งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการการ ดำเนินงานปี 2551 แผนงานพัฒนากระบวนการ ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย โดย นายแพทย์ พินันท์ แดงหาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการการ ดำเนินงานปี 2551 แผนงานพัฒนากระบวนการ ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย โดย นายแพทย์ พินันท์ แดงหาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการการ ดำเนินงานปี 2551 แผนงานพัฒนากระบวนการ ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย โดย นายแพทย์ พินันท์ แดงหาญ

2 กลยุทธ์กรมฯ ที่ 4 : การพัฒนาระบบ มาตรการสื่อสารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพรวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพ เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนเข้าถึง ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง และมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมและการประกอบ อาชีพได้ตามมาตรฐาน

3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการและ / หรือกฎหมายที่เสนอ / พัฒนา 3 เรื่อง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 50 ของสถานประกอบการ / แหล่ง บริการที่ได้รับการตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละ 80 ของโครงการดำเนินการสำเร็จ ตามแผนที่กำหนด

4 ภายใต้กลยุทธ์กรมฯ ที่ 4 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ (97.2884 ล้านบาท ) 2. แผนงานพัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย (76.5940 ล้านบาท )

5 แผนงานพัฒนากระบวนการผลักดัน มาตรการทางกฎหมาย Sub Product ที่ 1 : กฎหมายและมาตรการ ทางกฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป เป้าหมายผลผลิต : 1. กฎหมาย และมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับ การปรับปรุงให้ทันสมัย 2. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการทาง กฎหมาย เพื่อการป้องกันควบคุมโรค 3. ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย

6 แผนปฏิบัติงาน : การพัฒนาและผลักดัน มาตรการทางกฎหมาย เพื่อการป้องกันควบคุม โรคฯ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้กฎหมาย และมาตรการทาง กฎหมายที่เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อ กฎหมายเพื่อการป้องกันควบคุมโรค และ สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ตัวชี้วัด : 1. จำนวนมาตรการทางกฎหมายที่ได้รับการ เสนอ / พัฒนา 2. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้ประเด็นการ สื่อสารเพื่อการผลักดันมาตรการทางกฎหมาย

7 กลวิธี : 1. ทบทวน จัดทำฐานข้อมูลกฎหมายทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ 2. การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ กฎหมายแม่บท เช่น IHR, FCTC เป็นต้น 3. การศึกษากฎหมายอื่นๆ เพื่อเตรียมการออก มาตรการควบคุมเฉพาะประเด็น 4. ผลักดันการออกกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีการพัฒนาและ ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ และสามารถสื่อสารกับ ประชาชนให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย กลวิธี ( ต่อ ) : 5. กำหนดประเด็นการสื่อสารมาตรการทาง กฎหมาย (Key Massages) แก่ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6. สื่อสารและถ่ายทอดประเด็นมาตรการทาง กฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และพนักงานเจ้าหน้าที่

9 Sub Product ที่ 2 : การบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป เป้าหมายผลผลิต : มีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมาย หรือมาตรการที่เอื้อต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน แผนปฏิบัติงาน : การบังคับใช้กฎหมายหรือ มาตรการที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับการ คุ้มครองสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด

10 ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละสถานประกอบการ / แหล่งบริการที่ ได้รับการตรวจสอบได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. ร้อยละของสถานที่สาธารณะเป้าหมาย จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 3. จำนวนของสคร. ที่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน และบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ และสุรา 4. ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายที่มีกระบวนการ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน

11 กลวิธี : 1. การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการคุ้มครอง สุขภาพของประชาชนตาม กฎหมาย 2. การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และบังคับใช้ กฎหมายควบคุมบุหรี่และสุราทุกสคร. 3. การส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับการ คุ้มครองสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนดอย่าง เท่าเทียมกัน

12 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการการ ดำเนินงานปี 2551 แผนงานพัฒนากระบวนการ ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย โดย นายแพทย์ พินันท์ แดงหาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google