งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

2 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 1.พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

3 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด
ลำดับ ชนิดของภัย ภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกาส ผลกระทบ 1. 2. ภัยธรรมชาติ ภัยชีวภาพ ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยน้ำท่วม วาตภัย เห็ดพิษ ปลา DHF เลปโตฯ โรคอุบัติใหม่ 1 3 4 2

4 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แอมโมเนีย น้ำยาที่ใช้ในรพ.รัฐ/เอกชน
ลำดับ ชนิดของภัย ภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกาส ผลกระทบ 3. 4. ภัยสารเคมี ภัยปรมาณู สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แอมโมเนีย น้ำยาที่ใช้ในรพ.รัฐ/เอกชน รังสีx-ray 4 1 2 3

5 การกำจัดของเสียไม่ถูกสุขลักษณะ โรคไม่ติดต่อNCD สถานบริการที่
ลำดับ ชนิดของภัย ภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกาส ผลกระทบ 5. ภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น บั้งไฟระเบิด อุบัติเหตุทางจราจร การกำจัดของเสียไม่ถูกสุขลักษณะ โรคไม่ติดต่อNCD สถานบริการที่ อื่อต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ 4 1 3 2

6 ภัยหนาว เห็ดพิษ ปลา เอื่อต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ 4,1 4,2 Lepto
สารกำจัดแมลง ศัตรูพืช 4,3 DHF บั้งไฟระเบิด บาดเจ็บทางจราจร 4,4โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ NCD/ภัยเงียบ 3,1 3,2 3,3น้ำท่วม 3,4 2,1 2,2 2,3 2,4 1,1 ภัยแล้ง ภัยหนาว เห็ดพิษ ปลา 1,2 สถานบริการที่ เอื่อต่อการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ 1,3 แอมโมเนีย 1,4

7 Exercise Management ความเสี่ยง บั้งไฟระเบิด
ความเสี่ยง บั้งไฟระเบิด ชื่อการฝึกซ้อม การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุและภัยสุขภาพในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยโสธร วัตถุประสงค์ - เพื่อลดอุบัติการณ์และความรุนแรงจากอุบัติเหตุ บั้งไฟระเบิด - เพื่อบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย 4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ - อัตราตายเป็น ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการซ้อมแผน

8 Exercise Management รูปแบบการฝึกซ้อม - Field Exercise
ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม - อปท.ครู ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จนท.สธ พระ ผู้ประกอบการร้านค้า ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด สถานการณ์สมมติ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2554บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง เวลา 11.00น.จนท.รพ.สต.ขุมเงินได้รับแจ้งจาก อปพร ว่ามีอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ประชาชนที่มาร่วมงานแตกตื่นโกลาหล

9 Exercise Management 8. คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

10 คณะกรรมการ วางแผนการฝึกซ้อม -นายก อบต.,หน.หน่วยงาน,ผู้กำกับ,
กำนัน คณะกรรมการ ประเมินผลการฝึกซ้อม -สคร,สสจ.,สสอ. คณะทำงาน สนับสนุนการปฏิบัติการ -อปท.,จนท.สธ,อปพร, ผู้นำชุมชน,ครู คณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ -อบต.,ประชาสัมพันธ์ จังหวัด คณะทำงาน วิชาการฝึกซ้อม -นวก.สธ,ปภ, จนท.อบต คณะทำงานควบคุม การฝึกซ้อม นายก อบต. ผอ.รพ.สต. คณะทำงาน อำนวยความสะดวก ตำรวจ,อปพร, จนท.รพ.สต.

11 Exercise Management 10. เอกสารการฝึกซ้อม- คำสั่งคณะกรรมการคู่มือการซ้อมแผน คู่มือการปฐมพยาบาลกำหนดการ สถานการณ์สมมติ บทบาท เบอร์โทรศัพท์ 11. การควบคุมการฝึกซ้อม - โดยคณะกรรมการฝึกซ้อม 12. การถอดบทเรียน - เชิญผู้มีส่วนร่วมถอดบทเรียนภายใน 1 สัปดาห์ - ข้อสรุปจากการฝึกซ้อน


ดาวน์โหลด ppt แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google