งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณ ฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลง วันที่ 29 ตุลาคม 2547 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณ ฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลง วันที่ 29 ตุลาคม 2547 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักเกณ ฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลง วันที่ 29 ตุลาคม 2547 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ งาน ที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 และระดับ 2 ทุกสายงานให้ใช้ การคัดเลือก โดย วิธีการสอบ หรือการประเมินผลงาน หรือการ ทดลองปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วิธี

3 การคัดเลือกโดย วิธีการสอบ การสอบให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง หลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบ คัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้

4 ตำแหน่งที่คัดเลือกโดยวิธีการสอบ ได้แก่ ผู้ดำรง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าพนักงาน สถิติ โดยกำหนดให้ทำการทดสอบเฉพาะความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทักษะความสามารถที่ เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยวิธีการสอบข้อเขียน

5 ขั้นตอนการดำเนินการ สอบคัดเลือก 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ คัดเลือก โดย รธร. เป็นประธานกรรมการ ผส. พบ. เป็นกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 2. จัดทำประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกฯ แจ้งสำนัก / กอง และ เผยแพร่ใน Home page ของสพบ.

6 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก และกรรมการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  กรรมการออกข้อสอบคัดเลือก แต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ซึ่งเป็นผู้มี ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง กับ ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก  กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ให้ ผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกองเจ้าสังกัด เป็น กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 4. ดำเนินการรับ สมัคร ไม่น้อยกว่า 10 วัน ทำการ

7 5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ คัดเลือก  ใบสมัครสอบ คัดเลือก  แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความ เหมาะสมกับตำแหน่ง 6. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ แจ้งสำนัก / กอง และ เผยแพร่ใน Home page ของสพบ. 7. ดำเนินการสอบคัดเลือก  โดยวิธีสอบข้อเขียน วิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

8 8. จัดทำประกาศผลการสอบ คัดเลือก  เกณฑ์การตัดสินผู้สอบ คัดเลือกได้ จะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60  การขึ้นบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีเรียงตามลำดับ ตัวอักษร แจ้งสำนัก / กอง และ เผยแพร่ใน Home page ของสพบ. 9. เบิกเงินรางวัลกรรมการ ข้อสอบอัตนัย ค่าออกและตรวจข้อสอบ ระดับ 3 – 5 วิชาละไม่เกิน 15 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ( นับจำนวนผู้ เข้าสอบจริง / กรรมการได้รับเงินรางวัลไม่ถึง 300 บาท ให้ได้รับ 300 บาท )

9 การสอบคัดเลือกตาม ว 34 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือก 2. จัดทำประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือก 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ออกข้อสอบคัดเลือก และ กรรมการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง

10 4. ดำเนินการรับ สมัคร 5. ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัครสอบคัดเลือก 6. จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก และประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบ

11 7. ดำเนินการสอบ คัดเลือก 8. จัดทำประกาศผลการ สอบคัดเลือก 9. เบิกเงินรางวัล กรรมการ

12 กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 1. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลง วันที่ 29 ตุลาคม 2547 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 2. หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 24 ลง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง หลักสูตรและวิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มี สิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

13 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับ การสอบ


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณ ฑ์ ตามหนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1006 / ว 34 ลง วันที่ 29 ตุลาคม 2547 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google