งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม. ขอนแก่น เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 2 ค่าเบี้ยประชุม

3 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราช โองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรรมการ หมาถึง กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่ รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน อย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 2 1

4 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับ แต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรม ราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ อนุกรรมการ หมาถึง อนุกรรมการในคณะกรรมการ แต่ ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน อย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 4 3

5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งได้รับ แต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศ พระบรมราชโองการให้เป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการ 5

6 การได้รับเบี้ยประชุม กรรมการ และอนุกรรมการ เป็นรายเดือน สำหรับกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย เป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย กรรมการหรืออนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ย ประชุมเป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่ได้ร่วม ประชุม

7 การได้รับเบี้ยประชุม ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้ที่ทำหน้าที่แทนประธาน ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับประธาน ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรม มี สิทธิได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ

8 การเข้าประชุมแทน  อ้างถึง พรฎ. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 มาตรา 3  และหนังสือ กค 0409.6/ว 75 ลว 29 เม.ย 2548  กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย  ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานกรรมการและ อนุกรรมการ  ให้นับเป็นองค์ประชุม  มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกับกรรมการหรือ อนุกรรมการ www.themegallery.com LOGO

9 อัตราเบี้ยประชุม  อัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามหนังสือ กค 0406.4/ว 21 ลง 23 ก.พ 2553 เรื่อง กำหนดรายชื่อและคณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็น รายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

10 อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2183/2552 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายอัตรา :บาท 1.นายกสภามหาวิทยาลัย 2.อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 20,000 10,000 ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 1.นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 2.กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3.กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1 คน 5.ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 10,000 8,000 5,000 3,000

11 อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2183/2552 ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง (อัตรา : บาท) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และคณะกรรมการ อุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) 1.ประธานกรรมการ 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3.กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 5.ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 5,000 4.000 3,000 1,000 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอแต่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเงิน 1.ประธานกรรมการ 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3.กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 2,500 2,000 1,500 500 คณะกรรมการนอกเหนือ 1.ประธานกรรมการ 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3.กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย 4.เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 5.ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 1,200 1,000 500

12 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการประชุมราชการ อ้างถึงหนังสือ กค 0409.6/ว 102 ลว 29 มิ.ย 2548 กำหนด  หัวหน้าส่วนราชการ ใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย ได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ ประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ค่าเช่าห้อง ประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม  หลักฐานการเบิกจ่าย = ใบเสร็จรับเงิน /ใบสำคัญรับเงิน (หลักฐานตามระเบียบของทางราชการ) โดยเจ้าหน้าที่ที่จัด ประชุม เป็นผู้รับรองการจัดและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ต้อง แนบบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม www.themegallery.com LOGO

13 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt LOGO ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google