งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ ไทย (Export-Import Bank of Thailand) ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

2 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล  ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank) ธนาคารกรุงไทย  - รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง

3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก ธนาคาร และสถาบันการเงิน ต่างๆ ตามมาตรา 51 แห่ง พ. ร. บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ. ศ เริ่มบังคับใช้เมื่อ 11 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดให้ เงินทุกประเภทของธนาคารและสถาบันการเงิน ( ยกเว้น ธนาคารของรัฐ ) จะได้รับความคุ้มครองสำหรับจำนวน เงินฝากตามระยะเวลาดังนี้ ปีที่ ระยะเวลา จำนวนเงินที่ คุ้มครอง 1 11 ส. ค ส. ค.52 เต็มจำนวน 2 11 ส. ค ส. ค.53 เต็มจำนวน 3 11 ส. ค ส. ค.54 เต็มจำนวน 4 11 ส. ค ส. ค.55 ไม่เกิน 50 ล้าน บาท 5 11 ส. ค.55 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

4 การถอนเงินฝากธนาคาร - แจ้งเงื่อนไขกับธนาคารลงนามสั่งจ่าย ร่วมกันอย่างน้อย 3 คน - โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัด อปท. ลงนามทุกครั้ง - ส่วนคนที่ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ มอบหมาย ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน - กรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ สามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคน

5 สรุปง่ายๆ ได้ดังนี้ 1. ผู้มีอำนาจถอนเงิน มี 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้รักษา ราชการแทน กลุ่มที่ 2 คือ ปลัด อปท. หรือผู้รักษาราชการ แทน กลุ่มที่ 3 คือ บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่น มอบหมาย ( ผช. ผู้บริหาร / หัวหน้างาน ) ให้ลงนามสั่ง จ่ายเงินร่วมกับผู้บริหาร และปลัด อปท. 2. การลงลายมือชื่อร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม จึง สามารถถอนเงินได้ 3. ส่งรายชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินให้ธนาคาร ** กรณีผู้บริหารท้องถิ่น / ปลัด อปท. ไม่อยู่ / ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้เปลี่ยนแปลงลายมื่อชื่อ + แจ้งการเปลี่ยนแปลง + ระยะเวลารักษาราชการแทน ส่งธนาคาทราบด้วย

6 ข้อหารือ : กรณีที่นายกเทศมนตรี ได้ แต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่น ทำการแทน ปลัด อบต. และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ ถอนเงิน ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจถอน เงินได้ ต่อมาปลัด อบต. ได้ทำหนังสือถึง ธนาคารว่าการลงนามถอนเงินฯ ดังกล่าวขัด ต่อระเบียบฯ ให้ธนาคารระงับการถอนเงิน ธนาคารหารือว่า ธนาคารสามารถระงับ การถอนเงินกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ อำนาจ การถอนเงินตามระเบียบฯ เป็นอย่างไร และ ควรยึดถือระเบียบหรือกฎหมายใด

7 ดังนั้น ธนาคารต้องยึดระเบียบฯ ข้อ 37 ประกอบกับ พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ. ศ และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของ อบต. กรณี รกท. มาเป็นหลักในการ พิจารณา ซึ่งกรณีที่นายก แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน ปลัด อบต. ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ ราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผอ./ หัวหน้าหน่วยงาน แต่ข้อเท็จจริง ปลัด อบต. ยังมาปฏิบัติงาน จึง ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อลงนามถอนเงินแทนปลัด อบต. เป็นการเฉพาะได้

8 ตัวอย่างปัญหาการถอนเงิน ฝากธนาคาร ผมจะแต่งตั้งคุณรุ่งทำหน้าที่ ปลัดแทนคุณนะ และให้เซ็นเช็คแทนคุณด้วย ปลัดไม่ต้องยุ่งเรื่องเงินนะ ท่านนายกทำอย่างนั้น ไม่ได้หรอก มันผิด ระเบียบผมจะไปร้องเรียน... คุณรุ่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ธุรการระดับ 2 ( กิ๊กนายก )

9 แนวทางวินิจฉัย พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ. ศ และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อบต. กรณี รกท. มา เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งกรณี นายก แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผอ./ หัวหน้าหน่วยงาน แต่ ข้อเท็จจริง ปลัด อบต. ยังมาปฏิบัติงาน จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็น ผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงนามถอนเงินแทน ปลัด อบต. เป็นการเฉพาะได้


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google