งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 17 กันยายน 2553 1

2 ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2553 1.ตัวชี้วัด กพร. การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด กำหนดเป็น ระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ในระดับที่ 3 CFGT 80 % ตลาดสดน่าซื้อ 80% 2. ตัวชี้วัด กพร. กระทรวงสาธารณสุข 1.1.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับกระทรวง กำหนดเป็น ระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ในระดับที่ ต้องสุ่มประเมิน CFGT 10 % ตลาดสดน่าซื้อ 30 % - ประเมินกระบวนการตรวจรับรองตลาดสดน่าซื้อและ ร้านอาหารแผงลอยของจังหวัด

3 ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2553 3. ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 1. CFGT ร้อยละ ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ อปท.มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน 4 แห่ง 4. อปท.มีระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 4 แห่ง 5. ระบบประปาได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 5.1 การประปาส่วนภูมิภาค 10 แห่ง 5.2 ประปาเทศบาล 4 แห่ง 5.3 ประปาหมู่บ้าน 387 แห่ง 3

4 ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2553 4. ตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุขในกรณีปกติ ปี 2553 “ อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง ” จังหวัดสามารถดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ กิจกรรมที่แนะนำคือ CFGT ตลาดสดน่าซื้อ ก๋วยเตี๋ยวอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารในโรงเรียน (ไม่มีการนำผลการดำเนินงานมาคำนวณค่าคะแนน) 4

5 การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารกรมอนามัย ปี 2554
การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารกรมอนามัย ปี 2554 โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย - เป้าหมาย 80 % - ประกวดสุดยอดร้านอาหาร โครงการตลาดสดน่าซื้อ - เป้าหมาย 80 % - พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตลาดสดน่าซื้อ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการรับรองสถานประกอบการ (ด้านสุขาภิบาลอาหาร) ปี - เป้าหมาย 24 แห่ง - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ สำหรับเจ้าหน้าที่ - อบรม จนท.เทศบาล 5 รุ่นๆละ 60 คน - อบรม FSI

6 การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารกรมอนามัย ปี 2554
การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารกรมอนามัย ปี 2554 โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร - สนับสนุนการอบรมผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่เทศบาล - ประชุมชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร โครงการน้ำประปาดื่มได้ - ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาการประปาส่วนภูมิภาค ให้ได้มาตรฐาน น้ำประปาดื่มได้ โครงการพัฒนาระบบบริการน้ำบริโภคขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - เป้าหมาย 24 แห่ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่ปกติ - พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่เฉพาะ - พัฒนาระบบเฝ้าระวัง สุขาภิบาลอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยง/ สาธารณภัย

7 (ร่าง) ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2554 1.ตัวชี้วัด กพร. การดำเนินงานอาหารปลอดภัย ระดับจังหวัด พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด กำหนดเป็น ระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ - ระดับที่ 1 จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัด จัดส่งแผนให้ สธ. ภายใน 31 มค. 54 - ระดับที่ 2 ดำเนินการตามแผน - ระดับที่ 3 ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ผ่านเกณฑ์ 90% CFGT 80 % ตลาดสดน่าซื้อ 80% - ระดับที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหารไม่ปลอดภัย - ระดับที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ส่งรายงานให้ สธ. ภายใน 31 ตค. 54

8 (ร่าง) ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2554 2. ตัวชี้วัด กพร. กระทรวงสาธารณสุข ....ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระดับกระทรวง กำหนดเป็น ระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ในระดับที่ 4 - ประเมินกระบวนการตรวจรับรองตลาดสดน่าซื้อและ ร้านอาหารแผงลอยของจังหวัด 1.มีแผนปฏิบัติการ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 2.มีผลการประเมินกระบวนการฯ (แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์) 3.มีผลการสุ่มประเมิน CFGT 10% ตลาดสดน่าซื้อ 30% อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 4.มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีข้อมูลผลการดำเนินงาน CFGT ตลาดสดน่าซื้อ ปี 2554 รายจังหวัด ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

9 (ร่าง) ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร
กรมอนามัย ปี 2554 3. ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 1. CFGT ร้อยละ 80 2. ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 80 3. อปท.มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน แห่ง 4. อปท.มีระบบการจัดบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน แห่ง 5. ระบบประปาได้มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 5.1 การประปาส่วนภูมิภาค แห่ง 5.2 ประปาเทศบาล แห่ง 5.3 ประปาหมู่บ้าน แห่ง

10 กรมอนามัย "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google