งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการการดำเนินงานปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการการดำเนินงานปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการการดำเนินงานปี 2551
แผนงานพัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย โดย นายแพทย์พินันท์ แดงหาญ

2 กลยุทธ์กรมฯ ที่ 4 : การพัฒนาระบบมาตรการสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพ เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพได้ตามมาตรฐาน

3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
จำนวนมาตรการและ/หรือกฎหมายที่เสนอ/พัฒนา 3 เรื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการ/แหล่งบริการที่ได้รับการตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละ 80 ของโครงการดำเนินการสำเร็จตามแผนที่กำหนด

4 ภายใต้กลยุทธ์กรมฯ ที่ 4 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่
ภายใต้กลยุทธ์กรมฯ ที่ 4 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ ( ล้านบาท) แผนงานพัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย ( ล้านบาท)

5 แผนงานพัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย
Sub Product ที่ 1 : กฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป เป้าหมายผลผลิต : 1. กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการป้องกันควบคุมโรค 3. ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติตามกฎหมาย

6 แผนปฏิบัติงาน : การพัฒนาและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการป้องกันควบคุมโรคฯ
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายที่เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อกฎหมายเพื่อการป้องกันควบคุมโรค และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ตัวชี้วัด : 1. จำนวนมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับการเสนอ/พัฒนา 2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้ประเด็นการสื่อสารเพื่อการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย

7 กลวิธี : ทบทวน จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท เช่น IHR , FCTC เป็นต้น การศึกษากฎหมายอื่นๆ เพื่อเตรียมการออกมาตรการควบคุมเฉพาะประเด็น ผลักดันการออกกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง

8 กลวิธี (ต่อ) : 5. กำหนดประเด็นการสื่อสารมาตรการทางกฎหมาย (Key Massages) แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. สื่อสารและถ่ายทอดประเด็นมาตรการทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสามารถสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย

9 Sub Product ที่ 2 : การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป เป้าหมายผลผลิต : มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย หรือมาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน แผนปฏิบัติงาน : การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด

10 ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละสถานประกอบการ/แหล่งบริการที่ได้รับการตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละของสถานที่สาธารณะเป้าหมายจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3. จำนวนของสคร. ที่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่และสุรา 4. ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน

11 กลวิธี : การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนตาม กฎหมาย 2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่และสุราทุกสคร. 3. การส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเท่าเทียมกัน

12 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการการดำเนินงานปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google