งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการสู่ความสำเร็จ Phitsanulok Municipality โดย เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการสู่ความสำเร็จ Phitsanulok Municipality โดย เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการสู่ความสำเร็จ Phitsanulok Municipality โดย เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

2 ทรัพยากรในท้องถิ่น Phitsanulok Municipality อป ท. หน่วยงานส่วนภูมิภาค สปสช. เขต พื้นที่ สสจ. / สสอ. สคร. โรงพยาบาล รัฐ / เอกชน ปศุสัตว์ จังหวัด / อำเภอ อุตสาหกรรม จังหวัด โยธาธิการ จังหวัด สถาบันการศึ กษา ฯลฯ อบจ. / เทศบาล นคร / เมือง / ตำบล / อบต. องค์กรเอกชน กลุ่ม / ชมรม / เครือข่าย / NGO

3 ทำไมต้องบูรณาการ Phitsanulok Municipality วิชาการ บุคลากร งบประมาณ ความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ อำนาจตามกฎหมาย เป้าหมาย คุณภาพชีวิตประชาชน อป ท. หน่วย งานฯ องค์กร เอกชน

4 รพ. พุทธชินราช พิษณุโลก รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร เทศบาลนคร พิษณุโลก การบริหารงาน หลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า ภายใต้ระบบกลุ่ม บูรณาการ

5 Health care center รพพ Health care center เทศบาล Health care center มน. 1. จัดโครงสร้างกระบวนการร่วมดูแลรักษาในเขต อำเภอเมือง รพ. พุทธชิน ราช รพ. ม. นเรศวร เทศบาลนคร พิษณุโลก PCU

6 พัฒนาบุคลากรระดับปฐมภูมิใน เครือข่ายเริ่มต้นจากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และขยายไปสู่โรคอื่นๆที่พบบ่อย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ตามความต้องการของบุคลากรหรือ สภาพปัญหา 2. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายระดับปฐมภูมิ

7 รพพ. ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก Data server PCU รพพ 19 แห่ง PCU เทศบาล 5 แห่ง PCU มน. 6 แห่ง 3. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการรักษา รพ. ม. นเรศวร HCC ม. นเรศวร เทศบาลนคร

8 Phitsanulok Municipality สวน ไร่ นา ฟาร์ม โรงงาน สถานประกอบการ สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรปลอด สารพิษตำบลบึงพระ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด แผงค้าอาหารใน ตลาด แหล่ง จำหน่า ย แหล่ง ผลิต ผู้บริโ ภค เครือข่ายอาหารปลอดภัย

9 ตลาดสด ร้านอาหาร โรงอาหาร รร. พื้นที่ผ่อนผัน Phitsanulok Municipality แหล่ง จำหน่า ย แหล่ง ผลิต ผู้บริโ ภค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์ควบคุมโรคที่ 9 โรงพยาบาลพุทธชิน ราช สถาบันการศึกษา คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการกลุ่มถนน อาหารปลอดภัย ชมรมผู้ประกอบการค้า อาหาร จ. พิษณุโลก เครือข่ายอาหารปลอดภัย

10 Phitsanulok Municipality ครัวเรือน โรงเรียน แหล่ง จำหน่า ย แหล่ง ผลิต ผู้บริโ ภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันการศึกษา ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ. พิษณุโลก คณะกรรมการตลาด อสม. เครือข่ายอาหารปลอดภัย

11 Phitsanulok Municipality ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา วัดใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ. พิษณุโลก คณะกรรมการชุมชน อสม.

12 Phitsanulok Municipality ได้อะไรจาก การบูรณาการ

13 ได้องค์ความรู้ แบ่งปันทรัพยากร ร่วมแรงพัฒนางาน Phitsanulok Municipality เครือข่ายอาหารปลอดภัย เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ป้องกันอันตราย บุคลากรแพทย์จาก รพ. กองบิน ช่วยปฏิบัติงานใน PCU นักศึกษาแพทย์ มน. ร่วมกิจกรรม ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิทยาการ

14 การใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 9 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ อุตสาหกรรมจังหวัด

15 Phitsanulok Municipality ช่วยดูแล พึ่งพากันเองในชุมชน ได้เครือข่าย สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูล มีเพื่อนร่วมจุดหมายเดียวกัน เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม

16 เป้าหมายสุดท้าย Phitsanulok Municipality ประชาชนมีสุข


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการสู่ความสำเร็จ Phitsanulok Municipality โดย เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google