งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งทางปกครองเป็น หนังสือ รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ต้องประกอบด้วย 1. ว. ด. ป. ออกคำสั่ง 2. ชื่อ / ตำแหน่ง / ลายมือชื่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง 3 เหตุผล โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งทางปกครองเป็น หนังสือ รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ต้องประกอบด้วย 1. ว. ด. ป. ออกคำสั่ง 2. ชื่อ / ตำแหน่ง / ลายมือชื่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง 3 เหตุผล โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งทางปกครองเป็น หนังสือ รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ต้องประกอบด้วย 1. ว. ด. ป. ออกคำสั่ง 2. ชื่อ / ตำแหน่ง / ลายมือชื่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง 3 เหตุผล โดย - ต้องมีข้อเท็จจริง - ข้อกฎหมาย. - ข้อพิจารณา - ข้อสนับสนุนในการใช้ ดุลพินิจ

2 การอุทธรณ์คำสั่งทาง ปกครอง การอุทธรณ์ / โต้แย้ง คำสั่งทาง ปกครอง กรณี - เป็นคำสั่งของ รมว./ คณะกรรมการต่างๆ - ให้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ทั่วไป กรณี - ไม่ใช่เป็นคำสั่งของ รมว./ คณะกรรมการต่างๆ - ไม่มี ก. ม. กำหนดขั้นตอน การ อุทธรณ์ไว้โดยเฉพาะ

3 การอุทธรณ์คำสั่งทาง ปกครองทั่วไป 1. ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ คือ คู่กรณี 2. รูปแบบของคำอุทธรณ์ - ทำเป็นหนังสือ - ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง / ข้อกฎหมาย ที่อ้างอิง 3. กำหนดเวลาอุทธรณ์ - ยื่นต่อ จนท. ผู้ทำคำสั่งทาง ปกครอง - ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง

4 4. การพิจารณาอุทธรณ์ (1) จนท. ที่รับอุทธรณ์ จะต้อง พิจารณา และแจ้งผล ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ อุทธรณ์ (2) พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับ คำอุทธรณ์ ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้ เปลี่ยนแปลงคำสั่ง (3) พิจารณาแล้ว ไม่เห็นด้วย ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้รายงานความเห็นและ เหตุผล ต่อ จนท. ระดับสูง

5 (4) จนท. ระดับสูง ( ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 4) ( ก.) พิจารณาคำอุทธรณ์ให้ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ( ข.) ถ้าไม่เสร็จ ให้ขยายเวลา ได้อีก 30 วัน โดย ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ อุทธรณ์ ทราบล่วงหน้า (5) การพิจารณาอุทธรณ์ จนท. มีอำนาจพิจารณา ทบทวนคำสั่ง และอาจเพิก ถอน / เปลี่ยนแปลง คำสั่งได้

6 จนท. ระดับสูงผู้พิจารณาอุทธรณ์ ผู้ทำคำสั่ง หน. ส่วนประจำจังหวัด จนท. ในสังกัดตนในจังหวัด ผ. ว. จ. หน. ส่วน ประจำจังหวัด / น. อ. ร. ม. ว. มท. ผ. ว. จ. อธิบดี หัวหน้า ส่วนระดับกอง / สูงกว่า ปลัดกระทรวง อธิบดี ร. ม. ว. ปลัดกระทรวง

7 การบังคับทางปกครอง 1. ไม่ใช้กับ จนท. ด้วยกัน เว้น แต่มี ก. ม. กำหนดไว้ 2. อาจใช้บังคับ เพื่อให้ปฏิบัติ ตาม เพียงเท่าที่จำเป็น โดยให้กระทบกระเทือน น้อยที่สุด 3. มาตรการบังคับทางปกครอง มี 2 ประเภท ก. คำสั่งที่กำหนดให้ชำระเงิน เมื่อถึงกำหนดไม่ชำระ - ทำหนังสือเตือนให้ชำระ ใน เวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน - ไม่ปฏิบัติตาม ยึด / อายัด ทรัพย์สิน ขายทอดตลาด


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งทางปกครองเป็น หนังสือ รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง ต้องประกอบด้วย 1. ว. ด. ป. ออกคำสั่ง 2. ชื่อ / ตำแหน่ง / ลายมือชื่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง 3 เหตุผล โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google