งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บูรณาการสู่ความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บูรณาการสู่ความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บูรณาการสู่ความสำเร็จ
โดย เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก Phitsanulok Municipality

2 ทรัพยากรในท้องถิ่น อปท. องค์กรเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาค กลุ่ม / ชมรม /
เครือข่าย / NGO สปสช.เขตพื้นที่ สสจ. / สสอ. สคร. โรงพยาบาลรัฐ / เอกชน ปศุสัตว์จังหวัด / อำเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด โยธาธิการจังหวัด สถาบันการศึกษา ฯลฯ องค์กรเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาค อปท. อบจ. / เทศบาลนคร / เมือง / ตำบล / อบต. Phitsanulok Municipality

3 Phitsanulok Municipality
ทำไมต้องบูรณาการ หน่วยงานฯ หน่วยงานฯ อปท. เป้าหมาย คุณภาพชีวิตประชาชน วิชาการ บุคลากร งบประมาณ ความร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบ อำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานฯ องค์กรเอกชน Phitsanulok Municipality

4 การบริหารงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้ระบบกลุ่มบูรณาการ
รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก เทศบาลนคร พิษณุโลก

5 รพ.พุทธชินราช รพ.ม.นเรศวร เทศบาลนคร พิษณุโลก
1. จัดโครงสร้างกระบวนการร่วมดูแลรักษาในเขตอำเภอเมือง รพ.พุทธชินราช รพ.ม.นเรศวร Health care center รพพ Health care center มน. PCU PCU PCU PCU Health care center เทศบาล เทศบาลนคร พิษณุโลก PCU PCU

6 2. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายระดับปฐมภูมิ
พัฒนาบุคลากรระดับปฐมภูมิในเครือข่ายเริ่มต้นจากผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และขยายไปสู่โรคอื่นๆที่พบบ่อย รวมทั้งการพัฒนาความรู้ทางวิชาการตามความต้องการของบุคลากรหรือสภาพปัญหา

7 3. พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการรักษา
รพพ. Data server รพ.ม.นเรศวร HCC ม.นเรศวร ศูนย์สุขภาพเมือง พิษณุโลก PCU มน. 6 แห่ง เทศบาลนคร PCU รพพ 19 แห่ง PCU เทศบาล 5 แห่ง

8 แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย ผู้บริโภค
เครือข่ายอาหารปลอดภัย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษตำบลบึงพระ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แผงค้าอาหารในตลาด สวน ไร่ นา ฟาร์ม โรงงาน สถานประกอบการ แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย ผู้บริโภค Phitsanulok Municipality

9 แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย ผู้บริโภค
เครือข่ายอาหารปลอดภัย แหล่งผลิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์ควบคุมโรคที่ 9 โรงพยาบาลพุทธชินราช สถาบันการศึกษา คณะกรรมการตลาด คณะกรรมการกลุ่มถนนอาหารปลอดภัย ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ.พิษณุโลก ตลาดสด ร้านอาหาร โรงอาหาร รร. พื้นที่ผ่อนผัน แหล่งจำหน่าย ผู้บริโภค Phitsanulok Municipality

10 แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย ผู้บริโภค
เครือข่ายอาหารปลอดภัย แหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันการศึกษา ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ.พิษณุโลก คณะกรรมการตลาด อสม. ผู้บริโภค ครัวเรือน โรงเรียน Phitsanulok Municipality

11 ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก Phitsanulok Municipality
บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา วัดใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จ.พิษณุโลก คณะกรรมการชุมชน อสม. Phitsanulok Municipality

12 Phitsanulok Municipality
ได้อะไรจาก การบูรณาการ Phitsanulok Municipality

13 ได้องค์ความรู้ แบ่งปันทรัพยากร ร่วมแรงพัฒนางาน
บุคลากรแพทย์จาก รพ.กองบิน ช่วยปฏิบัติงานใน PCU แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิทยาการ นักศึกษาแพทย์ มน. ร่วมกิจกรรม ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เครือข่ายอาหารปลอดภัย เป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง ป้องกันอันตราย Phitsanulok Municipality

14 การใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ อุตสาหกรรมจังหวัด

15 ได้เครือข่าย สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูล
ช่วยดูแล พึ่งพากันเองในชุมชน เครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม มีเพื่อนร่วมจุดหมายเดียวกัน Phitsanulok Municipality

16 Phitsanulok Municipality
เป้าหมายสุดท้าย ประชาชนมีสุข Phitsanulok Municipality


ดาวน์โหลด ppt บูรณาการสู่ความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google