารณสุขโดยการจัดเวทีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมิน ความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ทำงานแรงงานนอกระบบ 1 วัน สนับสนุนการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน สนับสนุนการดำเนินงาน นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำสถานการณ์สภาวะสุขภาพ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัด/อำเภอ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำสถานการณ์สภาวะสุขภาพ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบของจังหวัด/อำเภอ

4 หน่วยบริการสาธารณสุขระดับรพ.และสถานีอนามัย ประชุมชี้แจง อบต./อสม./อสอช. /แกนนำกลุ่มอาชีพในชุมชนในเรื่อง การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประชุมชี้แจง อบต./อสม./อสอช. /แกนนำกลุ่มอาชีพในชุมชนในเรื่อง การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เตรียมความพร้อมอสม. /อสอช. /แกนนำกลุ่มอาชีพในชุมชน โดย การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ ทำงานแรงงานนอกระบบ 1 วัน เตรียมความพร้อมอสม. /อสอช. /แกนนำกลุ่มอาชีพในชุมชน โดย การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ ทำงานแรงงานนอกระบบ 1 วัน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในชุมชนโดยการใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (นบ.01)  ในชุมชน  ในหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในชุมชนโดยการใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (นบ.01)  ในชุมชน  ในหน่วยบริการสาธารณสุข รวบรวม ข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงฯ(นบ.01) บันทึกจัดเก็บ ตามระบบ และสรุปลงในรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพใน การทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (นบ.02) รวบรวม ข้อมูลจากแบบประเมินความเสี่ยงฯ(นบ.01) บันทึกจัดเก็บ ตามระบบ และสรุปลงในรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพใน การทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ (นบ.02) แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

5 หน่วยบริการสาธารณสุขระดับรพ.และสถานีอนามัย (ต่อ) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงฯ(นบ.01) แบบสำรวจ สิ่งคุกคามสุขภาพ และข้อมูลการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน ของหน่วยบริการสาธารณสุข จัดทำเป็นสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มแรงงาน นอกระบบในพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความเสี่ยงฯ(นบ.01) แบบสำรวจ สิ่งคุกคามสุขภาพ และข้อมูลการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน ของหน่วยบริการสาธารณสุข จัดทำเป็นสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มแรงงาน นอกระบบในพื้นที่ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯและสถานการณ์ข้อมูลกลุ่ม แรงงานนอกระบบในพื้นที่ ให้ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจัดการปัญหา ต่อไป จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯและสถานการณ์ข้อมูลกลุ่ม แรงงานนอกระบบในพื้นที่ ให้ชุมชน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจัดการปัญหา ต่อไป แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน,แกนนำกลุ่มอาชีพในชุมชน ได้รับการอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ทำงาน แรงงานนอกระบบ ได้รับการอบรมเรื่องการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในกลุ่มผู้ทำงาน แรงงานนอกระบบ ร่วมดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบใน หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยง ฯ (นบ.01) รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยง ฯ ให้หน่วยบริการ สาธารณสุขที่สังกัด ร่วมดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบใน หลังคาเรือนที่รับผิดชอบ โดยการใช้แบบประเมินความเสี่ยง ฯ (นบ.01) รวบรวมแบบประเมินความเสี่ยง ฯ ให้หน่วยบริการ สาธารณสุขที่สังกัด เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในหลังคา เรือนที่รับผิดชอบ/ในกลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพอยู่ เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในหลังคา เรือนที่รับผิดชอบ/ในกลุ่มอาชีพที่ประกอบอาชีพอยู่ แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงฯ ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

7 หัวข้อวิชา/ขอบเขตเนื้อหา/ตารางการอบรม (ระยะเวลาอบรม 1 วัน) (ระยะเวลาอบรม 1 วัน) การอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. /อสอช./ แกนนำในอาชีพ เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการ ทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ควรประกอบด้วยหัวข้อวิชา 1) โรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยในพื้นที่ 2) การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน 3) การ ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานของ แรงงานนอกระบบ 4) การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

8 สรุปการดำเนินงาน ข้อมูลจำนวนแรงงานนอกระบบในพื้นที่รับผิดชอบ เป้าหมายประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย 20%ของ แรงงานนอกระบบ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามแบบ นบ.01 สรุปข้อมูลจาก นบ.01 ลงแบบ นบ.02 จัดส่ง นบ.02 ให้สสจ. สสจ. สรุป นบ.02 ส่งให้สคร. จัดทำสถานการณ์ของแต่ละระดับ

9 สรุประบบรายงาน ชุมชน (อสม.) รพ./สอ. (ระดับตำบล) สสอ. (ระดับอำเภอ) สสจ. (ระดับจังหวัด) สคร. (ระดับเขต) สำนัก ฯ (ระดับประเทศ) นบ.01 นบ.02 จัดส่งรายงานถึง สคร. ภายในเดือน มิถุนายน 2552 เป้าหมาย 20% ของ แรงงานนอกระบบ

10 การจัดทำสถานการณ์แรงงานนอกระบบ ข้อมูลจำนวนโรคและภัยจากการ ทำงาน และ ข้อมูลจากการดำเนินงานประเมิน ความเสี่ยงฯ การจัดการปัญหา แนวทางการควบคุม ป้องกัน แก้ไข ปัญหาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยในการทำงาน การลด พฤติกรรมเสี่ยง ข้อมูล พื้นฐาน ด้านอาชี วอนามัย ข้อมูล สภาวะ สุขภาพ ของวัย แรงงาน - โครงสร้างของประชากรวัยแรงงาน - กลุ่มอาชีพหลัก อาชีพรอง การรวมตัว ของกลุ่มอาชีพ รายได้ของประชากรใน ชุมชน - ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ทำงานใน ชุมชน

11 สูตรคำนวณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่มีระดับความเสี่ยงสูง ( ผลรวมของ คะแนนความเสี่ยง 10 – 12 คะแนน )X100 จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ สุขภาพในการทำงาน อัตราการได้รับการตรวจ ประเมินความเสี่ยง สูตรคำนวณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ สุขภาพในการทำงาน X 100 จำนวนแรงงานนอกระบบทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยบริการสาธารณสุข อัตราความเสี่ยงต่อ สุขภาพระดับสูง

12  ผู้ทำงานที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ไม่ได้รับสิทธิ คุ้มครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการ ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงได้รับสิทธิการ รักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ผู้ทำการผลิตที่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การจ้างงาน นอกระบบ การจ้างงานตนเอง การรับเหมาช่วง เป็นต้น ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ทอผ้า เฟอร์นิจอร์ ภาคบริการ ได้แก่ รับจ้าง เสริมสวย ก่อสร้าง เก็บขยะ นิยาม : แรงงานนอกระบบ

13 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

14 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

15 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

16 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

17 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

18 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

19 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

20 กลุ่มแรงงานนอกระบบ

21 กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา Tel : 044-241273 Fax : 044-259250 E-mail : envocc_dpc5@yahoo.com


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปี 2552 สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google