งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ
รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ต้องประกอบด้วย 1. ว.ด.ป.ออกคำสั่ง 2. ชื่อ/ตำแหน่ง/ลายมือชื่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง 3 เหตุผล โดย - ต้องมีข้อเท็จจริง - ข้อกฎหมาย. - ข้อพิจารณา - ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

2 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
การอุทธรณ์/โต้แย้ง คำสั่งทางปกครอง กรณี - เป็นคำสั่งของ รมว./คณะกรรมการต่างๆ - ให้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณี - ไม่ใช่เป็นคำสั่งของ รมว./คณะกรรมการต่างๆ - ไม่มี ก.ม.กำหนดขั้นตอน การอุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ

3 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองทั่วไป
1. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ คู่กรณี 2. รูปแบบของคำอุทธรณ์ - ทำเป็นหนังสือ - ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมาย ที่อ้างอิง 3. กำหนดเวลาอุทธรณ์ - ยื่นต่อ จนท. ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง - ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

4 (1) จนท. ที่รับอุทธรณ์ จะต้องพิจารณา และแจ้งผล
4. การพิจารณาอุทธรณ์ (1) จนท. ที่รับอุทธรณ์ จะต้องพิจารณา และแจ้งผล ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับอุทธรณ์ (2) พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง (3) พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วยทั้งหมด หรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นและเหตุผล ต่อ จนท.ระดับสูง

5 (ก.) พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
(4) จนท. ระดับสูง (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4) (ก.) พิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน (ข.) ถ้าไม่เสร็จ ให้ขยายเวลาได้อีก 30 วัน โดย ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ ทราบล่วงหน้า (5) การพิจารณาอุทธรณ์ จนท. มีอำนาจพิจารณา ทบทวนคำสั่ง และอาจเพิกถอน/เปลี่ยนแปลง คำสั่งได้

6 หน.ส่วนประจำจังหวัด จนท.ในสังกัดตนในจังหวัด
จนท.ระดับสูงผู้พิจารณาอุทธรณ์ ผู้ทำคำสั่ง หน.ส่วนประจำจังหวัด จนท.ในสังกัดตนในจังหวัด ผ.ว.จ หน.ส่วนประจำจังหวัด/ น.อ. ร.ม.ว.มท ผ.ว.จ. อธิบดี หัวหน้าส่วนระดับกอง/สูงกว่า ปลัดกระทรวง อธิบดี ร.ม.ว ปลัดกระทรวง

7 การบังคับทางปกครอง 1. ไม่ใช้กับ จนท.ด้วยกัน เว้นแต่มี ก.ม.กำหนดไว้ 2. อาจใช้บังคับ เพื่อให้ปฏิบัติตาม เพียงเท่าที่จำเป็น โดยให้กระทบกระเทือน น้อยที่สุด 3. มาตรการบังคับทางปกครอง มี 2 ประเภท ก. คำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน เมื่อถึงกำหนดไม่ชำระ - ทำหนังสือเตือนให้ชำระ ในเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน - ไม่ปฏิบัติตาม ยึด/อายัดทรัพย์สิน ขายทอดตลาด


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google