งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand) ธนาคารออมสิน (Government Saving Bank) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (Government Housing Bank) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

2 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐบาล
ธนาคารกรุงไทย (Krung Thai Bank) - รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

3 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ ตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 - เริ่มบังคับใช้เมื่อ 11 สิงหาคม 2551 ได้กำหนดให้เงินทุกประเภทของธนาคารและสถาบันการเงิน (ยกเว้นธนาคารของรัฐ) จะได้รับความคุ้มครองสำหรับจำนวนเงินฝากตามระยะเวลาดังนี้ ปีที่ ระยะเวลา จำนวนเงินที่คุ้มครอง ส.ค ส.ค เต็มจำนวน ส.ค ส.ค เต็มจำนวน ส.ค ส.ค เต็มจำนวน ส.ค ส.ค ไม่เกิน 50 ล้านบาท ส.ค.55 เป็นต้นไป ไม่เกิน 1 ล้านบาท

4 - แจ้งเงื่อนไขกับธนาคารลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย 3 คน
การถอนเงินฝากธนาคาร - แจ้งเงื่อนไขกับธนาคารลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย 3 คน - โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัด อปท. ลงนามทุกครั้ง - ส่วนคนที่ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมอบหมาย ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน - กรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้มอบหมายพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มอีกหนึ่งคน

5 สรุปง่ายๆ ได้ดังนี้ 1. ผู้มีอำนาจถอนเงิน มี 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้รักษาราชการแทน กลุ่มที่ 2 คือ ปลัด อปท. หรือผู้รักษาราชการแทน กลุ่มที่ 3 คือ บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย (ผช.ผู้บริหาร /หัวหน้างาน)ให้ลงนามสั่งจ่ายเงินร่วมกับผู้บริหาร และปลัด อปท. 2. การลงลายมือชื่อร่วมกันทั้ง 3 กลุ่ม จึงสามารถถอนเงินได้ 3. ส่งรายชื่อผู้มีอำนาจถอนเงินให้ธนาคาร ** กรณีผู้บริหารท้องถิ่น / ปลัด อปท.ไม่อยู่ / ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้เปลี่ยนแปลงลายมื่อชื่อ + แจ้งการเปลี่ยนแปลง + ระยะเวลารักษาราชการแทน ส่งธนาคาทราบด้วย

6 ข้อหารือ: กรณีที่นายกเทศมนตรี ได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานอื่น ทำการแทน ปลัด อบต. และเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ถอนเงิน ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจถอนเงินได้ ต่อมาปลัด อบต.ได้ทำหนังสือถึงธนาคารว่าการลงนามถอนเงินฯ ดังกล่าวขัดต่อระเบียบฯ ให้ธนาคารระงับการถอนเงิน ธนาคารหารือว่า ธนาคารสามารถระงับการถอนเงินกรณีดังกล่าวได้หรือไม่ อำนาจการถอนเงินตามระเบียบฯ เป็นอย่างไร และควรยึดถือระเบียบหรือกฎหมายใด

7 ดังนั้น ธนาคารต้องยึดระเบียบฯ ข้อ 37 ประกอบกับ พ. ร. บ
ดังนั้น ธนาคารต้องยึดระเบียบฯ ข้อ 37 ประกอบกับ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.กรณี รกท.มาเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งกรณีที่นายก แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผอ./หัวหน้าหน่วยงาน แต่ข้อเท็จจริง ปลัด อบต.ยังมาปฏิบัติงาน จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามถอนเงินแทนปลัด อบต.เป็นการเฉพาะได้

8 ตัวอย่างปัญหาการถอนเงินฝากธนาคาร
ผมจะแต่งตั้งคุณรุ่งทำหน้าที่ปลัดแทนคุณนะ และให้เซ็นเช็คแทนคุณด้วย ปลัดไม่ต้องยุ่งเรื่องเงินนะ ท่านนายกทำอย่างนั้นไม่ได้หรอก มันผิดระเบียบผมจะไปร้องเรียน ... คุณรุ่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ 2 (กิ๊กนายก)

9 แนวทางวินิจฉัย พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของ อบต. กรณี รกท.มาเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งกรณี นายก แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.ได้ จะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีปลัด อบต. หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผอ./หัวหน้าหน่วยงาน แต่ข้อเท็จจริง ปลัด อบต.ยังมาปฏิบัติงาน จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลงนามถอนเงินแทนปลัด อบต.เป็นการเฉพาะได้


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารของรัฐบาล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google