งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อน คลินิก NCD คุณภาพ นางฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อน คลินิก NCD คุณภาพ นางฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อน คลินิก NCD คุณภาพ นางฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 มกราคม 2557

2 ประเด็นการประชุม 1.เป้าหมาย ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข 2.สรุปผลจากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคลินิก NCD คุณภาพ

3 ระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ตัวชี้วัดกลุ่มวัย ตัวชี้วัด คุณภาพบริการ ตัวชี้วัด ด้านบริหาร เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข

4 ความเชื่อมโยงการดำเนินงานกรมควบคุมโรค สู่เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557 ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 1. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)  ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่า 95) 2. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปชก. อายุ ปี (ไม่เกิน 13)  ร้อยละของร้านค้าไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ บุคคลที่อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ลดลงร้อยละ 10) มาตรการ 1. พัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ผลักดันบังคับ ใช้/ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. พัฒนาศักยภาพเยาวชนการเฝ้าระวัง ควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อ ปชก.แสนคน)  จำนวนอำเภอนำร่องที่มีการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนแบบบูรณาการ ผ่านกลไกการดำเนินงานของอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็ง (76 อำเภอ/ 76 จังหวัด) มาตรการ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศอุบัติเหตุทาง ถนน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครือข่าย ให้เข้มแข็ง /สื่อสารความ เสี่ยงถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ 4

5 ความเชื่อมโยง (ต่อ) การดำเนินงานกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข 2557 ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 4. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อ ประชากรแสนคน)  ร้อยละประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน/ ความดันโลหิตสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละของผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60 – 70 ปีที่เป็นโรคหลอด เลือดสมอง (ไม่เกิน 14.54)  ร้อยละของประชาชนอายุ (60) 15 ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 90) 6. ร้อยละของ WCC คุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  ร้อยละของเด็ก 0 -2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่า 95) 7. ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)  ประเมินรับรองศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 8. ร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ  Youth friendly service?? 9. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมี คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50)  ร้อยละของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน (80) 5

6 ความเชื่อมโยง (ต่อ) การดำเนินงานของกรมควบคุมโรค สู่ เป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัด เป้าหมายกระทรวงตัวชี้วัด / มาตรการ กรมควบคุมโรค 10. ร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT, MCATT, SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80)  ร้อยละของอำเภอที่มี SRRT คุณภาพ (เท่ากับ 80) มาตรการ 1. พัฒนาขีดความสามารถ SRRT เฉพาะทีมตอบสนองปัญหาพื้นที่ 2. ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขเอกชน / โรงงาน 11. ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. เชี่ยวชาญ(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72) ?? 12. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70)  ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มาตรการ 1. พัฒนาเกณฑ์คุณภาพ 2. ติดตามประเมินผลเสริมส่วนขาดให้จังหวัดไปติดตามประเมินผล รพ. 13. หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์ เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ร้อยละ 20  ?? 14. ร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนสามารถ ลงนามในสัญญาจ้างได้ในไตรมาสที่ 1 (เท่ากับ 100)  Applicable with all DDC units 15. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมใน ปีงบประมาณ 2557 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94)  Applicable with all DDC units 6

7 จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ จุดเน้น 5 ปี และกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ NHL4 ผลสัมฤทธิ์ระบบการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องการป้องกัน ควบคุมโรค : “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” HL1 การพัฒนาเชิงระบบ HL101 กลไกการเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน HL102 การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐาน และการประเมินเทคโนโลยี HL103 การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ HL2 โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยง HL201 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค หลอดเลือดและเบาหวาน HL202 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อการ บาดเจ็บ และโรคมะเร็ง HL203 ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยงการ บริโภคยาสูบ ต่อการเกิดโรคสำคัญ เช่น โรคถุงลมปอดอุดกั้น โรคมะเร็ง HL ป้องกันควบคุมปัจจัยเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บ ใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ความ รุนแรงในครอบครัว จมน้ำตาย HL3 โรคจากอาชีพ และสิ่งแวดล้อม HL วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข (ใน ภาคอุตสาหกรรม และภาค เกษตรกรรม) HL4 โรคติดต่อ HL401 ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เชิงรุกในพื้นทีเสี่ยง HL402 ป้องกันควบคุมโรควัณโรคเชิงรุก ในพื้นที่เป้าหมาย HL403 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากร กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ HL ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยง : หัด, มือ เท้า ปาก

8 ตัวชี้วัดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามภารกิจที่เป็น จุดเน้นของกรมควบคุมโรค ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ร้อยละอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ( ร้อยละ 80) 2. อัตราการป่วยด้วยโรคหัด ( ปี 56 ไม่เกิน 37 ต่อแสน ประชากร, ปี 57 ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร, ปี 58 ไม่เกิน 0.5 ต่อแสนประชากร ) 3. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ( ลดลง 2 ใน 3)  อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงไม่เกินค่ามัธย ฐานย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา (Proxy indicator) 4. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 5. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรค 6. ร้อยละผู้สูบบุหรี่ในวัยรุ่น ( ไม่เกิน 10) 7. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำอายุ ปี ( ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน ) 8. อัตราป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพภาคเกษตร (15 ต่อประชากร UC แสนคน ) 8

9 แนวคิดการดำเนินงานระหว่าง DHS และ DCCD อำเภอ ควบคุม โรค เข้มแข็ง ฯ DHS SRRT 1. คณะกรรมการ 2. ระบบระบาดวิทยาที่ดี 3 การวางแผนงาน 5. มีผลสำเร็จของ การควบคุมป้องกันโรค 5. มีผลสำเร็จของ การควบคุมป้องกันโรค 4. การระดมทรัพยากร

10 สรุปผลจากประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อำเภอส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค เข้มแข็ง แบบยั่งยืน ปี – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้านการควบคุมโรคไม่ติดต่อ ( คลินิก NCD คุณภาพ )

11 แผนงาน กลุ่มเป้าหมา ย ค่าเป้าหมาย ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ร้อยละของหน่วยบริการใน กระทรวงสาธารณสุข ประเมิน ตัวเองผ่านเกณฑ์ รพศ. รพท. รพช. รพสต. 70 ร้อยละ รพศ./ รพท. ได้รับการ ประเมินตามเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ รพศ. รพท ร้อยละ รพช. ได้รับการประเมิน ตามเกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ รพช ร่วมกันกำหนดเป้าหมายดำเนินงาน

12 แผนประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 57 เดือนวันที่พื้นที่ กุมภาพันธ์ 3-7*** กุมภาพันธ์ 10-13*** กุมภาพันธ์ 17-21*** กุมภาพันธ์ 24-28*** มีนาคม 3-7*** มีนาคม 10-14*** มีนาคม 17-21*** มีนาคม 24-28***

13 เป้าหมายการดำเนินงาน เขตฯ 8,10 ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลทุกแห่ง (100 แห่ง ) จังหวัดจำนวน รพร้อยละ 30 อุบลราชธานี 26 ( คิด 30%= 8 ) รพศ. 1 S 1 M1+2 = 4 F2 = 2 ศรีสะเกษ 22 คิด 30% =7) รพท. 1 M2 3 F1 = 2 F2 = 1 ยโสธร 9 คิด 30% =3 ) รพท.(s) 1 F1 = 1 F2 = 1 อำนาจเจริญ 7 ( คิด 30% =2) รพท.(s) 1 F2 = 1

14 เป้าหมายการดำเนินงาน ( ต่อ ) จังหวัดจำนวน รพร้อยละ 30 มุกดาหาร 7 ( คิด 30% =2) รพท. 1 F2 = 1 สกลนคร 18 ( คิด 30% =5) รพศ.(A) 1 M1+2 =2 F1 = 1 F2 = 1 นครพนม 11 ( คิด 30% =3) รพท. 1 M2 1 F1=

15 ด้านคณะกรรมการประเมิน ฯ จัดให้มีตัวแทนแต่ละจังหวัด สร้างเป็นทีม ประเมินรับรอง ในแต่ละพื้นที่ โดยมี สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเลขา ผลจากการประชุม 1. ได้ ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน คลินิก NCD คุณภาพ ที่มาจากตัวแทนแต่ละ จังหวัด แต่งตั้งโดยผู้ตรวจราชการ 2. ร่างแผนการออกประเมินรับรอง ในแต่ละพื้นที่ ในเขตรับผิดชอบ สคร.7 อบ.

16 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน คลินิก NCD คุณภาพ วันที่ 6-7 มกราคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน คลินิก NCD คุณภาพ ระดับ สคร./ สสจ. ทั่ว ประเทศ ร่วมพิจารณาเกณฑ์ประเมิน กำหนดเป้าหมาย ร้อยละ 30 ของหน่วยบริการ ( รพศ / รพท / รพช ) ประชุมกลุ่มเครือข่ายตามเขตรับผิดชอบ แต่ละ สคร.

17 ผลสรุป เขต สคร.7 อบ. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ในระดับพื้นที่ ของ สคร.7 อบ. เพื่อดำเนินการประเมิน แต่งตั้งโดยผู้ตรวจราชการ กำหนดอำเภอกลุ่มเป้าหมายที่จะลงทำการ ประเมินรับรอง ให้สรุปแผนการประเมินรับในแต่ละอำเภอให้ ชัดเจน ( วัน เวลา ) ให้ระบุตัวกรรมการที่จะเป็นผู้ดูรายละเอียดใน แต่ละตัวชี้วัด ให้มีการประชุมกรรมการทุกคน เพื่อพิจารณา เกณฑ์การประเมิน ให้จัดประชุม คณะกรรมการอีกครั้ง ในวันที่ 17 มกคราคม 2557

18 วันที่ 23 มกราคม 2557 ประชุมพัฒนาเกณฑ์การประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ได้พัฒนาเกณฑ์ ตามรายละเอียด


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าการ ขับเคลื่อน คลินิก NCD คุณภาพ นางฐิติมา โกศัลวิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google