งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย (Export-Import Bank of Thailand) ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

2 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล  ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank) ธนาคารกรุงไทย  - รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง

3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก ธนาคาร และสถาบันการเงิน ต่างๆ ตามมาตรา 51 แห่ง พ. ร. บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ. ศ. 2551 - เริ่มบังคับใช้เมื่อ 11 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดให้ เงินทุกประเภทของธนาคารและสถาบันการเงิน ( ยกเว้น ธนาคารของรัฐ ) จะได้รับความคุ้มครองสำหรับจำนวน เงินฝากตามระยะเวลาดังนี้ ปีที่ ระยะเวลา จำนวนเงินที่ คุ้มครอง 1 11 ส. ค.51-10 ส. ค.52 เต็มจำนวน 2 11 ส. ค.52-10 ส. ค.53 เต็มจำนวน 3 11 ส. ค.53-10 ส. ค.54 เต็มจำนวน 4 11 ส. ค.54-10 ส. ค.55 ไม่เกิน 50 ล้าน บาท 5 11 ส. ค.55 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

4 การถอนเงินฝากธนาคาร - แจ้งเงื่อนไขกับธนาคารลงนามสั่งจ่าย ร่วมกันอย่างน้อย 3 คน - โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัด อปท. ลงนามทุกครั้ง - ส่วนคนที่ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ มอบหมาย ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน - กรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ สามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคน

5 สรุปง่ายๆ ได้ดังนี้ 1. ผู้มีอำนาจถอนเงิน มี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้รักษา ราชการแทน กลุ่มที่ 2 คือ ปลัด อปท. หรือผู้รักษาราชการ แทน กลุ่มที่ 3 คือ บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมาย ( ผช. ผู้บริหาร / หัวหน้างาน ) ให้ลงนามสั่ง จ่ายเงินร่วมกับผู้บริหาร และปลัด อปท. 2. การลงลายมือชื่อร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม จึง สามารถถอนเงินได้ 3. ส่งรายชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินให้ธนาคาร ** กรณีผู้บริหารท้องถิ่น / ปลัด อปท. ไม่อยู่ / ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้เปลี่ยนแปลงลายมื่อชื่อ + แจ้งการเปลี่ยนแปลง + ระยะเวลารักษาราชการแทน ส่งธนาคาทราบด้วย

6 ข้อหารือ : กรณีที่นายกเทศมนตรี ได้ แต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่น ทำการแทน ปลัด อบต. และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ ถอนเงิน ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจถอน เงินได้ ต่อมาปลัด อบต. ได้ทำหนังสือถึง ธนาคารว่าการลงนามถอนเงินฯ ดังกล่าวขัด ต่อระเบียบฯ ให้ธนาคารระงับการถอนเงิน ธนาคารหารือว่า ธนาคารสามารถระงับ การถอนเงินกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ อำนาจ การถอนเงินตามระเบียบฯ เป็นอย่างไร และ ควรยึดถือระเบียบหรือกฎหมายใด

7 ดังนั้น ธนาคารต้องยึดระเบียบฯ ข้อ 37 ประกอบกับ พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2537 และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของ อบต. กรณี รกท. มาเป็นหลักในการ พิจารณา ซึ่งกรณีที่นายก แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ปลัด อบต. ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผอ./ หัวหน้าหน่วยงาน แต่ข้อเท็จจริง ปลัด อบต. ยังมาปฏิบัติงาน จึง ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อลงนามถอนเงินแทนปลัด อบต. เป็นการเฉพาะได้

8 ตัวอย่างปัญหาการถอนเงิน ฝากธนาคาร ผมจะแต่งตั้งคุณรุ่งทำหน้าที่ ปลัดแทนคุณนะ และให้เซ็นเช็คแทนคุณด้วย ปลัดไม่ต้องยุ่งเรื่องเงินนะ ท่านนายกทำอย่างนั้น ไม่ได้หรอก มันผิด ระเบียบผมจะไปร้องเรียน... คุณรุ่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการระดับ 2 ( กิ๊กนายก )

9 แนวทางวินิจฉัย พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ. ศ. 2537 และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อบต. กรณี รกท. มา เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งกรณี นายก แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผอ./ หัวหน้าหน่วยงาน แต่ ข้อเท็จจริง ปลัด อบต. ยังมาปฏิบัติงาน จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงนามถอนเงินแทน ปลัด อบต. เป็นการเฉพาะได้


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google