งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

2 1. พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

3 2. ระบุภัยสุขภาพที่มีโอกาสเกิด ลำ ดับ ชนิดของภัยภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกาสผลกระท บ 1. 2. ภัย ธรรมชา ติ ภัยชีวภาพ ภัยแล้ง ภัย หนาว ภัยน้ำ ท่วม วาตภัย เห็ดพิษ ปลา DHF เลปโตฯ โรคอุบัติ ใหม่ 113111444113111444 113111324113111324

4 ลำ ดับ ชนิดของภัยภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกาสผลกระท บ 3. 4. ภัยสารเคมี ภัยปรมาณู สารเคมี กำจัด ศัตรูพืช แอมโมเ นีย น้ำยาที่ ใช้ในรพ. รัฐ / เอกชน รังสี x- ray 41114111 23122312

5 ลำ ดับ ชนิดของภัยภัยสุขภาพ Risk Analysis ข้อมูลเพิ่มเติม โอกา ส ผลกระท บ 5. ภัยที่ มนุษย์ ก่อขึ้น บั้งไฟระเบิด อุบัติเหตุ ทางจราจร การกำจัด ของเสียไม่ ถูก สุขลักษณะ โรคไม่ ติดต่อ NCD สถาน บริการที่ อื่อต่อการ เกิดโรคทาง เพศสัมพันธ์ 4414144141 3314233142

6 4,14,2 Lepto สารกำจัดแมลง ศัตรูพืช 4,3 DHF บั้งไฟระเบิด บาดเจ็บทางจราจร 4,4โรคอุบัติใหม่/ ซ้ำ NCD/ภัยเงียบ 3,13,23,3น้ำท่วม3,4 2,12,22,32,4 1,1 ภัยแล้ง ภัยหนาว เห็ดพิษ ปลา 1,2 สถาน บริการที่ เอื่อต่อการเกิด โรคทาง เพศสัมพันธ์ 1,3 แอมโมเนีย1,4

7 Exercise Management 1. ความเสี่ยง บั้งไฟระเบิด 2. ชื่อการฝึกซ้อม การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ และภัยสุขภาพในงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยโสธร 3. วัตถุประสงค์ - เพื่อลดอุบัติการณ์และความ รุนแรงจากอุบัติเหตุ บั้ง ไฟระเบิด - เพื่อบูรณาการการทำงานกับ ภาคีเครือข่าย 4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ - อัตราตายเป็น 0 - ร้อยละ 80 ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการซ้อม แผน

8 Exercise Management 5. รูปแบบการฝึกซ้อม - Field Exercise 6. ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม - อปท. ครู ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย จนท. สธ พระ ผู้ประกอบการร้านค้า ตำรวจ ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด 7. สถานการณ์สมมติ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2554 บ้านขุมเงิน ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง เวลา 11.00 น. จนท. รพ. สต. ขุมเงินได้รับแจ้ง จาก อปพร ว่ามีอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิด เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ประชาชน ที่มาร่วมงานแตกตื่นโกลาหล

9 Exercise Management 8. คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

10 คณะกรรมการ วางแผนการฝึกซ้อม -นายก อบต.,หน.หน่วยงาน,ผู้กำกับ, กำนัน คณะกรรมการ ประเมินผลการฝึกซ้อม -สคร,สสจ.,สสอ. คณะทำงาน สนับสนุนการปฏิบัติการ -อปท.,จนท.สธ,อปพร, ผู้นำชุมชน,ครู คณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ -อบต.,ประชาสัมพันธ์ จังหวัด คณะทำงาน วิชาการฝึกซ้อม -นวก.สธ,ปภ, จนท.อบต คณะทำงานควบคุม การฝึกซ้อม นายก อบต. ผอ.รพ.สต. คณะทำงาน อำนวยความสะดวก ตำรวจ,อปพร, จนท.รพ.สต.

11 Exercise Management 10. เอกสารการฝึกซ้อม - คำสั่งคณะกรรมการ คู่มือการซ้อมแผน คู่มือการปฐมพยาบาล กำหนดการ สถานการณ์สมมติ บทบาท เบอร์โทรศัพท์ 11. การควบคุมการฝึกซ้อม - โดยคณะกรรมการ ฝึกซ้อม 12. การถอดบทเรียน - เชิญผู้มีส่วนร่วมถอด บทเรียนภายใน 1 สัปดาห์ - ข้อสรุปจากการฝึกซ้อน


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดยโสธร เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google